Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học Chuyên 2019 tỉnh Gia Lai

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
NĂM HỌC: 2019-20120
n thi: HÓA HỌC (Chuyên)
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kthời gian phát đề)
Bài 1 (2,0 điểm):
Cho các sơ đồ phản ứng sau:
Canxi cacbua + nước

khí A + …
Natri axetat + natri hidroxit
0
CaO,t

khí B + ….
Rượu etylic
2 4
0
H SO
170 C
®Æc

khí X + …..
a. Hoàn thành phương trình hóa học của các sơ đồ phảnng trên.
b. Viết các phương trình hóa hc xảy ra (nếu có) khi cho lần lượt các khí A, B, X tác dụng với
H
2
dư (xúc tác Ni, t
0
), dung dịch Br
2
dư.
c. Lậpđồ chuyển hóa điều chế poli(vinyl clorua) tkhí A và viết các phương trình hóa hc
thực hiện dãy chuyển hóa đó (ghi rõ điu kiện phản ứng).
Bài 2 (1,0 điểm):
Cho hỗn hợp gồm CaO, Al
2
O
3
MgO vào lượng nước , thu được dung dịch X và chất rn
Y. Dẫn từ từ khí CO
2
đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa Z.
a. Viết tất cả các phương trình hóa học có thể xảy ra.
b. Xác định kết tủa Z.
Bài 3 (2,0 điểm):
Cho sơ đồ chuyn hóa sau:
O (xt
2
V O )
2 5
K O H
K O H
Ba(NO )
3 2
Pb(NO )
3 2
(7)
(14)
(13)
(12)
(11)
(10)
(9)
(8)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Fe
Y
1
Y
2
Y
3
Y
4
Y
5
Y
6
X
6
X
5
X
4
X
3
X
2
X
1
Trong đó X
1
, X
4
, X
5
có phân tử khối thỏa mãn:
1 1
X Y
M 240 M
(đvC);
4 4
X Y
M 267 M
vC);
5 5
X Y
M 284 M
vC).
a. Xác định X
1
, X
2
, X
3
, X
4
, X
5
, X
6
, Y
1
, Y
2
, Y
3
, Y
4
, Y
5
, Y
6
. Biết các chất đều là hp chất của
lưu hunh.
b. Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa với các chất đã xác định (mi mũi tên
ứng với một phương trình hóa học).
Bài 4 (2,0 điểm):
1. Hn hợp X gm 3 kim loại Ba, Na, Zn tlệ số mol 2:3:x. Cho 15,96 gam X vào lượng
nước dư, thu được V lít khí ktc). Nếu cũng lượng X trên cho vào dung dịch KOH dư thì thu
được 4,704 lít khí ktc). Tính V.
2. Hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon (C
n
H
2n+2
vi n 1; C
m
H
2m
với m 2) và H
2
. Cho 560
ml hỗn hợp khí A qua ng sứ đựng bột Ni nung nóng thì n lại 448 ml khí. Dẫn lượng khí này
lội qua dung dịch brom dư, thì chcòn 280 ml khí B đi qua dung dịch, B tỉ khối so vi H
2
bằng 17,8. Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chun và các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Tính thành phn phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hn hợp A.
b. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon trong A.
Bài 5 (1,0 điểm):
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm a mol Fe
2
O
3
và b mol Fe
3
O
4
trong dung dịch HCl vừa đ thu
được dung dịch X. Cho m gam Mg vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn
không thy kết tủa xuất hiện và dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Xác định mối quan hệ gia
a, b, m.
Bài 6 (1,0 điểm):
Đốt cháy hoàn toàn 18,8 gam hn hp X gồm CH
3
COOH, CH
3
COOC
x
H
y
, C
x
H
y
OH thu được
20,16 lít khí CO
2
ktc) 14,4 gam H
2
O. Mặt khác, cho 18,8 gam X tác dụng vừa đvới 150
ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 11,6 gam C
x
H
y
OH.
a. Xác định công thức phân tử của C
x
H
y
OH.
b. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 18 gam CH
3
COOH và 11,6 gam C
x
H
y
OH với H
2
SO
4
đặc đ
thực hiện phản ng este hóa thì thu được 16 gam CH
3
COOC
x
H
y
. Tính hiu suất của phản ứng
este hóa.
Bài 1.
a. Các phương trình hóa học:
CaC
2
+ 2H
2
O Ca(OH)
2
+ C
2
H
2
CH
3
COONa + NaOH
0
t (CaO)

CH
4
+ Na
2
CO
3
C
2
H
5
OH
2 4
0
H SO
170 C
®Æc

C
2
H
4
+ H
2
O
b. Ch C
2
H
2
và C
2
H
4
tác dụng với H
2
(Ni,t
0
) và dung dịch Br
2
.
C
2
H
2
+ 2H
2
0
t ,Ni

C
2
H
6
C
2
H
2
+ 2Br
2
C
2
H
2
Br
4
C
2
H
4
+ H
2
0
t , Ni

C
2
H
6
C
2
H
4
+ Br
2
C
2
H
4
Br
2
c. C
2
H
2
C
2
H
3
Cl (C
2
H
3
Cl)
n
CHCH + HCl
(h)
2
0
HgCl (C)
150 C

CH
2
=CHCl
nCH
2
=CHCl
0
t ,xt,P

–CH
2
CHCl–
Bài 2.
a.
- Tác dng với nước:
CaO + H
2
O Ca(OH)
2
Al
2
O
3
+ Ca(OH)
2
Ca(AlO
2
)
2
+ H
2
O
Cht rắn Y gồm MgO hoặc MgO và Al
2
O
3
.
Dung dịch X: Ca(AlO
2
)
2
th Ca(OH)
2
.
- Tác dng của X với CO
2
.
2CO
2
+ Ca(OH)
2
Ca(HCO
3
)
2
2CO
2
+ 4H
2
O + Ca(AlO
2
)
2
Ca(HCO
3
)
2
+ 2Al(OH)
3
b. Kết tủa Z là Al(OH)
3
.
Bài 3. Theo nhánh (2) d thấy:
Y
4
: H
2
SO
4
(M=98) M
X4
= 267 – 98 = 169 (BaS)
Y
5
: K
2
SO
4
(M=174) M
X5
= 284 – 174 = 110 (K
2
S)
X
1
: FeS (M=88) M
Y1
= 240 – 88 = 152 (FeSO
4
)
Các chất được xác định như sau:
Học sinh tự viết các PTHH theo sơ đồ trên
Các PTHH có th y khó với một số học sinh là s(5) và số (10):
(5): 2KHS + Ba(OH)
2
BaS + K
2
S + 2H
2
O
(10): 2FeSO
4
+ 2H
2
SO
4
đặc, nóng Fe
2
(SO
4
)
3
+ 2H
2
O + SO
2
n
-------------------------HẾT-------------------------
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÓA GIA LAI
Bài 4.
1.
–Xét phn ứng với KOH dư: toàn bộ kim loại hết.
Tính smol H
2
= 0,21 mol
Gọi y là số mol Ba số mol Na = 1,5y
Ba + 2H
2
O Ba(OH)
2
+ H
2
y y y (mol)
2Na + 2H
2
O 2NaOH + H
2
1,5y 1,5y 0,75y (mol)
Zn + 2MOH M
2
ZnO
2
+ H
2
(MOH là công thc đại diện cho các chất kiềm)
x x (mol)
Theo đề ta có:
65x (137 34,5)y 15,96 x 0,14
x (1 0,75)y 0, 21 y 0,04
–Xét phn ứng với nước:
OH
n
= 0,04.(2 + 1,5) = 0,14 <
Zn
2n
= 0,14.2= 0,28 Zn n dư.
Zn
n
(dư) = 0,14 0,14.0,5 = 0,07 mol
V = 4,704 – 0,07.22,4 = 3,136 lít.
2.
a. Tính
A
n 0,025 0,02
B B
khÝ sau nung
mol ; n mol ; n = 0,0125 ; M = 35,6 g/mo
l
Phn ứng hoàn toàn sản phẩm tác dng với dung dịch Br
2
nên H
2
hết.
C
m
H
2m
+ H
2
0
t (Ni)

C
m
H
2m+2
a a a (mol) giảm a (mol)
Ta có: a = 0,025 – 0,02 = 0,005 mol
Khí B thoát ra gồm C
n
H
2n+2
, C
m
H
2m+2
C H
n 2n 2
n
= 0,0125 – 0,005 = 0,0075 mol
Phần trăm thể ch mỗi khí trong hỗn hp:
H
2
C H
n 2n 2
0,005
%V 100 20%
0,025
0,0075
%V
0,025
C H
m 2m
100% = 30% %V =100 50 = 50%
b. BTKL 0,0075.(14n + 2) + 0,005.(14m + 2)= 0,0125.35,6 = 0,445
10,5n + 7m = 42 n = 2; m = 3
Công thức phân tử của hai hidrocacbon là: C
2
H
6
và C
3
H
6
Bài 5.
Fe
2
O
3
+ 6HCl 2FeCl
3
+ 3H
2
O
a 2a (mol)
Fe
3
O
4
+ 8HCl FeCl
2
+ 2FeCl
3
+ 4H
2
O
b b 2b (mol)
Sau phản ứng không thấy chất rắn Mg hết và Fe không bị đẩy ra.
Hai mui trong dung dịch là MgCl
2
và FeCl
2
FeCl
3
phản ứng hết.
Mg + 2FeCl
3
MgCl
2
+ 2FeCl
2
(a+b) (2a + 2b) (mol)
Ta có: m = 24.(a + b)
Bài 6.
a.
Phảnng đốt cháy hỗn hp X:
Tính
2
CO
n 0,9
2
H O
mol ; n = 0,8 mol
Sơ đồ phản ứng: (X) + O
2
0
t

CO
2
+ H
2
O (1)
BTKL
O
n 0, 4
16
(trong X)
18,8 0,9.12 0,8.2
= mol
– Tác dụng của X với NaOH:

Đề thi vào lớp 10 Chuyên Hóa học 2019 tỉnh Gia Lai

Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học Chuyên 2019 tỉnh Gia Lai. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

.............................................

Ngoài Đề thi vào lớp 10 môn Hóa học Chuyên 2019 tỉnh Gia Lai. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Hóa học Xem thêm