Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục

Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục

Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục là mẫu giấy xác nhận được cơ sở giáo dục lập ra để xác nhận là học sinh, sinh viên của trường. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ thông tin của trường, thông tin của người được xác nhận. Mẫu giấy xác nhận được banh hành kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục tại đây.

Mẫu báo cáo tình hình tháng của phòng giáo dục

Mẫu bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục tiểu học

Mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở

Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục

Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục như sau:

Mẫu 1:

Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
ngày 28 tháng 04 năm 2008)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Trường:.........................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Số điện thoại:...............................................................................................................

Xác nhận của anh/chị (Chữ in hoa, có dấu):......................................................................

là sinh viên/học sinh năm thứ..........................Khóa học:.................................................

Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp học sinh/sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.

........, ngày .... tháng .... năm .......

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2:

Mẫu bản cam kết

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

ngày 28 tháng 04 năm 2008)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------

BẢN CAM KẾT

Tôi là:...........................................................................................................................

Sinh viên/học sinh lớp:...............khóa.......................khoa...............................................

Trường:........................................................................................................................

Địa chỉ cư trú:...............................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân:.....................ngày cấp....................nơi cấp.......................

Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số ..../200../TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền được quy định tại Thông tư liên tịch nói trên.

........, ngày .... tháng .... năm .......

Người viết cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 2.572
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm