Bài tập tiếng Anh lớp 8 Câu gián tiếp

Tiếng Anh lớp 8: Câu gián tiếp - Reported Speech

Tài liệu bài tập tiếng Anh 8 dạng bài câu gián tiếp nằm trong bộ đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập gồm nhiều dạng câu hỏi tự luận khác nhau giúp các em học sinh ôn tập lại cấu trúc và cách dùng câu tường thuật hiệu quả.

A. Change the following sentences into reported speech.

1. Lan said, "I am working in Hanoi now."

-> Lan said _______________________________________________________________

2. "I need a new bicycle" Binh said.

-> Binh said _______________________________________________________________

3. Mary said, "My English teacher is very humorous."

-> Mary said _______________________________________________________

4. "I don't want to stay at home now," my younger brother said .

-> My younger brother said _________________________________________________

5. "Mr. Thanh can speak two languages well," Binh said .

-> Binh said __________________________________________________________

6. Miss Hang said, "I'll go on a picnic to Nha Trang tomorrow."

-> Miss Hang said ______________________________________________________

7. "I don't know who she is," said Tom.

-> Tom said _____________________________________________________________

8. Mai told us: "It's raining heavily outside."

-> Mai told us that __________________________________________________________

9. He said to his friends, "I must go home now."

-> He said to his friends that _________________________________________________

10. Hoa said, "I can't go out after 8 p.m."

-> Hoa said _______________________________________________________

11. Lan asked Hoa, "Can you speak French well?"

-> Lan asked Hoa ______________________________________________________

12. I asked Mai, "Are you free tonight?"

-> I asked Mai ______________________________________________________

13. Nhi asked Mai, "Do you like listening to pop music?

-> Nhi asked Mai ___________________________________________________________

14. She asked me, " Do you live near here?"

-> She asked me ______________________________________________________

15. "Can you tell me the way to the nearest post office?" a tourist asked me.

-> A tourist asked me _____________________________________________________

16. Mary asked me, " Must you go now?"

-> Mary asked me _________________________________________________________

17. John said, " Is Ha Long Bay in northern Vietnam, Nhi?"

-> John asked Nhi ____________________________________________________________

18. " Will you come to my house for dinner?" asked Linh.

-> Linh asked me ___________________________________________________________

19. The teacher asked Nam, " Is Mount Everest the highest mountain in the world?"

-> The teacher asked Nam ___________________________________________________

20. "Do you see what I see, Mary?" said the young man.

-> The young man asked Mary ________________________________________

21. "Open the door, please!" the teacher told Nam.

-> The teacher told Nam ___________________________________________________

22. "Could you speak more slowly?" Hoa asked me.

-> Hoa asked me ________________________________________________________

23. "Would you like to go to the movies tonight?" Lan asked me.

-> Lan invited _____________________________________________________

24. "Don't make noise in class." the teacher said.

-> The teacher told us ______________________________________________________

25. "You should do morning exercises regularly." said the doctor to Nam.

-> The doctor advised Nam ________________________________________________

26. "Can you clean up the bedroom?" said my mother.

-> My mother told me ____________________________________________________

27. "You shouldn't eat too much meat." the doctor said to Lan.

-> The doctor advised Lan _____________________________________________________

28. "Please wait for me here." My mother said to me.

-> My mother asked me ________________________________________________

29. "You should work harder on English pronunciation." Miss Jackson said to Tim.

-> Miss Jackson said Tim should ____________________________________________

30. "Would you like to drink some coffee?" the manager said to me.

-> The manager invited me ________________________________________

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Bài tập tiếng Anh lớp 8 Câu gián tiếp. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 1.338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm