Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Các quan hệ từ và, để trong hai ví dụ sau có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không? Nên thay và, để ở đây bằng quan hệ từ gì?

Các quan hệ từ và, để trong hai ví dụ sau có diễn đạt đúng quan hệ ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu không? Nên thay và, để ở đây bằng quan hệ từ gì?

- Nhà em ở xa trường bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

- Chim sâu rất có ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

2
2 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Các quan hệ từ: và, để trong ví dụ không diễn đạt đúng ý nghĩa giữa các bộ phận trong câu (dùng quan hệ không thích hợp).

  Có thể thay quan hệ từ như sau:

  - Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

  - Chim sâu rất có ích cho người nông dân nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

  0 Trả lời 18:01 27/10
  • Đường tăng
   Đường tăng

   Hai câu trên, dùng sai quan hệ từ “và”, “để”, có thể chữa lại như sau:

   - Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.

   - Chim sâu rất cố ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

   0 Trả lời 18:00 27/10
   Văn học
   Xem thêm