Giáo án Tiếng Anh 10 unit 12: Music

Giáo án unit 12: Music

Giáo án Tiếng Anh 10 unit 12: Music có nội dung giáo án chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em nắm được từ vựng liên quan đến những thông tin về âm nhạc; biết cách nói về các loại âm nhạc ưa thích, cũng như những nhạc sĩ và nghệ sĩ yêu thích. Ngoài ra, giúp các em biết thêm về một số thể loại âm nhạc và vai trò của âm nhạc trong cuộc sống.

Bài giảng Tiếng Anh 10 unit 12 Music

UNIT 12 : MUSIC

Period 74: A. READING

I/ Objectives
1. Educational aims: through the lesson, students will be able to:

 • Enrich their vocabulary by guessing meaning in context.
 • Understand the content of the text and know how important music is.
 • Do the exercises of gap-filling and answering the questions.

2. Skill: reading for gist and specific information.
II/ Method

 • Communicative approach.

III/ Teaching Aids

 • Teacher's book
 • Text book
 • Pictures

IV/ Procedure
1. Class Organization

 • Greeting.
 • Checking the attendance.

2.Checking old lesson:

 • Rewrite the vocabulary in the previous lesson.

3. New lesson: A. READING

Teacher’s Activities

Students’ Activities

Content

Ask Ss to answer the questions:

1. Do you like listening to music?
2. When do you listen to it?
3. What kind of music do you like?

- Lead to the new lesson: Today, we will learn a new lesson "Music" to understand more about how important it is to our life.

Ask Ss to look at the pictures and guess the type of music they are playing.

 • Call on some Ss to give answers.
 • Explain the some types of music.
 • Ask Ss to work in pairs, discuss and match the type of music with its description.
 • Call some Ss to give answers.
Answer in individuals

- Listen to the introduction.

Look at the pictures and guess.

- Give answers.

- Listen carefully.

- Work in pairs and match.

- Give answers.

Warm up – Lead in (5ms)

1. Matching

Đánh giá bài viết
1 3.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng anh lớp 10 Xem thêm