Trần Thị Mỹ Lệ Tiếng Anh Lớp 9

Environmental pollution is a term that

Bài đọc về Environment pollution có đáp án

Hướng dẫn đọc tiếng Anh về Environment pollution có đáp án giải đáp cho các em học sinh về bài đọc Environment pollution - Ô nhiễm môi trường hiệu quả.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5. 

(1)______ to all the ways by which man pollutes his surroundings. Man dirties the air with (2)______ gases and smoke, (3)_____ the water with chemicals and other substances, and damages the (4)_____ with too many fertilizers and pesticides. Man also pollutes his surroundings (5)_____ various other ways. For example, people ruin natural beauty by (6)_____ junk and litter on the land and in the water. Environmental pollution is one of the most serious problems facing mankind today. Air, water and soil are necessary to the (7)_____ of all living things. Badly polluted air can cause illness, and (8)_____ death. Polluted water kills fish and other (9)_____ life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food. Environmental pollution also brings ugliness to man’s (10)_____ beautiful world.

1. A. means B. refers C. provides D. reduces

2. A. thick B. natural C. exhaust D. influent

3. A. purifies B. pumps C. sprays D. poisons

4. A. soil B. forests C. streets D. beaches

5. A. on B. in C. by D. with

6. A. spoiling B. leaving C. scattering D. gathering

7. A. survival B. environment C. development D. growth

8. A. so B. ever C. too D. even

9. A. animal B. marine C. human D. plant

10. A. nature B. natural C. naturally D. natured

ĐÁP ÁN

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

6 - A; 7 - A; 8 - D; 9 - B; 10 - B

Dịch environmental pollution is a term that

Ô nhiễm môi trường là một thuật ngữ chỉ tất cả những cách mà con người gây ô nhiễm môi trường xung quanh mình. Con người làm bẩn không khí bằng khí thải và khói, đầu độc nước bằng hóa chất và các chất khác, và làm hỏng đất bằng quá nhiều phân bón và thuốc trừ sâu. Con người cũng gây ô nhiễm môi trường xung quanh mình theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, con người hủy hoại vẻ đẹp tự nhiên bằng cách vứt rác bừa bãi và xả rác trên mặt đất và dưới nước.

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề nhức nhối mà nhân loại ngày nay phải đối mặt. Không khí, nước và đất cần thiết cho sự tồn tại của các sinh vật. Không khí bị ô nhiễm nặng có thể gây ra bệnh tật, thậm chí tử vong. Nước ô nhiễm giết chết cá và các sinh vật biển khác. Ô nhiễm đất làm giảm diện tích đất trồng lương thực. Ô nhiễm môi trường cũng mang lại sự xấu xí cho thế giới tươi đẹp tự nhiên của con người.

Xem thêm: The coronavirus is usually transmitted by droplets đáp án

Tiếng Anh

Xem thêm