Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề 201
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
PHÒNG QUẢN CHẤT LƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHTN - Môn: Vật
Thời gian làm bài : 50 phút (không kể thời gian phát đề)
(Đề thi có 40 câu trắc nghiệm)
Họ và tên học sinh:..................................................... Số báo danh: ...................
Trong các bài toán cho g = 10m/s
2
, π
2
= 10, h= 6,625.10
-34
j.s, eV = 1,6.10
- 19
j, c = 3.10
8
m/s,
m
e
=9,1.10
-31
kg.
Câu 1. Cho mạch dao động LC lí tưởng, điện tích của một bản tụ biến thiên
A. cùng pha với điện áp giữa hai bản tụ. B. cùng pha với dòng điện chạy qua cuộn cảm.
C. ngược pha với điện áp giữa hai bản tụ. D. ngược pha với dòng điện chạy qua cuộn cảm.
Câu 2. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp gấp đôi cuộn thứ cấp. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu
dụng không đổi 100 V vào cuộn sơ cấp của máy. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là:
A. 25 V B. 50 V C. 200 V D. 100 V
Câu 3. M N hai điểm nằm trên cùng đường sức của một điện trường đều chiều từ M đến N. Nhận
định nào sau đây là đúng về hiệu điện thế của điểm M so với N (U
MN
)?
A. luôn âm. B. luôn dương.
C. luôn âm hoặc bằng không. D. luôn dương hoặc bằng không.
Câu 4. Một tia sáng đỏ truyền từ nước (có chiết suất 4/3) ra không khí với góc tới i là góc nhọn thì được góc
khúc xạ r. Nhận định nào sau đây là đúng về quan hệ i và r?
A.
ir
B.
ir<
C.
ir>
D.
ir
Câu 5. Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa vào hiện tượng vật lý nào sau đây?
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Phu-cô trong lõi thép.
C. Hiện tượng tự cảm.
D. Hiện tượng xuất hiện dòng điện Phu-cô các cuộn dây của máy phát.
Câu 6. Bộ phận nào sau đây có nhiệm vụ thu sóng điện từ ở máy thu vô tuyến điện
A. Tụ xoay B. Mạch tách sóng C. Cuộn cảm D. Anten
Câu 7. Cho 3 loại đoạn mạch: chỉ điện trở thuần, chỉ tụ điện, chỉ có cuộn y không thuần cảm. Đoạn
mạch nào không tiêu thụ công suất khi có dòng điện xoay chiều chạy qua?
A. chỉ có cuộn dây không thuần cảm.
B. chỉ có điện trở thuần và chỉ có cuộn dây không thuần cảm.
C. chỉ có tụ điện.
D. chỉ có điện trở thuần.
Câu 8. Một hạt khối lượng nghỉ m
0
. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với
tốc độ 0,8c (c là vận tốc ánh sáng trong chân không) là:
A.
2
0
5
3
mc
B.
2
0
2
3
mc
C.
2
0
1
3
mc
D.
Câu 9. Một nguồn điện suất điện động E điện trở trong r mắc với một điện trở R thành mạch n. Khi
đó, cường độ dòng điện chạy trong mạch n I. Biểu thức nào sau đây là đúng khi tính công suất của
nguồn điện?
A. I
2
.r B.
E.I
C. I
2
.R D. E(R+r)
Câu 10. Một từ trường đều có phương thẳng đứng, hướng xuống. Hạt α chuyển động theo hướng Bắc địa lý
bay vào từ trường trên. Lực Lorenxơ tác dụng lên α có hướng
A. Đông Bắc B. Tây C. Đông D. Nam
Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều
120 2 os(100 )( )
6
u c tV
π
π
= +
vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện
4
10
CF
π
=
. Dòng điện qua tụ có biểu thức:
A.
2
1,2 2 os(100 )( )
3
i c tA
π
π
= +
B.
2
1,2 os(100 )( )
3
ic t A
π
π
=
C.
1,2 os(100 )( )
2
ic t A
π
π
=
D.
1,2 2 os(100 )( )
2
i c tA
π
π
= +
Mã đề 201
Trang 2/4 - Mã đề 201
Câu 12. Một vật dao động điều hòa có biên độ A và chu kỳ T. Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí có
tốc độ cực tiểu đến vị trí có tốc độ bằng nửa tốc độ cực đại là:
A. T/6 B. 5T/12 C. T/12 D. T/8
Câu 13. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng pha S
1
, S
2
. Sóng do hai nguồn
phát ra bước sóng λ. Tại điểm M cách hai nguồn S
1
và S
2
lần lượt d
1
và d
2
, sóng biên độ cực đại. Với
k là số nguyên, ta có:
A.
21
( 0,5)dd k
λ
−=+
B.
21
ddk
λ
−=
C.
21
( 0,5)dd k
λ
−=
D.
21
21
.
22
k
dd
λ
+
−=
Câu 14. Tia phóng xạ nào là một bức xạ điện từ, trong các tia sau?
A. β
-
B. γ C. β
+
D. α
Câu 15. Thấu kính hội tụ có chiết suất n > 1, được giới hạn bởi một mặt cầu lồi bán kính R
1
và một mặt cầu
lõm bán kính R
2
thì
A. R
1
< R
2
B. R
1
, R
2
có giá trị bất kỳ.
C. R
1
= R
2
D. R
1
> R
2
Câu 16. Theo mẫu nguyên tử Bo về nguyên tử hiđrô, coi êlectron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân dưới
tác dụng của lực tĩnh điện giữa êlectron hạt nhân. Gọi v
1
và v
2
lần lượt là tốc độ của êlectron khi
chuyển động trên quỹ đạo K và L. Tỉ số
1
2
v
v
bằng:
A. 4 B. 0,25 C. 0,5 D. 2
Câu 17. Quang phổ nào sau đây không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn, chỉ phụ thuộc vào nhiệt
độ của nguồn phát?
A. Quang phổ vạch hấp thụ B. Quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ
C. Quang phổ liên tục D. Quang phổ vạch phát xạ
Câu 18. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng λ. M và N là hai cực đại nơi sóng truyền qua. Giữa M,
N có 1 cực đại khác. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của M đến vị trí cân bằng của N bằng:
A. 2λ B. λ C. 3λ D. λ/2
Câu 19. Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc ω
A. (ωA)
2
B. ωA
2
C. ω
2
A D. ωA
u 20. Nếu ánh sáng kích thích có bước sóng màu lục thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào
sau đây?
A. Ánh sáng đỏ B. Ánh sáng da cam C. Ánh sáng chàm D. Ánh sáng vàng
Câu 21. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C cuộn dây độ
tự cảm L, điện trở trong r mắc nối tiếp. Gọi Z tổng trở của đoạn mạch. Hệ số công suất của đoạn mạch
bằng
A.
os
R
c
Z
ϕ
=
B.
os
LC
ZZ
c
Z
ϕ
=
C.
os
Rr
c
Z
ϕ
+
=
D.
os
LC
ZZ
c
Rr
ϕ
=
+
Câu 22. Một nguồn âm tại O, có công suất P không đổi, phát sóng cầu vào không gian qua M rồi đến N cách
O lần lượt r
M
và r
N
. Gọi I
M
và I
N
lần lượt là cường độ âm tại M và N. I
M
/I
N
bằng:
A.
N
M
r
r
B.
2
N
M
r
r



C.
2
M
N
r
r



D.
M
N
r
r
Câu 23. Cho ba bức xạ gồm tử ngoại, tia γ, tia X có tần số lần lượt là f
1
, f
2
, f
3
. Xếp theo tần số tăng dần, thứ
tự xếp đúng là?
A.
321
,,fff
B.
123
,,fff
C.
312
,,fff
D.
132
,,fff
Câu 24. Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa F = 5cos4πt (N). Biên độ dao động
của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng:
A. 4π Hz. B. 2π Hz. C. 4 Hz. D. 2 Hz.
Câu 25. Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng với tia đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai
khe S
1
, S
2
không đổi. Màn quan sát đặt song song với màn chứa hai khe S
1
, S
2
. Tại điểm M trên màn quan
sát là vân sáng bậc 7. Tịnh tiến màn quan sát ra xa màn chứa hai khe để M lần thứ hai là vị trí của vân tối thì
dừng lại. M là vị trí của vân tối thứ
A. m. B. chín. C. năm. D. sáu.
Câu 26. Hình vẽ bên đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng của W
đ
của một con lắc xo vào thời
gian t. Tần số dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây:
Trang 3/4 - Mã đề 201
A. 30 Hz. B. 50 Hz. C. 60 Hz. D. 25 Hz.
Câu 27. Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm biến trở R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L tđiện
điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp
( )( )
u U 2 cos 100 t V= π
vào hai đầu đoạn mạch AB . Hình vẽ là đồ thị
biểu diễn công suất tiêu thụ trên AB theo điện trở R trong hai trường hợp; mạch điện AB lúc đầu mạch
điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Hỏi giá trị (x + y) gần với giá trị nào nhất sau đây?
P
(
W
)
R
y
x
120
0,25r
A. 250 W. B. 350 W. C. 300 W. D. 400 W.
Câu 28. Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon
13
6
C; êlectron; prôtôn nơtron lần lượt
12112,490 MeV/c
2
; 0,511 MeV/c
2
; 938,256 MeV/c
2
và 939,550 MeV/c
2
. Năng lượng liên kết của hạt nhân
13
6
C bằng
A. 100,028 MeV. B. 103,594 MeV. C. 93,896 MeV. D. 96,962 MeV.
Câu 29. Mch ni tiếp theo th t gồm cuộn cảm thuần, điện trở R và tụ điện C . Đặt điện áp xoay chiều có biểu
thức
2 cos( )( )u U tV
= ω
vào hai đầu mạch điện. Biết R, C không đổi, độ tự cảm L của cuộn cảm biến thiên.
Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng 100 V. Khi đó tại thời điểm điện áp
tức thời giữa hai đầu mạch
50 3( )uV=
thì tổng điện áp tức thời
50( )
RC
uu V
+=
. Tính tỉ số
C
R
Z
.
A.
1, 42
. B.
0,71
. C.
1, 73
. D.
0,58
.
Câu 30. Một con lắc xo thẳng đứng gồm một vật nhỏ khối lượng m xo độ cứng k có đầu trên
cố định, vật đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc tọa độ O vị trí cân bằng, chiều
dương của trục Ox hướng xuống dưới. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của giá trị đại số của lực đàn hồi theo
thời gian được cho như hình vẽ. Biết ta hệ thức: F
1
+ 3F
2
+ 5F
3
= 0. T s thi gian lò xo giãn vi thi
gian lò xo nén trong một chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây?
F(N)
4
15
2
15
F
1
F
2
t (s)
O
F
3
A. 1,30. B. 1,24. C. 1,38. D. 1,15.
Câu 31. Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm
thuần tụ điện điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi C = C
0
thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện
đạt giá trị cực đại 100 V. Tăng giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng 50 Vthì
cường độ dòng điện trong mạch trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch 15
0
. Tiếp tục tăng giá trị
điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 30 V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện
trở có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 45 V. B. 72 V. C. 54 V. D. 63 V.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm