Giải bài tập Hóa học 9

Giải bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 2: KIM LOẠI

Chương 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Chương 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Chương 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Giải bài tập Hóa học lớp 9 đầy đủ lời giải hay cho bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập môn Hóa lớp 9 giúp các em biết cách làm những bài tập Hóa 9 khó, giúp để học tốt môn Hóa lớp 9 hơn. Mời các em tham khảo.