Trắc nghiệm Writing tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Teen Stress And Pressure

Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress And Pressure

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 sách mới Unit 3 Writing có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh nhắc đến nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quan trọng có trong Unit 3 giúp các em học sinh ghi nhớ bài học hiệu quả.

Question 1: Nam wanted to know what time ...............

A. does the movie begin

B. did the movie begin

C. the movie begins

D. the movie began

Question 2: I wondered ............... the right thing.

A. whether I was doing

B. if I am doing

C. was I doing

D. am I doing

Question 3: The scientist said the earth ............... the sun.

A. goes round

B. is going around

C. went around

D. was going around

Question 4: Peter said that if he ............... rich, he ............... a lot.

A. is – will travel

B. were – would travel

C. had been – would have travelled

D. was – will travel

Question 5: They said that they had been driving through the desert ...............

A. the previous day

B. yesterday

C. the last day

D. Sunday previously

Question 6: He asked the children ............... too much noise.

A. not to make

B. not making

C. don’t make

D. if they don’t make

Question 7: The man said that money ............... the passport to everything.

A. will be

B. is

C. was

D. can be

Question 8: The teacher said Columbus ............... America in 1942.

A. discovered

B. had discovered

C. was discovering

D. would discover

Question 9: John said he ............... her since they ............... school.

A. hasn’t met - left

B. hadn’t met - had left

C. hadn’t met - left

D. didn’t meet - has left

Question 10: The woman asked ............... get lunch at school.

A. can the children

B. whether the children could

C. if the children can

D. could the children

Question 11: Laura said that when she ............... to school, she saw an accident.

A. was walking

B. has walked

C. had been walking

D. has been walking

Question 12: He asked, “Why didn’t she take the final exam?” – He asked why ............... the final exam.

A. she took

B. did she take

C. she hadn’t taken

D. she had taken

Question 13: Ba said he ............... some good marks the semester before.

A. gets

B. got

C. had gotten

D. have got

Question 14: They told their parents that they ............... their best to do the test.

A. try

B. will try

C. are trying

D. would try

Question 15: I’ve been studying very hard for my final exams but I always feel ……..

A. happy

B. calm

C. worried

D. healthy

Đáp án

1. D 2. A 3. C 4. B 5. A 6. A 7. C 8. B
9. B 10. B 11. C 12. C 13. C 14. D 15. C

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 3 Writing. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 740
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm