Phân phối chương trình Toán 7 năm 2020 - 2021

Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021

VnDoc giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh tài liệu Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021. Đây là khung chương trình phân phối được soạn theo chương trình giảm tải môn Toán của Bộ GD&ĐT năm 2020, thầy cô có thể tham khảo để có kế hoạch soạn bài và lên giáo án phù hợp với nội dung giảng dạy mới.

Kế hoạch dạy học môn toán lớp 7 năm học 2020 – 2021

Cả năm: 35 tuần thực học x 4 tiết/tuần = 140 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết

Học kỳ I: PHẦN ĐẠI SỐ: 40 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

(Do tổ/nhóm chuyên môn đặt nếu có tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực

1

1

 

§1.Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài tập 5

Khuyến khích học sinh tự làm

2

 

§2. Cộng, trừ số hữu tỉ

 

 

2

3

 

§3. Nhân, chia số hữu tỉ

 

 

4

 

§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 

 

3

5

 

Luyện tập

 

 

6

 

 

 

 

 

Lũy thừa của một số hữu tỉ

§5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài tập 32

 

 

 

Cả 3 bài

Khuyến khích học sinh tự làm

Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Lũy thừa của một số hữu tỉ”.

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

2. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

3. Lũy thừa của lũy thừa

4.Lũy thừa của một tích, một thương

 

 

4

7

 

 

 

 

§6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tt)

8

 

 

Luyện tập

 

 

5

9

 

§7. Tỉ lệ thức

Bài tập 53

Không yêu cầu

10

 

Luyện tập

 

 

6

11

 

§8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 

 

12

 

Luyện tập - Kiểm tra 15’

 

 

7

13

 

§9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

 

 

14

 

Luyện tập

 

 

8

15

 

§10. Làm tròn số

 

 

16

 

Luyện tập

 

 

9

17

 

 

 

 

 

Số vô tỉ. Số thực

 

 

§11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

 

 

 

 

 

 

 

 

§12. Số thực

 

 

 

 

 

 

Luyện tập

2. Khái niệm về căn bậc hai (từ dòng 2 đến dòng 4 và dòng 11 tính từ trên xuống).

Trình bày như sau:

- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là \sqrt{a} và số âm kí hiệu là -\sqrt{a}

- Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết

\sqrt{0} = 0.

Bỏ dòng 11 tính từ trên xuống: “Có thể chứng minh rằng ...số vô tỷ”.

18

 

 

Cả 2 bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Số vô tỉ. Số thực

1. Số vô tỉ

2. Khái niệm về căn bậc hai

3. Số thực. Biểu diễn số thực trên trục số

10

19

20

 

Ôn tập chương I

 

 

11

21

 

Ôn tập chương I (tt)

 

 

22

 

Kiểm tra chương I

 

 

Chương II: Hàm số và đồ thị

12

23

 

§1. Đại lượng tỉ lệ thuận

 

 

24

 

§2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

 

 

13

25

 

Luyện tập

 

 

26

 

§3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

 

 

27

 

§4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập 20

Không yêu cầu

14

28

 

Luyện tập

 

 

29

 

§5. Hàm số

 

 

30

 

Luyện tập

 

 

15

31

 

§6. Mặt phẳng tọa độ

 

 

32

 

Luyện tập – Kiểm tra 15’

 

 

33

 

§7. Đồ thị của hàm số

 

 

16

34

 

Luyện tập

 

 

35

 

Ôn tập chương II

 

 

36

 

Ôn tập học kỳ I

 

 

17

37

 

Ôn tập học kỳ I (tt)

 

 

 

18

38

39

 

Kiểm tra học kỳ I (2 tiết)

(Cả đại số và hình học)

 

 

 

 

 

40

 

Trả bài kiểm tra học kỳ I

 

 

PHẦN HÌNH HỌC: 32 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

(Do tổ/nhóm chuyên môn đặt nếu có tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

1

1

 

§1. Hai góc đối đỉnh

 

 

2

 

Luyện tập

 

 

2

3

 

§2. Hai đường thẳng vuông góc

 

 

4

 

§3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

 

 

3

5

 

Luyện tập

 

 

6

 

§4. Hai đường thẳng song song

 

 

4

7

 

Luyện tập

 

 

8

 

§5. Tiên đề Ơ - clit về đường thẳng song song

 

 

5

9

 

Luyện tập

 

 

10

 

§6. Từ vuông góc đến song song

 

 

6

11

 

Luyện tập

 

 

12

 

§7. Định lí

 

 

7

13

 

Luyện tập

 

 

14

 

Ôn tập chương I

 

 

8

15

 

Ôn tập chương I (tt)

 

 

16

 

Kiểm tra chương I

 

 

Chương II: Tam giác

9

17

Tổng ba góc của một tam giác

Nội dung 1: §1. Tổng ba góc của một tam giác

 

 

18

Nội dung 2: §1. Tổng ba góc của một tam giác (tt)

 

 

10

19

Nội dung 3: Luyện tập

 

 

20

 

§2. Hai tam giác bằng nhau

 

 

11

21

 

Luyện tập – Kiểm tra 15’

 

 

22

 

§3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

 

 

12

23

 

Luyện tập

 

 

24

 

Luyện tập (tt)

 

 

13

25

 

§4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

 

 

14

26

 

Luyện tập

 

 

15

27

 

Luyện tập (tiếp)

 

 

16

28

 

§5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

 

 

 

17

29

 

Luyện tập

 

 

30

 

Ôn tập học kỳ I

 

 

31

 

Ôn tập học kỳ I (tiếp)

 

 

18

32

 

Trả bài kiểm tra học kỳ I

 

 

Học kỳ II: 17 tuần x 4tiết/tuần = 68 tiết

PHẦN ĐẠI SỐ: 30 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

(Do tổ/nhóm chuyên môn đặt nếu có tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

Chương III: Thống kê

19

41

 

§1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

 

 

20

42

 

Luyện tập

 

 

21

43

 

§2. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu

 

 

22

44

 

Luyện tập

 

 

23

 

45

 

§3. Biểu đồ

 

 

46

 

Luyện tập

 

 

24

47

 

§4. Số trung bình cộng

 

 

48

 

Luyện tập - Kiểm tra 15’

 

 

25

49

 

Ôn tập chương III

 

 

50

 

Kiểm tra chương III

 

 

Chương IV: Biểu thức đại số

26

51

Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

§1. Khái niệm về biểu thức đại số

§2. Giá trị của một biểu thức đại số

 

 

 

Cả hai bài

Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Khái niệm về biểu thức đại số. Giá trị của một biểu thức đại số

1. Nhắc lại về biểu thức

2. Khái niệm về biểu thức đại số

3. Giá trị của một biểu thức đại số

52

27

53

 

Luyện tập

 

 

54

 

§3. Đơn thức

 

 

28

55

 

§4. Đơn thức đồng dạng

 

 

56

 

Luyện tập

 

 

29

57

 

§5. Đa thức

 

 

58

 

§6. Cộng, trừ đa thức

 

 

30

59

 

Luyện tập - Kiểm tra 15’

 

 

60

Đa thức một biến

(4 tiết)

Nội dung 1 - §7. Đa thức một biến

 

 

31

61

Nội dung 2 - §8. Cộng, trừ đa thức một biến

 

62

Nội dung 3 - §9. Nghiệm của đa thức một biến

 

 

32

63

Nội dung 4 - Luyện tập

 

64

 

Ôn tập chương IV

 

 

33

65

 

Ôn tập chương IV (tt)

 

 

66

 

Ôn tập cuối năm

 

 

34

67

 

Ôn tập cuối năm

 

 

35

68

 

Kiểm tra cuối năm (2 tiết)

(Cả đại số và hình học)

 

 

69

 

 

 

70

 

Trả bài kiểm tra cuối năm(phần đại số)

 

 

Đệm

 

 

Ôn tập

 

 

PHẦN HÌNH HỌC: 38 tiết

Tuần

Tiết

Tên chủ đề

(Do tổ/nhóm chuyên môn đặt nếu có tích hợp)

Bài

(Theo Sách giáo khoa)

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

19

33

 

Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

 

 

34

 

Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác (tt)

 

 

35

 

§6. Tam giác cân

 

 

20

36

 

Luyện tập

 

 

37

 

§7. Định lí Py-ta-go

?2

Khuyến khích học sinh tự làm

38

 

Luyện tập

 

 

21

39

 

Luyện tập (tt)

 

 

40

 

§8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

 

 

41

 

Luyện tập

 

 

22

42,43

 

§9. Thực hành ngoài trời

 

 

44

 

Ôn tập chương II

 

 

 

23

45

 

Ôn tập chương II (tt)

 

 

46

 

Kiểm tra chương II

 

 

Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

24

47

 

§1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Bài tập 7

Khuyến khích học sinh tự làm

48

 

Luyện tập

 

 

 

25

49

 

§2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

Bài tập 11

Khuyến khích học sinh tự làm

50

 

Luyện tập

Bài tập 14

Khuyến khích học sinh tự làm

 

26

51

 

§3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Bài tập 17

Khuyến khích học sinh tự làm

52

 

Luyện tập

Bài tập 20

Khuyến khích học sinh tự làm

 

27

53

 

§4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài tập 25

Khuyến khích học sinh tự làm

54

 

Luyện tập

Bài tập 30

Khuyến khích học sinh tự làm

 

28

55

 

§5. Tính chất tia phân giác của một góc

 

 

56

 

Luyện tập - Kiểm tra 15’

 

 

 

29

57

 

§6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

 

 

58

 

Luyện tập

 

 

 

30

59

 

§7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

 

 

60

 

Luyện tập

 

 

 

31

61

 

§8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài tập 56

Khuyến khích học sinh tự làm

62

 

Luyện tập

 

 

 

32

63

 

§9. Tính chất ba đường cao của tam giác

 

 

64

 

Luyện tập

 

 

33

65

 

Ôn tập chương III

Bài tập 67, 69, 70

Khuyến khích học sinh tự làm

66

 

Ôn tập chương III (tt)

 

34

67

 

Kiểm tra chương III

 

 

68

 

Ôn tập cuối năm

Bài tập 9, 11

Khuyến khích học sinh tự làm

69

 

Ôn tập cuối năm

Bài tập 10

Không yêu cầu

35

70

 

Trả bài kiểm tra học kỳ II

 

 

Tuần dự trữ

 

Ôn tập

 

 

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Phân phối chương trình Toán 7 năm 2020 - 2021. Hy vọng đây là tài liệu hay giúp thầy cô và các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho các bài giảng và bài học sắp tới của mình.

Ngoài Phân phối chương trình học kì 2 giảm tải môn Vật lý lớp 7, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
6 4.984
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 7 Xem thêm