Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra học kì 1 Lịch sử 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Nội dung tài liệu gồm 3 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Câu 1: (3.0 điểm)

Trình bày nguyên nhân sâu xa của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). Theo em vì sao các nước đế quốc chọn con đường chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn? Bài học mà nhân loại rút ra từ cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) là gì?

Câu 2: (4.0 điểm)

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 (trang 48) có viết: “Cách mạng … năm 1917 bùng nổ và thắng lợi …, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử thế giới”

2.1 Đoạn văn trên đang đề cập đến cuộc cách mạng nào?

2.2 Trình bày những điều em đã được học và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng trên.

2.3 Cuộc cách mạng đó có ảnh hưởng gì đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Câu 3: (3.0 điểm)

3.1 Thực hiện bảng tóm tắt các thành tựu của Liên Xô trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941) vào bảng sau: (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài)

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử

Câu Đáp án Điểm
1 Trình bày nguyên nhân sâu xa của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). Theo em vì sao các nước đế quốc chọn con đường chiến tranh để giải quyết mâu thuẫn? Bài học mà nhân loại rút ra từ cách giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) là gì? 3.0

❖ Nguyên nhân sâu xa. (2.0 điểm)

- Do sự phát triển không đều về kinh tế, chính trị của các nước tư bản đã làm nảy sinh mâu thuẫn về sự phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc.

- Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở
nhiều nơi nhằm phân chia lại thế giới.

- Những mâu thuẫn về thuộc địa đã dẫn đến sự ra đời của hai khối quân sự đối đầu nhau.

- Hai khối quân sự này (chủ yếu là Anh và Đức) chuẩn bị gây chiến để phân chia lại thuộc địa.

2.0


0.5


0.5


0.5


0.5

❖ Các nước giải quyết mâu thuẫn bằng chiến tranh là vì:

- Ở thời điểm đó chủ nghĩa đế quốc khi tiếp cận các vấn đề quốc tế, các đế quốc luôn theo nguyên tắc tối đa quyền lợi cho dân tộc, tối thiểu quyền lợi cho đối phương, không đặt quyền lợi chung của nhân loại lên trên hết. Vì vậy không thể có tiếng nói chung.

0.5

❖ Hiện nay nhân loại phải hướng tới nhận thức như thế nào để ngăn chặn những
nguy cơ của chiến tranh:

- Nhân loại cần tiến tới nhận thức tiến bộ chuyển từ chủ nghĩa dân tộc nước lớn sang tư duy toàn cầu, hướng tới tư duy mới “cùng tồn tại hòa bình, các bên cùng có lợi”. (hoặc theo nguyên tắc của Liên hiệp quốc: “Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình”).

0.5
2

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 11 (trang 48) có viết: “Cách mạng … năm 1917 bùng nổ và thắng lợi …, nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử thế giới”.

2.1 Đoạn văn trên đang đề cập đến cuộc cách mạng nào?

2.2 Trình bày những điều em đã được học và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng trên.

2.3 Cuộc cách mạng đó có ảnh hưởng gì đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

4.0
2.1 Đoạn văn trên đang đề cập đến cuộc cách mạng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga (1917). 0.5

2.2 Trình bày những điều em đã được học và ý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng:

✓ Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười.

- Lenin và Đảng Bolshevik đề ra kế hoạch lật đổ Chính phủ lâm thời của tư sản để giành chính quyền về tay giai cấp vô sản trong Luận cương tháng tư.

- Bước đầu là đấu tranh hòa bình để tập hợp quần chúng. Sau đó, chuyển sang khởi nghĩa vũ trang.

- Đầu tháng 10/1917, Lenin về Petrograd trực tiếp chỉ đạo khởi nghĩa:

* Đêm 24/10: chiếm được các vị trí then chốt ở Thủ đô Petrograd.

* Đêm 25/10 (7/11/1917): chiếm Cung điện Mùa Đông. Chính phủ lâm thời bị bắt.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười thành công.

* Ngay đêm 25/10: Lenin thành lập Chính quyền Xô viết (chính quyền chuyên chính công nông): Nga trở thành nước Cộng hòa Xô viết.

- 3/1918: từ thủ đô, cách mạng lan tỏa, giành thắng lợi hoàn toàn trên khắp nước Nga.

- Tính chất của Cách mạng tháng Mười /1917 ở Nga là cách mạng vô sản

✓ Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga

- Mở ra một kỉ nguyên mới: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc
được giải phóng đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

- Làm thay đổi cục diện thế giới, cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

2.0


0.25

0.25


0.75

0.25


0.5


0.5


0.25


0.25

+ Chỉ ra cho CMVN con đường tự giải phóng…Con đường CM Vô sản:

• Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc nghiên cứu bản “Luận cương về các vấn đề dân tộc
và thuộc địa” của Lenin.

• Người đã tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam là giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản, chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Để lại bài học kinh nghiệm về đấu tranh GPDT, công cuộc xây dựng CNXH…

1.0


0.75


0.25

3 3.1 Thực hiện bảng tóm tắt các thành tựu của Liên Xô trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941) vào bảng sau: (Học sinh kẻ lại bảng vào giấy làm bài) 3.0
Thành tựu
Công nghiệp
Nông nghiệp
Văn hóa - Giáo dục
Xã hội

3.2 Từ đó nêu đánh giá của em về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

3.1 Tóm tắt các thành tựu của Liên Xô trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941)

Thành tựu
Công nghiệp - Đưa Liên Xô từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.
Nông nghiệp - Xây dựng nền nông nghiệp tập thể được cơ giới hóa, quy mô sản xuất lớn.
Văn hóa - Giáo dục - Thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.
Xã hội - Giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại giai cấp công nhân, nông dân tập thể và tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.

2.0


0.5


0.5


0.5

3.2 Từ đó nêu đánh giá của em về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.

- Tuy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có một số sai lầm, nhưng
vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi về nhiều mặt, xây dựng được lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc.

1.0

Để có kết quả thi học kì 1 lớp 11 tốt nhất, mời các bạn làm thêm các đề thi học kì 1 lớp 11 năm 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, cũng như các đề thi được tải nhiều nhất của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Lịch sử năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - TP Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải bài tập Địa Lí 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm