73 câu Trắc nghiệm Toán 5 - Chương 4 - Số đo thời gian, chuyển động đều

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập Trắc nghiệm
MOÂN TOAÙN ÙP 5 - CHÖÔNG IV
Caâu 115: Moät ngöôøi ñi boä töø A ñeán B maát 2 giôø. Giôø ñaàu ñi ñöôïc 60% quaõng ñöôøng AB
vaø giôø thöù hai ñi ñöôïc 7,6 km. Hoûi quaõng ñöôøng AB daøi bao nhieâu km?
A. 15km B. 19km C. 16km D. 16,5km
Caâu 116: Tính: 0,8taán
65% - 9 yeán 7kg ( vieát keát quaû döôùi daïng soá thaäp phaân vaø ñôn vò
ño laø taï)
A. 4,21 taï B. 4,2 taï C. 4,23 taï D. 4,25 taï
Caâu 117: Tìm x bieát: 14,65 - 6
4
1
= 35% - x
A. x = 2,4 B. x = 0,24 C. x = 240 D. x = 24
Caâu 118: Ñem s tieàn 60 trieäu ñoàng göûi vaøo ngaân haøng. Sau moät thaùng ngöôøi göûi nhaän
ñöôïc c voán laãn lôøi laø 60 162 000 ñoàng. Tính laõi suaát haøng thaùng cuûa ngaân haøng?
A. 0,27% B. 0,28% C. 0,29% D. 0,3%
Caâu 119: Chieàu daøi thaät cuûa moät con ñöôøng laø 130,4km vaø chieàu daøi cuûa con ñöôøng naøy
treân baûn ñ laø 65,2cm. Tính leä cuûa baûn ñoà ?
A.
20000
1
B.
200000
1
C.
100000
1
D.
10000
1
Caâu 120: Tuoåi cuûa hai boá con coäng laïi laø 63 tuoåi vaø tuoåi cha baèng 250% tuoåi con. Hoûi
con bao nhieâu tuoåi?
A. 19 tuoåi B. 22 tuoåi C. 18 tuoåi D. 21 tuoåi
Caâu 121: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo troáng:s
a)
25phuùt 43giaây 12phuùt 26 giaây = 13phuùt 17giaây
b)
45 giôø 20 phuùt 19 giôø 40 phuùt = 26 giôø 40 phuùt.
c)
20 ngaøy 3 giôø + 14 ngaøy 22 giôø = 35 ngaøy 1 giôø.
d)
12 naêm 6 thaùng + 8 naêm 7 thaùng = 20 naêm 1 thaùng.
Caâu 122: Moät toâ ñi töø Ñaø Naüng luùc 7 giôø 20 phuùt vaø ñeán Quy Nhôn luùc 12 giôø 10
phuùt. Hoûi toâ ñi töø Ñaø Naüng ñeán Quy Nhôn heát bao nhieâu thôøi gian.?
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 4 giôø 30phuùt C. 5 giôø 30phuùt
B. 5 giôø 50 phuùt D. 4 giôø 50 phuùt
Caâu 123: An ñi töø nhaø ñeán beán xe heát 45phuùt, sau ñoù ñi toâ ñeán Nha Trang heát 3 giôø 30
phuùt. Hoûi An ñi töø nhaø ñeán NhaTrang heát bao nhieâu thôøi gian?
A. 255 phuùt B. 195 phuùt C. 225 phuùt D. 135 phuùt
Caâu 124: Lan thi ñaáu 5 vaùn côø heát 40 phuùt 45 giaây. Hoûi trung bình Lan thi ñaáu moãi vaùn
côø heát bao nhieâu laâu?
A. 200 phuùt 225 giaây C. 9 phuùt 8 giaây
B. 8 phuùt 9 giaây D. 225 phuùt 200 giaây
Caâu 125: Trung bình ngöôøi thôï caét vaø may xong moät boä ñoà heát 1 giôø 25 phuùt. Laàn thöù
nhaát ngöôøi ñoù may boä ñoà, laàn thöù hai ngöôøi ñoù may ñöôïc 9 boä ñoà. Hoûi caû hai
laàn may, ngöôøi ñoù phaûi may trong bao nhieâu thôøi gian?
A. 21 giôø 5 phuùt C. 21 giôø 15 phuùt
B. 15 giôø 20phuùt D. 15 giôø 15 phuùt
Caâu 126: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo troáng:
a)
(4 giôø 35 phuùt + 5 giôø 15 phuùt)
3 = 11 giôø 30 phuùt.
b)
(3 ngaøy 15 giôø 1 ngaøy 21 giôø)
2 = 4 ngaøy.
c)
(25 phuùt 46 giaây + 19 phuùt 24 giaây) : 5 = 9 phuùt 2 giaây.
d)
18 phuùt 6 giaây
3 + 36 phuùt 24 giaây : 4 = 1 giôø 24 giaây.
Caâu 127: Haèng vaø Lan heïn gaëp nhau luùc 12 giôø 50 phuùt. Haèng ñeán choã heïn luùc 12 giôø 25
phuùt, coøn Lan ñeán muoän maát möôøi laêm phuùt. Hoûi Haèng phaûi ñôïi Lan maát bao
nhieâu phuùt?
A. 1 giôø 25 phuùt C. 25 phuùt
B. 15 phuùt D. 40 phuùt
Caâu 128: Moät ngöôøi ñi töø A luùc 5 giôø 35 phuùt vaø ñeán B luùc 8 giôø 20 phuùt. Giöõa ñöôøng
ngöôøi ñoù nghæ 15 phuùt. Hoûi neáu khoâng keå thôøi gian nghæ ngöôøi ñoù ñi quaõng
ñöôøng AB heát bao nhieâu thôøi gian?
A. 2 giôø 30 phuùt C. 2 giôø 45 phuùt
B. 3 giôø 30 phuùt D. 3 giôø 25 phuùt
Caâu 129: Moãi ngaøy An taäp theå duïc hai laàn, moãi laàn 10 phuùt vaø 2 tieát hoïc theâm, moãi tieát
45 phuùt. Hoûi moãi ngaøy An hoïc theâm vaø taäp theå duïc bao nhieâu thôøi gian?
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 2 giôø 50 phuùt C. 2 giôø
B. 1 giôø 50 phuùt D. 1 giôø 45 phuùt
Caâu 130: Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám:
7
5
tuaàn 36 giôø : 2 = ………… giôø.
A. 12 giôø 50 phuùt C. 13 giôø
B. 13 giôø 50 phuùt D. 12 giôø
Caâu 131: Moät xe ñi töø A ñeán B vôùi vaän toác 48 km/giôø vaø maát 3 giôø 30 phuùt. Tính quaõng
ñöôøng AB.
A. 158km B. 178km C. 148km D. 168km
Caâu 132: Moät ngöôøi chaïy 1500 meùt trong 4 phuùt 10 giaây. Tính vaän toác ngöôøi ñoù chaïy
baèng m/giaây?
A. 6m/ giaây B. 3m/giaây C. 4m/giaây D. 5m/giaây
Caâu 133: Moät con hoå ñi saên moài coù theå chaïy ñöôïc 8670m trong 6 phuùt. Tính vaän toác con
hoå baèng km/giôø ?
A. 0,867 km/giôø C. 8,67 km/giôø
B. 86,7 km/giôø D. 867 km/giôø
Caâu 134: Noái bieåu thöùc ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng.
A. 55 giôø 20 phuùt : 7
1.
18 giôø 30 phuùt
B.
7
6
tuaàn 4 giôø : 8
2.
10 giôø
C. 1 giôø 15 phuùt
8
3.
7,5 giôø
D. 12 giôø 15 phuùt 4 giôø 45phuùt
4.
8 giôø 20 phuùt
Caâu 135: Ñieàn soá thích hôïp vaøo vuoâng.
Vaän toác V = 30,6km/giôø = m/giaây.
A. 7,5 B. 7,2 C. 8,5 D. 8,2
Caâu 136: Moät con ngöïa vaèn coù theå di chuyeån vôùi vaän toác 12m/giaây. Tính quaõng ñöôøng
di chuyeån cuûa ngöïa vaèn trong 1 phuùt 25 giaây.
A. 1200m B. 1,022km C. 102m D. 1,02km
Caâu 137: Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã chaám:
16 giôø 35 phuùt : 5 = …… giôø ……… phuùt.
A. 3 giôø 19 phuùt C. 3 giôø 17 phuùt
B. 3 giôø 7 phuùt D. 3 giôø 9 phuùt
Caâu 138: Tính thôøi gian töø 25 thaùng 5 ñeán 14 thaùng 6 keá tieáp?

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 4

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 4: Số đo thời gian, chuyển động đều có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo ôn tập bài tập Toán lớp 5 theo chương. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Chương 4 bao gồm 73 câu hệ thống toàn bộ kiến thức cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kiến thức ôn tập chuẩn bị cho các kì thi. Ngoài ra, các em học sinh ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona luyện tập củng cố lại kiến thức.

Phiếu bài tập lớp 5 - Ôn tập nghỉ dịch

Đánh giá bài viết
36 2.518
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 Xem thêm