Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 18

Trình độ Anh ngữ B1, Trình độ Anh ngữ B2 theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu được coi là trình đô tiếng Anh trung cấp đối với người học. Khi người học đạt trình độ này có thể đọc, hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách khá tự tin trong lĩnh vực mình đang theo học hoặc làm việc.

Đề luyện thi Anh ngữ chứng chỉ B1, chứng chỉ B2

Đề ôn tập ngữ pháp tiếng Anh trình độ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những câu trúc ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp bạn đọc ghi nhớ kiến thức hiệu quả.

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. Look at these two pieces of material I have just bought. Which do you like ________?

A. better

B. more than

C. best

D. most

2. Let's go out for dinner, ________?

A. will we

B. don't we

C. shall we

D. are we

3. Nutritionists have found that certain elements long known to be ________ in large quantities are ________ to life in small amounts.

A. lethal ... essential

B. deadly ... painful

C. healthy ... pleasurable

D. fatal ... unbearable

4. Stop criticising me all the time -you never stop getting ________ me.

A. at

B. in

C. on

D. through

5. Something must be done quickly if endangered species ________ saved.

A. are to be

B. be

C. can be

D. will be

6. I would like to offer a small ________ to any one who finds my missing dog.

A. receipt

B. repayment

C. expense

D. reward

7. I forgot to ________ him to buy some bread.

A. remember

B. repeat

C. remind

D. let

8. She ________ 20 pounds out of the bank every Monday.

A. pulls

B. draws

C. takes

D. removes

9. His office is only ________ away.

A. stone throw

B. a stone throw

C. stone's throw

D. a stone's throw

10. If it ________, the match will be postponed.

A. rains

B. will rain

C. has rained

D. is raining

11. He doesn't work now. He's ________ 65.

A. at

B. in

C. over

D. for

12. ________ there in time, we must start now.

A. Be

B. Being

C. To be

D. Is

13. Our Constitution was based on the belief that the free interchange of ideas ________ the preservation of a democratic society.

A. would sure help

B. can devastate

C. may help to preserve

D. is essential to

14. How ________ meat did you buy?

A. much

B. few

C. many

D. little

15. Mike had hoped ________ his letter.

A. her to answer

B. that she answer

C. that she would answer

D. her answering

Đáp án:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
C
A
A
A
D
C
B
C
A
C
C
D
A
C

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 18. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm