Tài liệu tập huấn môn Tự nhiên - Xã hội 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI
NHÀ XUT BẢN GIÁO DỤC VIT NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
môn
1
LỚP
B
s
á
c
h
:
K
ế
t
n
i
t
r
i
t
h
c
v
i
c
u
c
s
n
g
Tự nhiên
và Xã hội
NHÀ XUT BẢN GIÁO DỤC VIT NAM
1
TÀI LIỆU TẬP HUẤN DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI
NHÀ XUT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TÀI LIỆU TẬP HUẤN
DẠY HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA MỚI
môn
Tự nhiên
và Xã hội
PGS.TS. NGUYỄN THỊ THẤN
1
LỚP
NHÀ XUT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
B sách: Kết ni tri thc vi cuc sng
2
BỘ SÁCH GIÁO KHOA KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
1
GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA
1.1. Quan điểm biên soạn sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1
Vic biên son SGK môn T nhiên và Xã hi lp 1 cũng tuân th các quan đim
chung biên son SGK, v la chn kin thc và tinh gin ni dung ca SGK
môn T nhiên và Xã hi đã đưc thng nht  c 3 lp 1, 2, 3.
Các quan điểm chung về biên soạn SGK môn Tự nhiên và Xã hội:
Bo đm phát trin phm cht và năng lc ca HS thông qua h thng kin
thc t nhiên, xã hi, thit thc và hin đi; chú trng thc hành, vn dng
đ gii quyt các vn đ trong hc tp và đi sng.
Bo đm tính k tha, phát trin các ưu đim ca SGK môn T nhiên và Xã
hi đã có  nưc ta, tip thu kinh nghim vit SGK ca nhng nn giáo dc
tiên tin trên th gii. SGK là mt k hoch cho nhng hot đng hc tp tích
cc ca HS góp phn hình thành và phát trin nhng năng lc ct lõi, đc
bit là năng lc khoa hc. SGK to điu kin đ HS t hc và chng t kh
năng vn dng sáng to. SGK góp phn đi mi phương pháp dy hc, giúp
GV t chc tt các hot đng hc tp ca HS.
Bo đm s kt ni gia các lp hc và s liên thông gia các môn hc.
Quan điểm lựa chọn kiến thức và tinh giản nội dung:
Vic la chn kin thc trình bày trong SGK phi theo đúng các quy đnh ca
chương trình v kin thc và năng lc cn đt, ưu tiên la chn kin thc có
các đc đim sau:
+ Có nhiu ng dng thc t và có tác dng tích cc đn vic phát trin năng
lc ca HS.
+ Có tính đin hình cao.
+ Có ý nghĩa trong hin ti.
+ Có ý nghĩa trong tương lai.
PHẦN MỘT
HƯỚNG DẪN CHUNG
Phần một: HƯỚNG DẪN CHUNG ..........................................................................................3
1. Gii thiu sách giáo khoa ......................................................................................... 3
2. Cu trúc sách và cu trúc bài hc ............................................................................ 6
3. Phương pháp dy hc ............................................................................................... 9
4. Kim tra, đánh giá kt qu hc tp .......................................................................15
5. Khai thác thit b và hc liu trong dy hc .........................................................19
Phần hai: GỢI Ý, HƯỚNG DẪN DY HỌC
MỘT SỐ DẠNG BÀI / HOT ĐỘNG .................................................................20
1. Hưng dn dy hc các dng bài ..........................................................................20
2. Hưng dn dy hc theo ch đ ............................................................................22
Phần ba: CÁC NỘI DUNG KHÁC ......................................................................................... 34
1. Hưng dn s dng sách giáo viên .......................................................................34
2. Gii thiu và hưng dn s dng sách b tr, sách tham kho ........................37
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: H thng công ngh thông tin và truyn thông h tr ngưi dùng
b sách giáo khoa "Kt ni tri thc vi cuc sng" ..............................39
Phụ lục 2: Danh mc b sung thit b dy hc ....................................................... 44
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TT TRONG TÀI LIỆU
GV giáo viên
HS hc sinh
SGK sách giáo khoa
SGV sách giáo viên

SGK Tự nhiên và Xã hội 1 được NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua hệ thống kiến thức tự nhiên, xã hội, thiết thực và hiện đại, chú trọng thực hành, vận dụng để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống. Tài liệu tập huấn giáo viên môn Tự nhiên - Xã hội 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống sẽ giúp quý thầy cô hiểu được chương trình giảng dạy môn Tự nhiên và xã hội ở lớp 1 theo chương trình mới. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Giới thiệu bộ SGK: Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn cho tất cả học sinh phổ thông trên mọi miền của đất nước, giúp các em hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần có đối với người công dân Việt Nam trong thế kỉ XXI. Với thông điệp “Kết nối tri thức với cuộc sống”, bộ SGK này được biên soạn theo mô hình hiện đại, chú trọng vai trò của kiến thức, nhưng kiến thức cần được “kết nối với cuộc sống”, bảo đảm: 1) phù hợp với người học; 2) cập nhật những thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa và thực tiễn Việt Nam; 3) giúp người học vận dụng để giải quyết những vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần (đạo đức, giá trị nhân văn) và vật chất (kĩ năng, nghề nghiệp).

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 (Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh).

Với thông điệp của bộ sách là Kết nối tri thức với cuộc sống nên nội dung được lựa chọn đưa vào Tự nhiên và Xã hội 1 đều hết sức thiết thực và gần gũi với cuộc sống, phù hợp với đặc điểm và tâm sinh lí của HS lớp 1, bám sát chương trình môn học của Chương trình Giáo dục Phổ thông mới.

Sách có nhiều hoạt động học tập đa dạng, năng động, gắn liền với các vấn đề thực tế xung quanh, đặc biệt có các dự án học tập. Thông qua đó HS được tham gia hoạt động học tập một cách tích cực và chủ động, trải nghiệm thực tế, bước đầu làm quen với các kĩ năng nghiên cứu khoa học…, từ đó giúp HS hình thành và phát triển các năng lực, bồi dưỡng phẩm chất.

Các hoạt động trong Tự nhiên và Xã hội 1 mang tính mở giúp giáo viên có thể sử dụng phối hợp nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khác nhau, tự do sáng tạo, linh hoạt trong quá trình dạy sao cho phù hợp với điều kiện của trường lớp, vùng miền.

Sách thiết kế đảm bảo yêu cầu đổi mới đánh giá. Các nội dung giúp GV đánh giá HS, phụ huynh đánh giá, học sinh tự đánh giá trong suốt quá trình học. Trong sách có những gợi ý cho HS tự lực, sáng tạo để tạo ra sản phẩm học tập, thể hiện kết quả học tập của mình sau khi học.

Sách được trình bày 4 màu, hình ảnh đẹp mắt, sinh động, thiết kế mở; kết hợp hài hoà kênh chữ và kênh hình. Mỗi tiết học được trình bày trong hai trang mở, vì vậy rất hấp dẫn và thuận lợi cho HS theo dõi trong quá trình học.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 5.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm