Phân phối chương trình Toán 7 học kì 2 giảm tải

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Toán lớp 7 năm học 2019 - 2020. Đây là khung chương trình đã được cắt giảm, thầy cô có thể tham khảo để có kế hoạch soạn bài và lên giáo án phù hợp với nội dung giảng dạy mới.

Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 học kỳ II năm học 2019 -2020

Học kỳ II có 14 tuần trong đó:

+ 8 tuần đầu: 02 tiết đại số + 02 tiết hình học = 32 tiết.

+ 6 tuần sau: 01 tiết đại số + 03 tiết hình học = 24 tiết.

(Đại số 22 tiết, Hình học 34 tiết)

ĐẠI SỐ 7 (22 tiết)

TT

Bài dạy/ chủ đ

Số tiết

Mục tiêu cần đạt

Ghi chú

Chương 3: Thống kê

1

§1. Thu thập số liệu thống kê ban đầu

2

. Biết các khái niệm cơ bản về thống kê.

. Hiểu thế nào là thu thập số liệu, biết lập bảng số liệu thống kê ban đầu.

2

§2. Bảng “Tần số” các giá trị của dấu hiệu.

2

. Biết lập được bảng tần số.

. Khắc sâu và hiểu được các kí hiệu, giá trị của dấu hiệu, số các giá trị của dấu hiệu …

3

§3. Biểu đồ

1

. Hiểu được ý nghĩa minh họa của biểu đồ.

. Biết cách dựng biểu đồ từ bảng tần số.

. Biết đọc các biểu đồ đơn giản và rút ra nhận xét.

. Bài tập nên làm: 10, 13 SGK

Không yêu cầu dựng biểu đồ hình quạt.

4

§4. Số trung bình cộng

1

. Biết cách tính số trung bình cộng và ý nghĩa của số trung bình cộng.

. Biết tìm mốt của một dấu hiệu và ý nghĩa thực tế của một.

. Bài tập nên làm: 15, 18 SGK

Không yêu cầu dạy phần chú ý

5

Ôn tập chương 3 và kiểm tra 1 tiết

3

. Hệ thống các kiến thức cơ bản về thống kê.

. Rèn luyện các kỹ năng về thu thập, trình bày số liệu thống kê, vẽ và đọc biểu đồ của một bài toán hay trong tình huống thực tế.

Chương 4: Biểu thức đại số + Ôn tập CN và thi HK (13 tiết)

1

§1,2. Khái niệm của biểu thức đại số. Giá trị của biểu thức đại số

1

. Nắm được khái niệm biểu thức đại số và các ví dụ minh họa. (chỉ giới thiệu k/n và cho ví dụ minh họa)

. Biết cách tính giá trị của biểu thức đại số.

. Bài tập nên làm: 1, 2, 3, 6, 7 SGK

2

§3. Đơn thức

1

. Nhận biết được một biểu thức đại số là đơn thức.

. Biết thu gọn đơn thức; phân biệt được hệ số, biến của đơn thức.

. Biết thu gọn đơn thức; tính tích và xác định bậc của đơn thức sau khi thu gọn.

. Bài tập nên làm: 11, 12, 13 SGK

3

§4. Đơn thức đồng dạng

1

. Biết thế nào là hai đơn thức đồng dạng.

. Biết cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

. Bài tập nên làm: 15, 16, 17 SGK

4

§5,6. Đa thức. Cộng, trừ đa thức

2

. Nhận biết được đa thức qua các ví dụ, biết thu gọc đa thức và tìm bậc.

. Biết cộng, trừ đa thức.

. Rèn kỹ năng tính tổng và hiệu các đa thức.

. Bài tập nên làm: 24, 25, 27, 29, 30, 31 SGK

Sắp xếp lại phần thu gọn đa thức với cộng, trừ đa thức.

5

§7,8. Đa thức một biến. Cộng, trừ đa thức một biến.

2

. Hiểu thế nào là đa thức một biến, biết kí hiệu, biết tìm bậc, tìm các hệ số, hệ số cao nhất, hệ số tự do.

. Biết sắp xếp và biết cộng, trừ được đa thức một biến.

. HS hiểu được thực chất .

. Bài tập nên làm: 39, 43, 44, 45, 47 SGK

Chuyển nội dung sắp xếp đa thức vào cộng, trừ đa thức đã sắp xếp

6

§9. Nghiệm của đa thức một biến

1

. HS biết khái niệm nghiệm của đa thức.

. HS biết kiểm tra xem một số có là nghiệm của đa thức không; biết tìm nghiệm của một đa thức đơn giản.

. Bài tập nên làm: 54, 55 a) SGK

7

Ôn tập chương 4

2

. Hệ thống các kiến thức cơ bản về biểu thức đại số.

. Rèn kỹ năng giải các bài toán cơ bản về cộng (trừ) đơn thức, đa thức, nghiệm của đa thức …

8

Ôn tập cuối năm phần đại số.

2

. Hệ thống các kiến thức trong tâm của chương 3 và chương 4.

. Củng cố và rèn kỹ năng về thống kê, vẽ biểu đồ, tính số trung bình cộng …

. Củng cố và rèn luyện kỹ năng về thu gọn đa thức, cộng (trừ) đa thức, tính giá trị biểu thức, nghiệm của đa thức…

9

Thi HK 2

1

Tổng cộng

22

HÌNH HỌC (34 tiết)

TT

Tên bài

Số tiết

Mục tiêu cần đạt

Ghi chú

Chương 2: Tam giác

1

§6. Tam giác cân

3

. Nắm được định nghĩa tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều và tính chất.

. Vẽ được tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

. Bước đầu chứng minh được tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều và vận dụng các tính chất vào giải toán.

2

§7. Định lý Pitago

2

. Nắm được định lý Pytago và định lý đảo của định lý Pytago.

. Biết vận dụng định lý để tính độ dài một cạnh của tam giác vuông, biết vận dụng định lý đảo để nhận biết tam giác vuông.

. Bài tập nên làm: 55, 56 SGK.

3

§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

2

. Nắm được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

. Vận dụng các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông vào chứng minh cạnh, góc bằng nhau . . .

. Bài tập nên làm: 63, 65 SGK.

Ôn tập chương 2 và Kiểm tra 1 tiết

3

. Hệ thống được các kiến thức về tổng ba góc của một tam giác; Các trường hợp bằng nhau của tam giác thường, tam giác vuông; các kiến thức về tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đề. Biết vận dụng định lý Pytago và định lý Pytago đảo.

. Vận dụng các kiến thức vào tính số đo góc, tính độ dài, chứng minh tam giác bằng nhau

Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

1

§1,2 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

3

. Biết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.

. Biết vận dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện để so sánh các góc và các cạnh.

. HS nắm được các khái niệm, nhận biết được: Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của điểm, hình chiếu của đường xiên.

. Nắm được các định lý về quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu. Biết minh họa định lý bằng hình vẽ và ghi được giả thiết và kết luận.

. Bài tập nên làm: 1, 2, 3, 8, 10, 13 SGK.

2

§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác.

2

. Nắm được quan hệ độ dài các cạnh của một tam giác; biết nhận biết ba đoạn thẳng có độ dài như thế nào thì không là cạnh của tam giác và ngược lại.

. Có kỹ năng vận dụng BĐT tam giác vào giải toán.

. Bài tập nên làm: 15, 16, 18 SGK.

3

§4. Tính chất ba trung tuyến của tam giác.

2

. HS nắm được khái niệm đường trung tuyến của tam giác, nhận biết được mỗi tam giác có ba đường trung tuyến.

. Luyện kỹ năng sử dụng tính chất ba đường trung tuyến và tính chất trọng tâm vào giải toán.

. Bài tập nên làm: 23, 25, 28, 29 SGK.

4

§5,6. Tính chất tia phân giác của một góc. Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

3

. Hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng của tia phân giáccủa một góc.

. Biết khái niệm đường phân giác của tam giác, tính chất ba đường phân giác của tam giác.

. Vận dụng tính chất đường phân giác của một góc, tính chất ba đường phân giác của tam giác vào giải các bài toán.

. Bài tập nên làm: 31, 33 a, b, c 34, 36, 38, 39 SGK.

5

§7,8. Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng. Tính chất ba đường trung trực của tam giác.

3

. Nắm được hai định lý về tính chất đường trung trực của đoạn thẳng.

. Biết khái niệm đường trung trực của tam giác, tính chất ba đường trung trực của tam giác, biết khái niệm đường tròn ngoại triếp.

. Vận dụng tính chất đưởng trung trực của đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác vào chứng minh và các bài toán thực tế.

. Bài tập nên làm: 44, 46, 47, 50, 53, 54, 55 SGK.

6

§9. Tính chất ba đường cao của tam giác.

2

. Biết khái niệm đường cao của tam giác, biết mỗi tam giác có ba đường cao.

. Biết tính chất ba đường cao trong tam giác, tính chất trực tâm.

. Biết tính chất đặc biệt của các đường trong tam giác cân

. Bài tập nên làm: 59, 61 SGK.

7

Ôn tập chương 3 và Kiểm tra 1 tiết

4

. Hệ thống các kiến cơ bản về quan hệ góc và cạnh, quan hệ đường xiên và hình chiếu, BĐT tam giác, tính chất các đường trong tam giác.

. Vận dụng các kiến thức vào giải các bài toán về quan hệ cạnh góc, các bài toán chứng minh các thuộc tính hình học, toán thực tiễn.

8

Ôn tập cuối năm phần hình học.

3

. Hệ thống lại các kiến thức cơ bản.

. Vận dụng và rèn kỹ năng vẽ hình và giải các bài toán tổng hợp.

9

Ôn tập và kiểm tra Học kỳ 2

2

Tổng cộng

34

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Toán lớp 7. Hy vọng tài liệu sẽ giúp thầy cô và các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài giảng sắp tới của mình.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.002
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm