Lý Dương Toán học Lớp 6

Tìm x biết: (2x + 1)³ = 125

b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x - 26 = 6

d) 64 × 4x = 45

e) 27 × 3x = 243

g) 49 × 7x = 2401

h) 3x = 81

k) 34 × 3x = 37

n) 3x + 25 = 26 × 22 + 2 × 30

4
4 Câu trả lời
 • Lý Dương
  Lý Dương

  cứu

  !


  0 Trả lời 13:43 03/06
  • Mèo Ú
   Mèo Ú

   b. (2x+1)3 = 125

   <=> (2x+1)3 = 53

   <=> 2x+1 = 5

   <=> 2x = 4

   c) 2x - 26 = 6

   => 2X - 64 = 6

   => 2X = 70

   => x = 35 (T/M)

   <=> x = 2

   64. 4x = 45

   4x = 45 : 64

   4x= 45/64

   Vì 45/64 à phân số

   Mà 4x có kết quả là một số nguyên dương

   ⇒ x là số nguyên dương

   ⇒ x ∈ Ø

   Vậy không có giá trị nào của x

   0 Trả lời 17:18 05/06
   • Thiên Bình
    Thiên Bình

    e. 27. 3x=243

    3x = 243 : 27

    3x= 9

    3x = 32

    x = 2

    g, 3x = 81

    3x = 34

    x = 4

    h. 49 . 7X = 2401

    <=> 72 . 7X = 74

    => 7X = 74 : 72

    <=> 7X = 72

    => X= 2

    0 Trả lời 17:21 05/06
    • Xử Nữ
     Xử Nữ

     k) 34 × 3x = 37

     <=> 34+x = 37

     => 4 + x = 7

     => x = 3

     n) 3x + 25 = 26 × 22 + 2 × 30

     3x + 25 = 26.22 + 2.30

     3x + 25 = 104 + 2

     3x + 25 = 106

     3x = 81 = 34

     Vậy x = 4

     0 Trả lời 17:25 05/06

     Toán học

     Xem thêm