Đề cương ôn tập tết Nguyên Đán Toán 8

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TẾT NGUYÊN ĐÁN TOÁN 8
A. PHẦN ĐẠI SỐ
1) Thực hiện các phép tính sau:
a) (2x - y)(4x
2
- 2xy + y
2
) b) (6x
5
y
2
- 9x
4
y
3
+ 15x
3
y
4
): 3x
3
y
2
c) (2x
3
- 21x
2
+ 67x - 60): (x - 5) d) (x
4
+ 2x
3
+x - 25):(x
2
+5)
e) (27x
3
- 8): (6x + 9x
2
+ 4)
2) Rút gọn các biểu thức sau:
a) (x + y)
2
- (x - y)
2
b) (a + b)
3
+ (a - b)
3
- 2a
3
c) 9
8
.2
8
- (18
4
- 1)(18
4
+ 1)
3)/ Chứng minh biểu thức sau không ph thuộc vào biến x,y
A= (3x - 5)(2x + 11) - (2x + 3)(3x + 7)
B = (x - 1)
3
- (x + 1)
3
+ 6(x + 1)(x - 1)
4) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x
2
- y
2
- 2x + 2y b)2x + 2y - x
2
- xy
c) 3a
2
- 6ab + 3b
2
- 12c
2
d)x
2
- 25 + y
2
+ 2xy
e) a
2
+ 2ab + b
2
- ac - bc f)x
2
- 2x - 4y
2
- 4y
g) x
2
y - x
3
- 9y + 9x h)x
2
(x-1) + 16(1- x)
n) 81x
2
- 6yz - 9y
2
- z
2
m)xz-yz-x
2
+2xy-y
2
p) x
2
+ 8x + 15 k) x
2
- x - 12
l) 81x
4
+ 4
5) Chứng minh rằng biểu thức:
A = x(x - 6) + 10 luôn luôn dương với mọi x.
B = x
2
- 2x + 9y
2
- 6y + 3 luôn luôn ơng với mọi x, y.
6) Tìm giá tr nhỏ nhất của biểu thức A, B, C giá trị lớn nhất của biểu thức D, E:
A = x
2
- 4x + 1 B = 4x
2
+ 4x + 11 C = (x -1)(x + 3)(x + 2)(x + 6)
D = 5 - 8x - x
2
E = 4x - x
2
+1
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
7) Xác định a để đa thức: x
3
+ x
2
+ a - x chia hết cho (x + 1)
2
8) Cho các phân thức sau:
A =
)2)(3(
62
xx
x
B =
96
9
2
2
xx
x
C =
xx
x
43
169
2
2
D =
42
44
2
x
xx
a) Với đIều kiện nào của x thì giá trị của các phân thức trên c định.
b)Tìm x để giá trị của các phân thức trên bằng 0.
c)Rút gọn phân thức trên.
9) Thực hiện các phép tính sau:
a)
62
1
x
x
+
xx
x
3
32
2
b)
62
3
x
c)
yx
x
2
+
yx
x
2
+
22
4
4
xy
xy
d)
23
1
x
2
94
63
23
1
x
x
x
2
3 2
15 2
) .
7
x y
e
y x
2
2
1 4 2 4
) :
4 3
x x
h
x x x
2
36 3
) .
2 10 6
x
g
x x
2
1 2 1
) : 2
1
x
k x
x x x x
 
 
 
11) Rút gọn biểu thức:
Bài 1 Cho biểu thức: Q =
3 7
2 1 2 1
x x
x x
a) Thu gọn biểu thức Q.
b) Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.
Bài 2 : Cho biểu thức A=
2
2
1 1 1
2 2 4
x
x x x
a) Tìm ĐK Rút gọn biểu thức A.
b) Chứng tỏ rằng với mọi x thỏa mãn
2 2x
, x
-1 phân thức luôn có giá trị âm.
Bài 3.
Cho biểu thức: P =
2 2
8 1 1
:
16 4 2 8x x x x
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
a. Rút gọn biểu thức P.
b.Tính giá trị của biểu thức P tại x thỏa n x
2
9x + 20 = 0
12) Gii c phương trình
i 1: a/
x
xx
2
3
5
6
13
2
23
c/
2
2x
3
x
4x
5
4x
b/
3
3
4x5
7
2x6
5
3x4
d/
5
5
2x4
3
1x8
6
2x5
i 2: Gii các phương trình sau:
a/ (2x+1)(x-1) = 0 b/ (x +
2
3
)(x-
1
2
) = 0 c/ (3x-1)(2x-3)(x+5) = 0 d/ 3x-15 = 2x(x-5)
e/ x
2
x = 0 f/ x
2
2x = 0 g/ x
2
3x = 0 h/ (x+1)(x+2) =(2-x)(x+2)
i 3 Gii các phương trình sau:
a)
7 3 2
1 3
x
x
b)
2(3 7 ) 1
1 2
x
x
c)
1 3
3
2 2
x
x x
d)
8 1
8
7 7
x
x x
e)
2
5 5 20
5 5 25
x x
x x x
f)
1
1
2
1
1
2
x
x
xx
g)
2
2( 3) 2( 1) ( 1)( 3)
x x x
x x x x
h)
x
x
x
x
x
4
13
4
12
16
76
5
2
i)
90 36
2
6x x
k)
1 1 1
10 12x x
l)
3 1 3
3 ( 3)
x
x x x x
m)
4
8
2
2
2
3
2
x
xx
= 0 n)
3 2 8
2 3 ( 3)( 2)x x x x
B. HÌNH HỌC:
Bài1: Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi M, N, P, Q theo thứ tự trung điểm của AB, AC,
CD, BD.
a) Chứng minh rằng MNPQ hình bình hành?
b) Nếu ABCD hình thang cân thì t gác MNPQ hình gì? sao?

Đề cương ôn tập Toán lớp 8

Đề cương ôn tập tết Nguyên Đán Toán 8 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu tham khảo môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề cương ôn tập tết Nguyên Đán Toán 8 được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới

Ngoài Đề cương ôn tập tết Nguyên Đán Toán 8. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
12 2.144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập Toán 8 Xem thêm