Giáo án dạy thêm tiếng Anh lớp 8 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN DẠY THÊM MÔN TIẾNG ANH 8
NĂM 2019 - 2020
Week 1: The simple present tense
I, The simple present tense:
1.Usage:
- Diễn t một thói quen hiện tại.
Eg: She often goes to school on foot.
- Diễn t một sự thật hiển nhiên.
Eg : The sun rises in the East.
2.Form
* tobe : am , is, are
* to have: have, has
* ordinary verbs: V ( inf )/V(s/es )
3.Structures:
(+)I, you, we, they, N(pl) +V(inf) / He, she, it, N(s)+V(s/es)
(-)I, we, you they, N(pl)+don’t +V(inf)/ He, she, it, N(s) +doesn’t +V(inf)
(?) Do +I, we, you, they, N(pl) +V(inf)…?/ Does +he, she, it, N(s)+V(inf)……?
*NOTES:
4.Adverbs
- always, usually, sometimes, occasionally, frequently, seldom, rarely, scarely, never.
- In the mornings…
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- every, once, twice, three times…
II. Exercise
1. Supply the correct verb form:
We seldom (eat) ___________________ before 6.30.
The sun ( set) ______________________ in the West.
It (be) __________________ often hot in the summer.
She always (cook) _________________ in the morning.
My father usually (watch) _________________ the news at 7.00.
What __________ you (do) __________ every morning?
She (not drink) _____________coffee. She (drink) ___________ water.
We (be) ______________ in grade 8 this year.
Lien’s mother (teach) ___________ Math in our school.
Nam sometimes (go) ____________ fishing with his friends.
We seldom (eat) ___________________ before 6.30.
The sun ( set) ______________________ in the West.
It (be) __________________ often hot in the summer.
She always (cook) _________________ in the morning.
My father usually (watch) _________________ the news at 7.00.
What __________ you (do) __________ every morning?
She (not drink) _____________coffee. She (drink) ___________ water.
We (be) ______________ in grade 8 this year.
Lien’s mother (teach) ___________ Math in our school.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nam sometimes (go) ____________ fishing with his friends.
2. Turn these sentences into Negative and Question
a.We go to school every weekday.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………?
b. Lan play badminton every weekends.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….?
c. Hoa likes to read story books.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………?
d. Lien and Lan are in the same class.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….?
e. Ba’s father works in the factory.
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..?
f. Tam studies English every Tuesday.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………..?
g.They enjoy watching television.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………….?

Giáo án dạy thêm học thêm môn tiếng Anh lớp 8

Nằm trong bộ tài liệu Giáo tiếng Anh lớp 8 cả năm, tài liệu giáo án dạy thêm ngoài giờ môn tiếng Anh 8 trên đây do VnDoc.om sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm trọng tâm kiến thức theo từng tuần học và nhiều bài luyện tập đi kèm chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu tiếng Anh rất hiệu quả dành cho quý thầy cô.

Download tài liệu tại: Giáo án dạy thêm Anh 8 cả năm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.974
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 8

    Xem thêm