Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Hóa 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Mời các bạn tham khảo Giải Hóa 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic được VnDoc đăng tải sau đây. Tài liệu tổng hợp kiến thức cơ bản kèm hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK Hóa học 9 trang 144. Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học tập tốt môn Hóa lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.

Etilen \xrightarrow[+nước]{axit} rượu etylic \xrightarrow[men giấm]{oxi} Axit axetic \xrightarrow[H_{2} SO_{4} đ,t^{\circ } ]{C_{2} H_{5} OH} Etyl axetat

Phương trình phản ứng minh họa

CH2=CH2 + H-OH \overset{H_{2} SO_{4} ,t^{\circ } }{\rightarrow} CH3-CH2-OH

CH3-CH2-OH + O2 \overset{men}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

CH3COOH + HO-CH2CH3 \overset{\overset{H_{2} SO_{4} ,t^{\circ } }{\rightarrow} }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

>> Chi tiết nội dung Hóa 9 bài 49 tại: Hóa 9 bài 46: Mối liên hệ giữa Etilen rượu etylic và Axit axetic

B. Giải bài tập trang 144 SGK Hóa lớp 9

Bài 1 trang 144 SGK Hóa 9

Chọn các chất thích hợp thay vào chữ cái rồi viết phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau

Bài 1 sgk hóa 9 trang 144

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Bài 1 sgk hóa 9 trang 144

Bài 2 trang 144 SGK Hóa 9

Nêu hai phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Hai phương pháp là:

a) Dùng quỳ tím: Axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ Rượu etylic không làm quỳ tím đổi màu

b) Dùng Na2CO3 hoặc CaCO3: CH3COOH cho khí CO2 thoát ra C2H5OH không có phản ứng

CH3COOH cho khí CO2 thoát ra

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O

C2H5OH không có phản ứng.

Bài 3 trang 144 SGK Hóa 9

Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết

Chất A và C tác dụng được với natri.

Chất B ít tan trong nước.

Chất C tác dụng được với Na2CO3

Hãy xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B, C.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chất C vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với Na2CO3, suy ra trong phân tử có nhóm –COOH.

Vậy C2H4O2 là công thức phân tử của C, công thức cấu tạo của C là: CH3-COOH.

Chất A tác dụng được với Na, suy ra trong phân tử có nhóm –OH. Vậy C2H6O là công thức phân tử của A, công thức cấu tạo của A là C2H5OH.

Chất B không tan trong nước, không phản ứng với Na, Na2CO3 là etilen CH2 = CH2.

Bài 4 trang 144 SGK Hóa 9

Đốt cháy 23 gam chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44 gam CO2 và 27 gam H2O

a) Hỏi trong A có những nguyên tố nào

b) Xác định công thức phân tử của A, biết tỉ khối hơi của A so với hidro là 23

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đốt cháy A thu được CO2 và H2O.

Vậy A chứa cacbon, hidro và có thể có oxi.

mC = 44/44 x 12 = 12 (gam)

mH = 27/18 x 2 = 3 (gam)

Theo đề bài, ta có mO = mA – mC – mH => mO = 23 – 12 – 3 = 8 (gam). Trong A có 3 nguyên tố C, H, O và có công thức CxHyOz

Theo đề bài ta có: MA/2 = 23, vậy mA = 46

Cứ 23 gam A có 12 gam cacbon 46 gam A có 12x gam cacbon

=> 46/23 = 12x/12 => x = 2

Tương tự ta có y = 6, z = 1

Vậy công thức của A là C2H6O

Bài 5 trang 144 SGK Hóa 9

Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng cộng nước của etilen.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phản ứng của etylen với H2O:

C2H4 + H2O – H2SO4 → CH3 – CH2OH

Số mol etylen = 22,4/22,4 = 1 (mol)

Theo PTHH, cứ 1 mol etilen khi phản ứng hết với nước tạo ra 1 mol rượu etylic Vậy theo lí thuyết, số mol rượu etylic tạo ra là 1 mol (tính theo etilen vì nước dư) hay 1 x 46 = 46 (gam)

Thực tế lượng rượu thu được là 13,8 gam

Vậy hiệu suất phản ứng là 13,8/46 x 100% = 30%

>> Mời các bạn tham khảo thêm giải Hóa 9 bài tiếp theo tại: Giải Hóa 9 bài 47: Chất béo

C. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 46 

Câu 1: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3 – CH2 – OH.

B. CH3 – O – CH3.

C. CH3 – CH3 = O.

D. CH3 – OH – CH2.

Câu 2: Các chất đều phản ứng được với Na và K là

A. etilen, benzen.

B. rượu etylic, axit axetic.

C. benzen, axit axetic.

D. rượu etylic, benzen.

Câu 3: Rượu etylic và axit axetic có công thức phân tử lần lượt là

A. C2H4O, C2H6O2.

B. C3H6O, C2H4O2.

C. C3H6O, C3H4O2.

D. C2H6O, C2H4O2.

Câu 4: Để phân biệt rượu etylic và axit axetic có thể dùng chất nào sau đây?

A. kim loại Na.

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch NaCl.

D. dung dịch Na2CO3.

Câu 5: Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử C6H6, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y và Z. Biết:

Chất X và Y tác dụng với K.

Chất Z không tan trong nước.

Chất X phản ứng được với Na2CO3.

Vậy X, Y, Z lần lượt có công thức phân tử là

A. C2H6O, C6H6, C2H4O2.

B. C2H4O2, C2H6O, C6H6.

C. C2H6O, C2H4O2, C6H6.

D. C2H4O2, C6H6, C2H6O.

Câu 6. Cho dãy chuyển hóa học sau:

C2H4 → X → Y → Z (CH3COOC2H5)

Trong dẫy chuyển đổi trên, chất X, Y lần lượt có thể là:

A. C2H5OH, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H5OH.

C. C2H5Br, CH3COOH.

D. C2H5Br, C2H5OH.

Câu 7. Cho chuỗi phản ứng sau:

A → C2H5OH → B → CH3COONa → C → C2H2

Chất A, B, C lần lượt là

A. C6H12O6, CH3COOH, CH4.

B. C6H6, CH3COOH, C2H4.

C. C6H12O6, C2H5ONa, CH4.

D. C2H4, CH3COOH, C2H5ONa.

Câu 8. Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat bằng cách nào sau đây để có thể nhận biết 3 dung dịch trên?

A. Na2CO3 khan.

B. Na, nước.

C. dung dịch Na2CO3.

D. Cu, nước.

..........................................

>> Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa sách bài tập dưới dạng hình thức tự luận. Để củng cố, cũng như năng cao kĩ năng, kiến thức bài học, VnDoc đã biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án tại: Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic. Đây là bộ câu hỏi trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Mời các em tham khảo luyện tập.

D. Giải SBT Hóa 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Ngoài bài tập sách giáo khoa hóa 9 bài 26 ra các bạn học sinh cần luyện tập củng cố thêm các dạng bài tập sách bài tập, để nâng cao rèn luyện kĩ năng làm bài tập. VnDoc đã hướng dẫn giải chi tiết các dạng bài tập sách bài tập tại: Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 46

.............................................

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Giải Hóa 9 Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic. Mời các bạn cùng tham khảo lời giải các bài tiếp theo tại chuyên mục Giải SGK Hóa 9 trên VnDoc. Chuyên mục tổng hợp lời giải theo từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh nắm vững kiến thức được học và luyện giải Hóa 9 dễ dàng.

Ngoài ra, các bạn học sinh còn có thể tham khảo Trắc nghiệm Hóa học 9, Lý thuyết Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Hóa học 9

    Xem thêm