Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/04

Phiếu bài tập ngày 16/04 môn tiếng Anh lớp 4

Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung kiến thức bám sát SGK tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em nhắc lại những kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Write sentences. Put the adverbs in brackets into the correct place. Follow the model.

I play tennis. (never)

I never play tennis.

1. We do our homework in the library. (sometimes)

……………………………………………………………………..

2. Mark wakes up before 7 o’clock. (usually)

……………………………………………………………………..

3. Mum and Dad don’t go to the theatre. (often)

……………………………………………………………………..

4. My friends are asleep before midnight. (never)

……………………………………………………………………..

5. You’re late (always)

……………………………………………………………………..

Task 2. Complete the sentences using: “in; on; at”

1. My birthday is ……………………… March.

2. We go to the café ……………………… Saturdays.

3. There’s a party ………….. 8 o’clock tonight. Would you like to come?

4. Mai is going to Hanoi ………………………. Sunday.

5. The class starts ……………………… 7.30 every morning.

Task 3. Complete the sentences with the words in the box.

cooks; holiday; mall; Sundays; living; tomato; tennis

1. I sometimes help my dad to tidy up the (1)..........….room.

2. He sometimes plays (2) …………………… with his friend.

3. We never go to school on (3) …………………………..…….

4. My mum always (4) ………….....……… cakes on special days.

5. We sometimes go on (5) ……………………..… to the mountains.

6. We always have cheese and (6) ……………………. on pizza.

7. I sometimes go to the shopping (7) ……………… with my cousins.

ĐÁP ÁN

Task 1. Write sentences. Put the adverbs in brackets into the correct place. Follow the model.

1 - We sometimes do our homework in the library.

2 - Mark usually wakes up before 7 o’clock.

3 - Mum and Dad don’t often go to the theatre.

4 - My friends are never asleep before midnight.

5 - You’re always late.

Task 2. Complete the sentences using: “in; on; at”

1. My birthday is …………in…………… March.

2. We go to the café …………on…………… Saturdays.

3. There’s a party ……at…….. 8 o’clock tonight. Would you like to come?

4. Mai is going to Hanoi ………………on………. Sunday.

5. The class starts ………………at……… 7.30 every morning.

Task 3. Complete the sentences with the words in the box.

1 - living; 2 - tennis; 3 - Sundays; 4 - cooks;

5 - holiday; 6 - tomato; 7 - mall;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 16-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 866
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm