Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 là tài liệu tham khảo hay dành cho các bậc phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Lịch sử 9. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 9giải vở bài tập Lịch sử 9 để hoàn thành chương trình học hiệu quả. Chúc các bạn học tốt!

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Bài tập trắc nghiệm lịch sử 9: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)

Câu 1. Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ quan trọng cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

a. Khắc phục hậu quá chiến tranh và phát triển kinh tế.

b. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở 2 miền Nam - Bắc.

c. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước.

d. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước.

Câu 2. Thuận lợi cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

a. Nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được.

b. Có miền Bắc XHCN, miền Nam hoàn toàn giải phóng.

c. Đất nước đã được độc lập, thống nhất

d. Các nước XHCN tiếp tục ủng hộ ta.

Câu 3. Khó khăn cơ bản nhất của đất nước sau 1975 là gì?

a. Số người mù chữ số người thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao

b. Bọn phản động trong nước vẫn còn

c. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn còn lạc hậu

d Hậu quả của chiến tranh và chủ nghĩa thực dân mới Mĩ để lại rất nặng nề

Câu 4. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngày sau 1975 là gì?

a. Hàn gắn vết thương chiến tranh

b. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

c. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.

d. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam-pu-chia.

Câu 5. Miền Bắc hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế vào thời gian nào?

a. 1973

b.1974

c. 1975

d. 1976

Câu 6. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Nam giai đoạn đầu sau 1975?

a. Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở những vùng mới giải phóng.

b. ổn định tình hình và khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.

c. Tịch thu ruộng đất của bọn phản động, xóa bỏ bóc lột phong kiến.

d. Quốc hữu hóa ngân hàng.

Câu 7. Tháng 9/1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đã đề ra nhiệm vụ gì?

a. Cải tạo XHCN.

b. Bầu cử Quốc hội thống nhất.

c. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

d. Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.

Câu 8. Sự kiện nào là quan trọng nhất trong quá trình thống nhất đất nước về mặt Nhà nước sau 1975?

a. Hội nghị Hiệp thương của đại biểu 2 miền Bắc Nam tại Sài Gòn (11/1975).

b. Tổng tuyến cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (25/4/1976).

c. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên (24/6-2/7/1976).

d. Đại hội thống nhất Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Câu 9. Cuộc tổng tuyển bầu Quốc hội chung của cả nước (25/4/1976) có ý nghĩa gì?

a. Lần thứ hai cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.

b. Kết quả thắng lợi của 30 năm chiến tranh giữ nước (1945 - 1975).

c. Là 1 bước quan trọng cho sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

d. Cả 3 ý trên đúng.

Câu 10. Quốc hội thống nhất cả nước là Quốc hội khóa mấy?

a. Khóa IV

b. Khóa V

c. Khóa VI

d. Khóa VII

Câu 11. Người được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai?

a. Hồ Chí Minh

b. Tôn Đức Thắng

C. Nguyễn Lương Bằng

d. Trần Đức Lương

Câu 12. Kỳ họp thứ I Quốc hội khóa VI có những quyết định nào liên quan với việc thống nhất đất nước về mặt Nhà nước?

a. Thống nhất tên nước, quy định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô là Hà Nội.

b. Bầu các cơ quan lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

c. Đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP Hồ Chí Minh.

d. a và b đúng.

Câu 13. Từ ngày 15- 21/11/1975 diễn ra phù hợp với sự kiện nào sau đây?.

a. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ nhất.

b. Cuộc Tổng tuyển cử của cả nước lần thứ hai.

c. Hội nghị Hiệp thương thống nhất đất nước.

d. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp phiên đầu tiên.

Câu 14. Ngày 25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước có bao nhiêu cử tri tham gia?

a. 20 triệu

b. 21 triệu

c. 22 triệu

d. 23 triệu

Câu 15. Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa gì?

a. Đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân xây dựng Việt Nam độc lập và thống nhất.

b. Tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước.

c. Tạo điều kiện thuận lợi để cả nước cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 16. Từ ngày 15 đến ngày 21/11/1975, Hội nghị Hiệp thương Chính trị thống nhất đất nước tại Sài Gòn, đã nhất trí hoàn toàn các vấn đề gì?

a. Lấy tên nước là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b. Chủ trương, biện pháp nhằm thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

c. Quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca.

d. Đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là TP. Hồ Chí Minh.

Câu 17. Từ ngày 24/6 đến 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất với số lượng bao nhiêu đại biểu?

a. 462 đại biểu

b. 472 đại biểu

c. 482 đại biểu

d. 492 đại biểu

ĐÁP ÁN

1.c 2.c 3.d 4.b 5.d 6.b 7.c 8.b 9.d 10.c

11.b 12.d 13.c 14.d 15.d 16.b 17.d

Đánh giá bài viết
1 2.557
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 9 Xem thêm