Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 14 What happened in the story?

Bài tập tiếng Anh Unit 14 lớp 5: What happened in the story? có đáp án

Nằm trong bộ đề trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, đề thi Unit 14 tiếng Anh 5 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án với nội dung bám sát kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 14 giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Read and circle A or B. (Đọc và khoanh tròn A hoặc B)

1. What do you ______________ of Mai An Tiem?

A. like

B. think

2. The title of the story is The Fox and the ______________.

A. Hare

B. Crow

3. What do you think of the ______________ in the story The Lion and the Mouse?

A. dwarfs

B. mouse

4. In the end, the prince married the ______________, and they lived happily ever after.

A. king

B. princess

5. __________________ the tortoise walked and walked.

A. Than

B. Then

II. Read and match. (Đọc và nối.)

1. When did the story about Mai An Tiem begin? A. King Hung got angry with Mai An Tiem. He sent him and his family to an island.
2. Who are the characters in the story? B. The family was lucky.
3. What happened first? C. A long time ago.
4. How did the story end? D. Mai An Tiem and his family.
5. What do you think of this story? E. King Hung allowed An Tiem and his family to go back home.

III. Read and complete the text. (Đọc và hoàn thành đoạn văn.)

A. The hare fell asleep on the road.

B. The tortoise did.

C. I’m reading a folk tale.

D. The hare and the tortoise had a race.

E. A hare and a tortoise.

Linda: (1) _____________________

Mai: A folk tale? Great! What’s it about?

Linda: (2) _____________________

Linda: What happened in the story?

Linda: (3) _____________________

Mai: Then what happened?

Linda: (4) _____________________

Mai: Who won the race in the end?

Linda: (5) _____________________

IV. Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

carelessly /slowly/ lesson/ rest/ race/ tortoise

The Hare and the Tortoise

One day, there was a (1) _________ between a hare and a (2) _________ . “Ready, steady, go,” cried the animals in the forest. The hare ran very fast and soon passed the tortoise. He thought, “I’ll win the race, but I want to have a (3) _________ first.” Soon he fell asleep under a tree. The tortoise walked and walked very (4) _________ . He didn’t stop to rest. He passed the hare. Then he passed the line in the end! The animals cheered loudly for the winner. They woke up the hare. The hare began to run again, but it was too late. The (5) _________ of this story is: it is better to go slowly than quickly and (6) _________ .

Đáp án

I. Read and circle A or B. (Đọc và khoanh tròn A hoặc B)

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - B

II. Read and match. (Đọc và nối.)

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - B

III. Read and complete the text. (Đọc và hoàn thành đoạn văn.)

Linda: (1) ___C. I’m reading a folk tale.____

Mai: A folk tale? Great! What’s it about?

Linda: (2) ____E. A hare and a tortoise._____

Linda: What happened in the story?

Linda: (3) ____D. The hare and the tortoise had a race._______

Mai: Then what happened?

Linda: (4) ___A. The hare fell asleep on the road.____

Mai: Who won the race in the end?

Linda: (5) ____B. The tortoise did.______

IV. Read and complete.(Đọc và hoàn thành)

1 - race; 2 - tortoise; 3 - rest; 4 - slowly; 5 - lesson; 6 - carelessly

Google dịch

Thỏ và Rùa

Một ngày nọ, có một cuộc chạy đua giữa thỏ và rùa. “Sẵn sàng, ổn định, đi,” những con vật trong rừng kêu lên. Thỏ chạy rất nhanh và chẳng mấy chốc đã vượt qua rùa. Anh ấy nghĩ, “Mình sẽ thắng cuộc đua, nhưng mình muốn nghỉ ngơi trước đã.” Chẳng mấy chốc anh ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Con rùa đi và đi rất chậm. Anh ấy đã không dừng lại để nghỉ ngơi. Anh ấy đã vượt qua con thỏ rừng. Sau đó, anh ấy đã vượt qua hàng cuối cùng! Các con vật reo hò ầm ĩ cho người chiến thắng. Họ đánh thức thỏ rừng. Con thỏ bắt đầu chạy trở lại, nhưng đã quá muộn. Bài học từ câu chuyện này là: thà đi chậm còn hơn đi nhanh và bất cẩn.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 14 What happened in the story? có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tham khảo thêm bài tập trắc nghiệm Unit 14 lớp 5 Online:

Đánh giá bài viết
9 4.976
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm