Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 29

Grammar Level B Test No. 29 with Answer Key

Đề luyện tập Anh ngữ trình độ B có đáp án dưới đây nằm trong bộ 60 đề luyện thi chứng chỉ B1, chứng chỉ B2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh giúp bạn đọc kiểm tra kiến thức bản thân về những cấu trúc tiếng Anh trọng tâm đã học hiệu quả.

* Những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh được nhắc đến trong đề luyện tập:

- Thì hiện tại đơn (The Present Simple Tense)

- Thì Quá khứ đơn (The Past Simple Tense)

- Cấu trúc câu ưới (Wish Sentence)

- Cấu trúc với Used to đã quen làm gì trong quá khứ

- Phân biệt một số từ dễ hiểu nhầm như: Phân biệt Talk/ Speak/ Tall/ Say; Phân biệt Little/ A little/ Few/ A few; Phân biệt In the end/ At the end; ...

Choose the word or phrase that best completes the sentence.

1. I am glad so many people have passed the test. In fact, there were ________ who haven't.

A. little

B. a little

C. few

D. a few

2. I am very ________ your society and should like to have more details.

A. concerned about

B. interested in

C. involved with

D. absorbed by

3. He ________ this kind of music at all.

A. doesn't like

B. likes

C. don't like

D. like

4. The assignment for Monday was to read ________ in your textbooks.

A. chapter tenth

B. the chapter ten

C. chapter the tenth

D. the tenth chapter

5. I knew him ________ I was child.

A. until

B. when

C. as

D. during

6. I couldn't understand what she was ________.

A. telling

B. speaking

C. saying

D. talking

7. I don't like iced tea, and ________.

A. she doesn't too

B. either doesn't she

C. neither does she

D. she doesn't neither

8. It was a big disappointment but I got ________ it.

A. in

B. to

C. away

D. over

9. The funeral will be ________, and only members of the dead man's family will attend.

A. peculiar

B. particular

C. private

D. alone

10. It took years of research, but ________ they found the answer.

A. at the end

B. in the end

C. last

D. lastly

11. Don't worry about trying to catch the last train home, as we can easily ________ you up for the night.

A. take

B. put

C. set

D. keep

12. Take this road and you will ________ at the hotel in five minutes.

A. arrive

B. come

C. find

D. reach

13. I wish that the weather ________ not so warm.

A. was

B. be

C. were

D. is

14. They arrived at the destination ________.

A. safe

B. safely

C. save

D. savely

15. Mary and John ________ to the parties at the Student Union every Friday.

A. used to go

B. use to go

C. are used to go

D. were used to go

Đáp án

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C
B
A
D
B
C
C
D
C
B
B
A
C
B
A

Trên đây là Trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ B có đáp án số 29. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao khác như: Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến, luyện thi chứng chỉ C1, luyện thi chứng chỉ A2,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chứng chỉ B2 Xem thêm