Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Teen Stress And Pressure

Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh theo từng Unit có đáp án được VnDoc.com đăng tải gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau như: Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác, Tìm từ có trọng âm khác, ... với phần Từ mới tiếng Anh mới được nhắc đến trong bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 9 chương trình mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức từ vựng tiếng Anh hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 mới hiệu quả dành cho các em học sinh lớp 9.

Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress And Pressure

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 3 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án nằm trong bộ tài liệu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 3 giúp các em ghi nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

Choose a word whose underline part is pronounced differently from the others.

1: A. wandered B. embroidered C. embarrassed D. preserved
2: A. sculpture B. failure C. closure D. structure
3: A. who B. when C. where D. what
4: A. columnist B. frustrated C. study D. adulthood
5: A.helpline B. empathise C. embarrassed D.depressed
6: A. tense B. decision C. skill D. house-keeping
7: A. stressed B. tense C. concentrate D. self-aware
8: A. delighted B. helpline C. advice D. decision
9: A. classmate B. pressure C. embarrass D. missing

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

1: A. empathise B. embarrassed C. cognitive D. adulthood
2: A. disappointed B. adolescence C. environment D. independence
3: A. neighbourhood B. assignment C. emotion D. supportive
4: A. experience B. emotional C. emergency D. favourable
5: A. fabulous B. skyscraper C. lacquerware D. determine
6: A. authenticity B. cooperative C. metropolitan D. multicultural

Đáp án:

Choose a word whose underline part is pronounced differently from the others.

1. C 2. B 3. A 4. A 5.D 6. A 7. B 8 D 9. B

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 chương trình mới Unit 3 Teen Stess And Pressure. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 947
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm