Cấu trúc đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 9 năm 2020 - 2021

Cấu trúc - Ma trận đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 9 mới dưới đây nằm trong bộ đề giữa kì 2 lớp 9 môn Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 giúp các em nắm chắc những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giữa kì 2 lớp 9 hiệu quả.

I. Cấu trúc thi tiếng Anh lớp 9 giữa kì 2 chương trình cũ

1. Vocabulary relating to unit 6-8 (and ½ unit 9)

2. Grammar and Language focus

- Adverbs and adjectives

- Adverb clause of reason (as, because, since)

- Adverb clause of concession

- Adjective + that clause

- Conditional sentence: type 1

- Connectives: and, but, because, or, so, therefore, however

- Phrasal verbs: turn off, turn on, look for, look after, go on, …

- Make suggestions: suggest + verb-ing, suggest (that) + S +should + V

- Relative pronouns (Who, which, that)

- Relative clauses

- …

Chú ý:

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

II. Cấu trúc Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

1. Pronunciation

- Stress in words ending in – ic and - al

- Stress in words ending in – ese and - ee

- Stress in words ending in – logy and - graphy

- Stress in words ending in – ity and - itive

2. Vocabulary related to unit 7-10

- Pollution

- People and places in English speaking countries

- Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster

- Communication forms and communication technology

3. Grammar and Structure

- Conditional type 1 and type 2

- Present simple for future

- Passive voice

- Past perfect

- Future continuous

- V + to – infinitive

4. Reading and listening skills

- Reading and listening skills are about the topics: Pollution, English speaking countries, natural disasters and Communication in the future.

Topic

Vocab

Pronunciation

Grammar

Communication

Pollution

Pollution

Stress in words ending in – ic and - al

 

- Conditional type 1 and type 2

 

- Describing types of pollution

- Dicussing the causes and effects of pollution and ways to reduce it

English speaking countries

People and places in English speaking countries

 

- Stress in words ending in – ese and - ee

 

- Present simple for future

 

- Introducing people and places of interest in English speaking countries

Natural disasters

Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster

 

- Stress in words ending in – logy and - graphy

 

- Past perfect

- Passive voice

 

- Talking about a natural disaster

- Asking and answering questions about what to do when a natural disaster happens

Communication

Communication forms and communication technology

 

- Stress in words ending in – ity and - itive

 

- Future continuous

- V + to-infinitive

 

- Talking about communication now and in the future

- Using netiquette when communicating online

Chú ý:

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

Trên đây là Cấu trúc đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 9 năm 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 914
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm