Choose one of the two species in 2 and write a report

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 12 chương trình mới theo từng Unit, Hướng dẫn viết báo cáo về Một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng bằng tiếng Anh do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Luyện viết Writing Skills tiếng Anh 12 Unit 6 Endangered Species bao gồm nhiều đoạn văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em lên dàn ý đoạn văn tiếng Anh về loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Choose one of the two species in 2 and write a report of 150-200 words to describe it. Follow the plan below. Chọn một trong hai loài trong bài 2 và viết một báo cáo trong 150-200 từ để mô tả nó. Thực hiện theo kế hoạch dưới đây.

* Paragraph 1: Habitat and location of the species below. Đoạn 1: Môi trường sống và địa điểm của các loài được liệt kê bên dưới.

Example:

- Komodo dragons are found in the wild... (Rồng Komodo được tìm thấy trong hoang dã ...)

- They live in forests,... (Chúng sống trong rừng, ...)

* Paragraph 2: Physical features and diet (Đặc điểm về hình thể và chế độ ăn uống)

Example:

- Although they are called dragons, they look like... (Mặc dù chúng được gọi là rồng nhưng chúng trông giống ...)

* Paragraph 3: Population and conservation status (Số lượng đàn và tình trạng bảo tồn)

Example:

- There are about 6,000... (Có khoảng 6.000 con ...)

- According to the IUCN Red List, Komodo dragons are classified as... (Theo sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, rồng Komodo được xếp vào....)

Đoạn văn tiếng Anh về rồng Komodo - Bài viết số 1

Komodo dragon is a species of lizard found in the Indonesian islands of Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, and Padar. They live mainly in forests, but can be seen on beaches or hilltops.

Though they are called dragons, they look like a crocodile. Being the largest living species of lizard, A male adult can grow to a maximum length of 3 metres and weigh up to approximately 90 kilograms. As a result of their size, these lizards dominate the ecosystems in which they live. Komodo dragons hunt and ambush prey including large water buffaloes, deer and pigs. They will even eat smaller Komodo dragons.

It is estimated to have 6,000 Komodo dragons in Indonesia. Humans are not a great threat to them. However, their population is slightly declining because number of males exceeds the number of females. According to the IUCN Red List, Komodo dragons are considered vulnerable. Government and 300 zoos with other parks outside Indonesia have been trying to protect them from being poached.

Dịch:

Rồng Komodo là một loài thằn lằn được tìm thấy ở các hòn đảo Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, và Padar. Chúng sống chủ yếu trong rừng, nhưng có thể được nhìn thấy trên bãi biển hoặc các đỉnh đồi.

Mặc dù chúng được gọi là rồng, chúng trông giống như một con cá sấu. Là loài thằn lằn sống lớn nhất, Một con lớn trưởng thành có thể phát triển tối đa 3 mét và nặng đến khoảng 90 kg. Dựa vào kích cỡ của chúng, những con thằn lằn này thống trị hệ sinh thái mà chúng sống. Rồng Komodo săn bắt và phục kích các con mồi bao gồm trâu nước lớn, hươu và lợn. Thậm chí chúng còn ăn những con rồng nhỏ Komodo.

Ước tính có 6.000 con rồng Komodo ở Indonesia. Con người không phải là mối đe dọa lớn đối với chúng. Tuy nhiên, dân số của chúng đang giảm nhẹ vì số con đực vượt quá số con cái. Theo Danh sách Đỏ IUCN, rồng Komodo được cho là dễ bị tổn thương. Chính phủ và 300 vườn thú với các công viên khác bên ngoài Indonesia đã cố gắng bảo vệ chúng khỏi bị săn bắt.

Viết đoạn văn tiếng Anh về Cá voi xanh Blue Whale - Bài viết số 2

Blue whales are the largest animals to have ever existed. They live in the cold waters of the Arctic and Antarctic but they migrate to tropical seas to breed. This breeding season lasts for about four months. Blue whales are mammals but they look like fish. They are 30 meters long and weigh about 150-200 tons. The earth's largest animal, the blue whale, usually eats very small shellfish and can eat 4 to 8 tons of krill per day. A blue whale's tongue alone can weigh as much as an elephant — its heart as much as an automobile.

There are about 14,000 blue whales in total (10,000 in the Antarctic and 4,000 in the Arctic). According to the World Conservation Union (IUCN) Red List, blue whales are classified as endangered. Blue whales have few predators but are known to be victims in attacks by sharks and killer whales, and many are injured or die each year from collisions with large ships. Their lives are also badly affected by pollution and global warming.

In order to protect blue whales and stop them from declining, there are many recovery plans that have been launched.

Hướng dẫn dịch

Các voi xanh là động vật lớn nhất từng tồn tại. Chúng sống ở vùng nước lạnh ở Bắc Cực và Nam Cực nhưng chúng di cư đến vùng biển nhiệt đới để sinh sản. Mùa sinh sản thường kéo dài tới bốn tháng. Cá voi xanh là động vật có vú nhưng chúng nhìn giống như cá. Chúng dài khoảng 30 mét và nặng khoảng 150-200 tấn. Là động vật lớn nhất trên trái đất nhưng cá voi xanh thường ăn các loại sinh vật có vỏ rất nhỏ và có thể ăn từ 4 tới 8 tấn nhuyễn thể mỗi ngày. Riêng lưỡi của cá voi xanh nặng bằng một con voi và trái tim của nó có thể nặng bằng một chiếc ô tô.

Có tổng số khoảng 14 nghìn con cá voi xanh (trong đó 10 nghìn con ở Nam Cực và 4 nghìn con ở Bắc Cực. Theo Sách đỏ của Cơ quan Bảo tồn Quốc tế, cá voi xanh được phân loại là có nguy cơ bị tuyệt chủng.Cá voi xanh có ít kẻ săn mồi nhưng chúng được cho là nạn nhân trong các đợt tấn công của cá mập và cá voi ăn thịt và nhiều con bị thương hoặc chết mỗi năm do va chạm với tàu lớn.Cuộc sống của chúng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm và hiện tượng trái đất nóng lên.

Để bảo vệ các voi xanh và ngăn chặn số lượng loài này bị suy giảm, có nhiều giải pháp khôi phục đã được đưa ra.

Write a report to describe one of the two species - Đề số 3

Komodo dragons are found in the wild on only five islands in Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami and Flores, where they roam freely. They live mainly in forests, but can be seen scattered widely over the islands from beaches to hilltops.

Though they are called dragons, they look like a big lizard. A male adult can measure three metres in length and weighs 90 kilos. Komodo dragons eat meat. They are also fierce hunters and an eat very large prey, such as large water buffaloes, deer and pigs. They will even eat smaller Komodo dragons.

There are about 6,000 Komodo dragons in Indonesia. Humans are not a great danger to them. However, their population is slightly declining because there are more males than females. According to the IUCN Red List, Komodo dragons are not endangered, but are considered vulnerable. About 30 zoos outside Indonesia Tave been trying to protect the Komodo. There are also plans to hald more wildlife parks around the world, which will help to encrease the population of this fascinating species.

Bài dịch

Rồng Komodo được tìm thấy trong tự nhiên chỉ trên năm hòn đảo ở Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami và Flores, nơi chúng lang thang tự do. Chúng sống chủ yếu trong rừng, nhưng có thể được nhìn thấy rải rác khắp các hòn đảo từ bãi biển đến đồi.

Mặc dù chúng được gọi là rồng, nhưng chúng trông giống như một con thằn lằn lớn. Một con trưởng thành có thể có chiều dài ba mét và nặng 90 kg. Rồng Komodo ăn thịt. Chúng cũng là thợ săn khốc liệt và ăn mồi rất lớn, chẳng hạn như trâu nước lớn, hươu và lợn. Thậm chí chúng còn ăn những con rồng nhỏ Komodo.

Có khoảng 6.000 con rồng Komodo ở Indonesia. Con người không phải là mối nguy hiểm lớn đối với chúng. Tuy nhiên, số lượng của chúng đang giảm nhẹ vì có nhiều con đực hơn con cái. Theo Danh mục sách Đỏ của IUCN, con rồng Komodo không bị nguy hiểm, nhưng được xem là dễ bị tổn thương. Khoảng 30 vườn thú ngoài nước Indonesia Tave đã cố gắng để bảo vệ Komodo. Ngoài ra còn có kế hoạch để săn bắn thêm các vườn thú hoang dã trên khắp thế giới, điều này sẽ giúp làm giảm dân số của các loài thú này.

Trên đây là Giải bài 3 Writing - Skills tiếng Anh 12 Unit 6 Endangered Species. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu ôn tập lớp 12 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 12 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
1 1.337
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm