Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công - Phần 5

Trắc nghiệm môn Tài chính công có đáp án

Môn học Tài chính công nghiên cứu những vấn đề về hoạt động tài chính của khu vực công như chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công, về thuế và tác động của thuế, ngân sách và quản lý ngân sách, về nợ và quản lý nợ của Chính phủ. Dưới đây là bộ Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công - Phần 5 có đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn tập kiến thức hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công - Phần 5

Câu 1. Theo quy định hiện hành, ngân hàng phát triển cho các chủ đầu tư vay tối đa bằng bao nhiêu phần trăm tổng vốn đầu tư của dự án:

A. 100%

B. 85%

C. 70%

D. 50%

Câu 2. Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là hoạt động nhà nước:

A. Cho các chủ đầu tư vay để thực hiện dự án

B. Trả một phần nghĩa vụ nợ của chủ đầu tư

C. Trả một phần nghĩa vụ nợ của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không trả được nợ

D. Trả một phần vốn gốc và lãi của chủ đầu tư khi chủ đầu tư không trả được nợ

Câu 3. Bảo lãnh tín dụng đầu tư là cam kết của cơ quan nhà nước:

A. Về khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn của người đi vay đối với người cho vay

B. Về việc hỗ trợ một phần nghĩa vụ nợ của người đi vay

C. Về việc trả một phần nghĩa vụ nợ của người đi vay

D. Về việc trả một phần nghĩa vụ nợ của người đi vay khi người đi vay không trả được nợ

Câu 4. Nhận định nào sau đây là chính xác? Trong hình thức bảo lãnh tín dụng đầu tư nhà nước:

A. Cần có nhiều vốn để cho các chủ đầu tư vay

B. Cần có nhiều vốn để cấp cho các chủ đầu tư

C. Có thể không có vốn nhưng vẫn đảm bảo cho các chủ đầu tư vay được vốn

D. Giúp cho chủ đầu tư vay vốn với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường

Câu 5. Đặc điểm của hình thức tín dụng cho vay đầu tư là nhà nước:

A. Dùng uy tín để đảm bảo cho các chủ đầu tư vay vốn

B. Không cần có vốn nhưng vẫn đảm bảo cho các chủ đầu tư vay được vốn

C. Cần có nhiều vốn để cho các chủ đầu tư vay

D. Cần có nhiều vốn để cấp cho các chủ đầu tư

Câu 6. Tín dụng nhà nước hoạt động trên nguyên tắc nào?

A. Lợi nhuận

B. Phi lợi nhuận

C. Kết hợp hài hoà giữa mục tiêu lợi nhuận và phi lợi nhuận

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 7. Lãi suất huy động của tín dụng nhà nước trên thị trường vốn thường:

A. Ở mức cao nhất của thị trường

B. Ngang với lãi suất trung bình của thị trường

C. Thấp hơn lãi suất trung bình của thị trường

Câu 8. Đặc điểm của hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư là gì?

A. Nhà nước trực tiếp giám sát quá trình sử dụng vốn

B. Dùng uy tín của mình để đảm bảo cho các chủ đầu tư vay được vốn

C. Hỗ trợ một phần nghĩa vụ trả nợ của chủ đầu tư nếu chủ đầu tư không trả được nợ đúng hạn và đầy đủ

D. Thực hiện nghĩa vụ thay cho chủ đầu tư nếu chủ đầu tư không trả được nợ đúng hạn và đầy đủ

Câu 9. Đặc trưng cơ bản nhất của Tài chính công và Tài chính Nhà nước là không vì mục đích lợi nhuận.

A. Đúng

B. Sai

Câu 10. Hoạt động đầu tư của Tài chính nhà nước hoàn toàn giống các hoạt động đầu tư thông thường khác:

A. Đúng

B. Sai

Câu 11. Tài chính nhà nước tổng hợp chiếm vị trí quan trọng nhất trong tài chính nhà nước:

A. Đúng

B. Sai

Câu 12. Tài chính nhà nước tổng hợp chỉ gắn với bộ máy chính quyền nhà nước trung ương:

A. Đúng

B. Sai

Câu 13. Vai trò đảm bảo điều kiện vật chất để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước trong mọi thời kì của tài chính nhà nước là hoàn toàn giống nhau:

A. Đúng

B. Sai

Câu 14. Ngân sách nhà nước xuất hiện đồng thời với tài chính nhà nước:

A. Đúng

B. Sai

Câu 15. Ngân sách nhà nước là bộ phận xuất hiện đầu tiên của Tài chính nhà nước tổng hợp:

A. Đúng

B. Sai

Câu 16. Hình thức của Ngân sách nhà nước là bảng dự toán thu chi bằng tiền của nhà nước cho một khoảng thời gian nhất định nào đó, thường là 1 năm:

A. Đúng

B. Sai

Câu 17. Nội dung vật chất của ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ không tập trung của nhà nước:

A. Đúng

B. Sai

Câu 18. Ngân sách nhà nước luôn luôn chỉ là của chính quyền nhà nước trung ương:

A. Đúng

B. Sai

Câu 19. Ngân sách nhà nước là khâu cơ bản, chủ đạo của tài chính nhà nước:

A. Đúng

B. Sai

Câu 20. Ngân sách nhà nước ta hiện nay gồm có ngân sách trung ương và ngân sách địa phương:

A. Đúng

B. Sai

Câu 21. Thu NSNN là một trong hai nội dung cơ bản của hoạt động NSNN:

A. Đúng

B. Sai

Câu 22. Tất cả các khoản thu vào NSNN đều phải được phản ánh dưới dạng tiền tệ:

A. Đúng

B. Sai

Câu 23. Doanh thu, thu nhập, lợi nhuận của doanh nghiệp đều là những nguồn thu trực tiếp của NSNN:

A. Đúng

B. Sai

Câu 24. Thu nhập của NSNN chỉ phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất là quy mô nguồn thu:

A. Đúng

B. Sai

Câu 25. Thu nhập của NSNN hoàn toàn độc lập với nguồn thu:

A. Đúng

B. Sai

Câu 26. Tỷ lệ thu ngân sách là hoàn toàn giống nhau giữa các quốc gia:

A. Đúng

B. Sai

Câu 27. Các nước đang phát triển có tỷ lệ thu ngân sách cao nhất:

A. Đúng

B. Sai

Câu 28. Khi tỷ lệ thu ngân sách đạt 100% thì số thu của NSNN là lớn nhất:

A. Đúng

B. Sai

Câu 29. Hiện nay tại các kì thi tuyển sinh, các trường được phép thu lệ phí tuyển sinh. Gọi khoản thu như vậy là:

A. Đúng

B. Sai

Câu 30. Chi NSNN thể hiện rõ rệt mục tiêu hoạt động của NSNN:

A. Đúng

B. Sai

Câu 31. Chi NSNN chủ yếu là cấp phát không hoàn lại:

A. Đúng

B. Sai

Câu 32. Chi NSNN ta gồm có: Chi thường xuyên và Chi đầu tư:

A. Đúng

B. Sai

Câu 33. Năm ngân sách ở tất cả các nước trên thế giới đều có thời điểm bắt đầu và kết thúc giống nhau:

A. Đúng

B. Sai

Câu 34. Cân đối ngân sách là mọi nơi, mọi lúc Thu và Chi ngân sách phải luôn bằng nhau:

A. Đúng

B. Sai

Câu 35. Mọi loại thâm hụt ngân sách đều nguy hiểm và tồi tệ:

A. Đúng

B. Sai

Câu 36. Các quỹ tiền tệ thuộc tài chính nhà nước chỉ trực thuộc một chủ thể cụ thể duy nhất:

A. Đúng

B. Sai

Câu 37. Tín dụng nhà nước tồn tại ở cả các nước đang phát triển và phát triển:

A. Đúng

B. Sai

Câu 38. NSNN phải đảm bảo 100% kinh phí để duy trì sự tồn tại và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp nhà nước:

A. Đúng

B. Sai

Câu 39. Đơn vị sự nghiệp nhà nước thực hiện quyền hành pháp:

A. Đúng

B. Sai

Câu 40. Mức kinh phí giao cho cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện chế độ tự chủ tài chính không được phép điều chỉnh, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 41. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính dựa trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội:

A. Đúng

B. Sai

Câu 42. Các quỹ tài chính công ngoài NSNN đều có quy mô lớn hơn so với NSNN:

A. Đúng

B. Sai

Câu 43. Hoạt động của quỹ tài chính công ngoài NSNN có tính ổn định, thường xuyên:

A. Đúng

B. Sai

Câu 44. Diện tác động của quỹ tài chính công ngoài NSNN nhỏ hơn so với NSNN:

A. Đúng

B. Sai

Câu 45. Nguồn hình thành tín dụng nhà nước có thể được huy động từ bên ngoài quốc gia:

A. Đúng

B. Sai

Câu 46. Tài chính Nhà nước và Tài chính công là 2 cách phân loại khác nhau về tài chính:

A. Đúng

B. Sai

Câu 47. Năm ngân sách luôn có độ dài bằng với năm tự nhiên:

A. Đúng

B. Sai

Câu 48. Bộ máy ngân sách của Viet Nam được tổ chức từ TW tới cấp thấp nhất là cấp nào?

A. Cấp tỉnh

B. Cấp xã

C. Cấp tổ dân phố

D. Cấp huyện

Câu 49. Vay nợ từ công chúng để bù đắp thiếu hụt NSNN:

A. Không làm tác động đến giá cả hàng hóa, dịch vụ

B. Tác động rất ít đến cái giá hàng hóa, dịch vụ

C. Có nguy cơ tiềm ẩn gây ra lạm phát

D. Tác động đến cái giá hàng hóa, dịch vụ nhưng chỉ nhất thời

Câu 50. Phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt NSNN tương tự như một khoản thuế vô hình đánh vào:

A. Người sử dụng

B. Người đầu tư

C. Mọi thành viên trong xã hội

D. Chính phủ

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH CÔNG - PHẦN 5

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 26

B

Câu 2

B

Câu 27

B

Câu 3

A

Câu 28

B

Câu 4

C

Câu 29

B

Câu 5

C

Câu 30

B

Câu 6

B

Câu 31

A

Câu 7

A

Câu 32

B

Câu 8

C

Câu 33

B

Câu 9

A

Câu 34

B

Câu 10

B

Câu 35

B

Câu 11

A

Câu 36

B

Câu 12

B

Câu 37

A

Câu 13

B

Câu 38

B

Câu 14

B

Câu 39

B

Câu 15

A

Câu 40

B

Câu 16

A

Câu 41

A

Câu 17

B

Câu 42

B

Câu 18

B

Câu 43

B

Câu 19

A

Câu 44

A

Câu 20

B

Câu 45

A

Câu 21

A

Câu 46

A

Câu 22

A

Câu 47

A

Câu 23

A

Câu 48

B

Câu 24

B

Câu 49

C

Câu 25

B

Câu 50

C

------------------------

Ngoài Câu hỏi trắc nghiệm Tài chính công - Phần 5, mời các bạn cùng tham khảo thêm các tài liệu Cao đăng - Đại học khác nhằm phục vụ tốt cho quá trình học tập và công tác.

Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm