Dg Xgh Toán học

Tìm x; y; z biết x/10 = y/5; y/2 = z/3 và x + 4z = 320

3
3 Câu trả lời
 • Tiểu Báo
  Tiểu Báo

  Ta có:

  \frac{x}{10}=\frac{y}{5} <=>\frac{x}{20}=\frac{y}{10}

  \frac{y}{2}=\frac{z}{3} <=> \frac{y}{10}=\frac{z}{15}

  => \frac{x}{20}=\frac{y}{10}=\frac{z}{15}

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \frac{x}{20}=\frac{y}{10}=\frac{z}{15}=\frac{x+4z}{20+60}=\frac{320}{80}=4

  Do đó

  x = 20.4 = 80;

  y = 10.4 = 40;

  z = 15.4 = 60

  Trả lời hay
  4 Trả lời 11:11 24/03
 • Gấu Bắc Cực
  Gấu Bắc Cực

  \frac{x}{10}=\frac{y}{5} <=>\frac{x}{20}=\frac{y}{10}

  \frac{y}{2}=\frac{z}{3} <=> \frac{y}{10}=\frac{z}{15}

  => \frac{x}{20}=\frac{y}{10}=\frac{z}{15}

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

  \frac{x}{20}=\frac{y}{10}=\frac{z}{15}=\frac{x+4z}{20+60}=\frac{320}{80}=4

  => x = 80; y = 40, z = 60

  0 Trả lời 09:22 24/03
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  x = 80; y = 40, z = 60

  0 Trả lời 11:11 24/03

Toán học

Xem thêm