Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World hướng dẫn học tốt Tiếng Anh lớp 11 bài 16 Kì quan thế giới các phần A. Reading (trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11), B. Speaking (trang 181-182 SGK Tiếng Anh 11), C. Listening (trang 182-183 SGK Tiếng Anh 11), D. Writing (trang 184 SGK Tiếng Anh 11), E. Language Focus (trang 185-186 SGK Tiếng Anh 11).

Tải Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 14 RECREATION

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Test Yourself E (Trang 163-164-165)

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 15 SPACE CONQUEST

A. Reading (Trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions. (Dưới đây là hai kì quan nổi tiếng do con người tạo ra. Nhìn vào chúng và trả lời các câu hỏi.)

1. Can you name these two wonders of the world? (Bạn có thể nói tên của hai kì quan thế giới này không?)

=> These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

2. Where do you think they are located? (Bạn nghĩ rằng chúng ở đâu?)

=> The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, and the Taj Mahal in India.

3. What do you know about them? (Bạn biết gì về chúng?)

=> They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. And the Taj Mahal was built from 1630 to 1652 by an Indian king.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim Tự Tháp Giza do đức vua Ai Cập Khufu xây khoảng năm 2560 trước công nguyên. Kim Tự Tháp khổng lồ bằng đá này có mục đích dùng làm lăng tẩm khi ông chết và để bảo vệ khu vực mộ khỏi sự tàn phá của thời tiết và khỏi những tên trộm có thể lấy đi kho báu và đồ đạc được chôn theo ở đó. Người ta tin là Đại Kim Tự Tháp đã được xây dựng trong thời gian hơn 20 năm. Trước tiên, người ta chuẩn bị địa điểm xây dựng và sau đó các khối đá lớn được vận chuyển tới và dựng lên.

Khi được xây dựng xong, Đại Kim Tự Tháp cao 147 mét, đặt trên một nền vuông có diện tích 230 mét vuông. Nó được xếp vào loại cấu trúc cao nhất trên trái đất trong hơn 43 thế kỷ, và chỉ bị thua về chiều cao vào thế kỷ 19 sau công nguyên, cấu trúc này bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối cân nặng chừng 2,5 tấn. Người ta cho rằng số lượng khối đá dùng để xây 3 Kim tự Tháp đó đủ để xây một bức tường cao 3 mét và dày 0,3 mét quanh nước Pháp.

Mặc dù người ta không biết bằng cách nào các khối đá đã được dựng lên, nhưng có nhiều giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết cho rằng có một đường dốc thẳng hay hình xoắn ốc được dựng lên khi tiến hành xây Kim Tự Tháp. Giả thuyết thứ hai cho rằng các khối đá được nâng lên và đặt vào vị trí do hàng ngàn đòn tay khổng lồ.

Ngày nay Đại Kim Tự Tháp Giza bị đóng cửa, cùng với các Kim Tự Tháp khác ở khu du lịch của Cao Nguyên Giza trên bờ tây sông Nile. Cũng trong khu vực ấy có viện bảo tàng nơi đặt chiếc thuyền Mặt Trời, chỉ vừa được khám phá năm 1954 gần cạnh phía nam của Kim Tự Tháp. Chiếc thuyền được tin là đã được dùng để vận chuyển thi hài đức vua Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông trên mặt đất trước khi được chôn cất vào bên trong Kim Tự Tháp.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào mỗi chỗ trống một từ thích hợp.)

Gợi ý:

1. tomb

2. wonder

3. ramp

4. chamber

5. mysterious

6. spiral

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built? (Đại Kim Tự Tháp Giza được đặt ở đâu và được xây dựng khi nào?)

=> It is located on the west bank of the River Nile and it was built around the year 2560 B.C.

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza? (Chiều cao và độ rộng của Đại Kim Tự Tháp Giza?)

=> It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid? (Mục đích của kim tự tháp lớn bằng đá này là gì?)

=> The purpose of this huge stone Pyramid was to serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there.

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid? (Những con người Ai Cập cổ đại đã xây dựng Đại Kim Tự Tháp này như thế nào?)

=> It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lift and place the blocks of stone.

5. According to the passage, what is the boat believed to have been used for? (Theo đoạn văn, người ta tin rằng chiếc thuyền được sử dụng để làm gì?)

=> The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Task 3. Scan the text and say what the following words refer to. (Đọc lướt đoạn văn và nói những từ sau đề cập đến cái gì.)

Gợi ý:

who (line 4) refers to the thieves

it (line 8) refers to the Great Pyramid

it (line 9) refers to the Great Pyramid

each (line 12) refers to the blocks of stone

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in pairs. Discuss the question: Which of the wonders of the world do you prefer and why? (Làm việc theo cặp. Thảo luận câu hỏi: Bạn thích kì quan thế giới nào và tại sao?)

Hội thoại mẫu:

A: Which of the wonders of the world do you prefer and why?

B: I prefer Ha Long Bay.

A: Why?

B: Because it is very beautiful and it makes me feel proud of my country.

Reasons:

+ It is very beautiful/wonderful/mysterious/special.

+ It makes me feel proud of my country. (Ex: Ha Long Bay.)

+ It helps me to know much about history.

B. Speaking (Trang 181-182 SGK Tiếng Anh 11)

Task 1. The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences ... . (Các câu dưới đều xuất hiện trong bài đọc. Làm việc theo cặp. Xác định các câu câu nào là sự thật (F), câu nào là quan điểm (O). Đặt dấu (v) vào ô đúng.)

Gợi ý:

1. O

2. F

3. F

4. F

5. O

6. O

7. O

Task 2. Work in pairs. Tell your partner about some facts and opinions .... (Làm việc theo cặp. Kể cho bạn học về các sự thật và quan điểm về Đại Kim Tự Tháp Giza, sử dụng thông tin trong Task 1.)

Gợi ý:

Đây là phần luyện nói. Dựa vào kết quả ở Task 1 trên, các bạn nói cho nhau nghe về các sự thật và quan điểm về Đại Kim Tự Tháp Giza như trong SGK tiếng Anh 11.

Task 3. Work in groups. Discuss possible answers to the following question, using the suggestions below. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận về câu trả lời cho các câu hỏi sau, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

A: How long did it take to build it?

B: It is believed/ said/ supposed/ thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be found in Everest Mountain.

A: How did they transport them?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could thev build the Great Pyramid of Giza?

B: People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

C. Listening (Trang 182-183 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- Look at the picture and answer the questions that follow. (Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi theo sau.)

1. What can you see in the picture? (Bạn thấy gì trong bức tranh?)

=> It's the Great Wall of China.

2. Where do you think it is? (Bạn nghĩ nó ở đâu?)

=> I think it's located in China.

3. When do you think it was built? (Bạn nghĩ nó được xây dựng khi nào?)

=> I think it was built around 1368.

- Listen and repeat.

man-made wonder: kì quan nhân tạo

magnificense and significance: vẻ tráng lệ nguy nga và tầm cỡ

World Heritage: Di sản Thế Giới

UNESCO: Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc

Ming Dynasty: triều đại nhà Minh

ancient: cổ

stone roadway: lòng đường bằng đá

Beijing: thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

Đánh giá bài viết
1 1.244
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm