Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona môn tiếng Anh lớp 4

Bài tập ở nhà phòng dịch Corona lớp 4 môn tiếng Anh

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh 4 với nội dung kiến thức bám sát SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em học sinh ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 hiệu quả.

* Tham khảo thêm bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch bệnh môn Anh 4 khác như:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/03

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 05/03

- Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

I. Read and match

1. What time is it?

a. No, they aren’t.

2. What time do you get up?

b. I was at home.

3. What do you do in the afternoon?

c. At six thirty.

4. Where were you yesterday?

d. She’s dancing.

5. What did you do last Sunday?

e. I play football.

6. What’s Linda doing?

f. I watched a film.

7. Are they playing football?

g. It’s nine o’clock.

II. Read and complete

guitar; from; goes; friend; likes; like;

This is my new (1)…………. Her name is Linda. She is nine years old. She is (2)………… England. She is a pupil at Ha Noi International School. She (3)………….. music very much. She can play the (4)…………..and sing many Vietnamese songs. She (5)………….to the Music Club on Wednesdays.

III. Look and write. There is one example.

Example:

hnluc → l u n c h

1. akasbreft → _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. egt pu → _ _ _ _ _

3. og ot edb → _ _ _ _ _ _ _

4. og mhoe → _ _ _ _ _ _

5. indner → _ _ _ _ _ _

IV. Order the words. There is one example.

Example: breakfast / Tony / at / has / 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.

1.you / what / go / do / time / school / to

_____________________________________?

2. in / do / you / do / what / morning / the

_____________________________________?

3. time / is / what / it

_____________________________________?

4. homework / Linda / at / does / 8 o’clock / her

_____________________________________.

5. football / Peter / at / plays / 4:45

_____________________________________.

V. Complete the sentences as example.

Example: What/ he/ reading?

→ What is he reading?

1. Where/ you/ yesterday?

………………………………………………………………………….

2. I / home.

…………………………………………………………………………..

3. What / he/ do/ yesterday?

…………………………………………………………………………….

4. He/ football/ yesterday.

………………………………………………………………………………

5. What subjects/ you/ today?

………………………………………………………………………………

6. What day/ today?

……………………………………………………………………………..

7. you/ Maths/ today?

………………………………………………………………………………….

8. What / they/ doing?

………………………………………………………………………………

9. When/ your/ birthday?

………………………………………...................................................

10. I/ like / ride/ bike.

………………………………………………………………………………

Đáp án

I. Read and match

1 - g; 2 - c; 3 - e; 4 - b; 5 - f; 6 - d; 7 - a

II. Read and complete

1 - friend; 2 - from; 3 - likes; 4 - guitar; 5 - goes

III. Look and write. There is one example.

1 - breakfast;

2 - get up;

3 - go to bed;

4 - go home;

5 - dinner;

IV. Order the words. There is one example.

1 - What time do you go to school?

2 - What do you do in the morning?

3 - What time is it?

4 - Linda does her homework at 8 o'clock.

5 - Peter plays football at 4:45.

V. Complete the sentences as example.

1- Where were you yesterday?

2 - I was at home.

3 - What did he do yesterday?

4 - He played football yesterday.

5 - What subject do you have today?

6 - What day is it today?

7 - Do you have Maths today?

8 - What are they doing?

9 - When is your birthday?

10 - I like riding the bike.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
27 5.920
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm