Giáo án Hóa học 9 bài 46

Giáo án bài 46 Hóa học 9

Giáo án Hóa học 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic được thiết kế bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng. Giáo án được soạn chi tiết thiết kế các hoạt động cho học sinh dễ dàng thực hiện, phân bố nội dung giảng dạy chính yếu, phù hợp giúp cho học sinh hiểu được mối liên hệ giữa hyđrocacbon, rượu etylic, axit và este với các chất cụ thể là etilen, rượu etylic, axit axetic và etyl axetat.

Giáo án Hóa học 9 bài Benzen

Giáo án Hóa học lớp 9

Giáo án Hóa học 9 bài 46

BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC


I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:

  • Mối liên hệ giữa các chất: etylen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.

2. Kỹ năng:

  • Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etylen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.
  • Viết PTHH minh họa cho các mối liên hệ.
  • Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cũ: (10’) 1. Nêu tính chất hóa học của axit axetic, viết PTHH minh họa.
2. Nêu phương pháp điều chế axit axetic. Viết PTHH.
3. Chữa bài tập 7 SGK/ 143.
3. Bài mới:

Hóa học 9 bài 46

Đánh giá bài viết
1 380
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học lớp 9 Xem thêm