Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 3 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 3, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. A. hi

B. fine

C. Bill

D. I

2. A. tea

B. hello

C. envelope

D. elephant

3. A. book

B. basket

C. bear

D. comb

Exercise 2: Fill in the missing letter to make meaningful words

1. T _ G _ T _ _ R

: ______________

1. _ C _ O _ L

: ______________

2. S _ E _ L

: ______________

2. M _ _ T

: ______________

3. _ I C _

: ______________

3. A _ TERN _ _N

: ______________

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. How are you ________? - I am very _____, thanks

A. that day - good

B. today - nice

C. today - well

D. tomorrow - ok

2. _____ is his name?

A. How

B. What

C. This

D. Where

3. _____ that Mary? - No, he ________.

A. Is/ is

B. Are/ are

C. Is/ isnt

D. Is/ isn’t

4. How do you ________ her name?

A. meet

B. name

C. does

D. spell

5. Let’s go _______!

A. school

B. park

C. together

D. house

6. Goodbye, Tony. See _____ next time.

A. him

B. he

C. your

D. you

7. _____ is Hoa

A. This

B. They

C. It

D. I

8. Is _____ name Linda? - Yes, it is

A. your

B. she

C. you

D. he

Exercise 4: Reorder these words to make meaningful sentences

1. today/ How/ you/ are/ Laura/ ?/ ,/

______________________________________________________

2. you/ to/ Nice/ meet

______________________________________________________

3. name / ?/ How/ do/ her/ spell/ you/

______________________________________________________

Exercise 5: Read and answer the following questions

I am Hong. I have four friends. This is Tony. He’s my new classmate. This is Tom. He is my best friend. These are Mai Anh and Huyen. They are very nice. This is Trang. She is in Class 3D. We are good friends.

1. How many friends does she have?

______________________________________________________

2. Is Tom her new classmate?

______________________________________________________

3. Which class is Trang in?

______________________________________________________

Exercise 6: Read and match

1. What’s his name?

A. I’m eight

2. Who is that?

B. Yes, it is

3. How old are you?

C. His name is Tony

4. How do you spell your name?

D. She is my friend, Anna

5. Is this Mary?

E. K-A-T-I-E

-The end-

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently

1. C

2. A

3. D

Exercise 2: Fill in the missing letter to make meaningful words

1. TOGETHER

2. SPELL

3. NICE

4. SCHOOL

5. MEET

6. AFTERNOON

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. D

4. D

5. C

6. D

7. A

8. A

Exercise 4: Reorder these words to make meaningful sentences

1. How are you today, Laura?

2. Nice to meet you

3. How do you spell her name?

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. She has four friends

2. No, he isn’t

3. Trang is in class 3D

Exercise 6: Read and match

1. C

2. D

3. A

4. E

5. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Đề thi giữa kì 1 môn Anh lớp 3 năm học 2020 - 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 958
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 Xem thêm