Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 26

Grammar Level B Test No. 26 with Answer Key

Đề luyện tập Anh ngữ trình độ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ 60 đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh giúp bạn đọc kiểm tra kiến thức bản thân về những cấu trúc tiếng Anh trọng tâm đã học hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Thì hiện tại đơn (The Present Simple Tense)

- Thì Tương Lai Gần (The Near Future)

- Câu điều kiện loại 1 (Type 1 Conditional Sentence)

- Cách dùng Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs)

- Các giới từ đi với danh từ, giới từ đi với tính từ

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. They ________ our party about eleven.

A. leave

B. left

C. leaves

D. have left

2. When he heard the terrible noise he asked me what was ________ on.

A. happening

B. being

C. getting

D. going

3. I'm sorry I ________ able to see you yesterday.

A. wasn't

B. couldn't

C. can't

D. didn't

4. I have absolutely no doubt ________ the innocence of the accused.

A. about

B. over

C. on

D. with

5. They ________ their examinations at the end of the next month.

A. take

B. took

C. takes

D. are going to take

6. We can become frustrated by a legal system when judges ________.

A. fall asleep

B. are impartial

C. appear uninterested

D. become very interested.

7. His speech was not appropriate ________ the occasion.

A. of

B. to

C. with

D. for

8. You will become ill ________ you stop working so hard.

A. until

B. when

C. unless

D. if

9. A person who says things that are not true is a ________.

A. liar

B. drunkard

C. tailor

D. patient

10. They are hanging up their clothes to make them ________.

A. dry

B. being dry

C. drying

D. dried

11. It was raining ________ so we couldn't go out.

A. every days

B. all day

C. all the day

D. all days

12. The rise in house prices ________ him to sell his house for a large profit.

A. achieved

B. managed

C. facilitated

D. enabled

13. Call for me at any time that ________ you.

A. fits

B. likes

C. suits

D. does

14. It's difficult to pay one's bills when prices keep ________.

A. rising

B. growing

C. gaining

D. raising

15. We have no ________ in our files of your recent letter to the tax office.

A. account

B. memory

C. list

D. record

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
D
A
A
D
C
B
C
A
A
B
D
C
A
D

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 26. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 309
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm