Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 The First University In Viet Nam

Soạn Tiếng Anh Unit 6 lớp 7: The First University In Viet Nam

Tài liệu tổng hợp Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 6 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Học tốt Tiếng Anh lớp 7 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit bao gồm toàn bộ những từ vựng quan trọng, phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 7 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

Một số tài liệu Tiếng Anh lớp 7 khác:

VOCABULARY

1. build (v) /bɪld/: xây dựng

2. consider (v) /kən'sɪdər/: coi như, xem như

3. consist of (v) /kən'sist əv/: bao hàm/ gồm

4. construct (v) /kən'strʌkt/: xây dựng

5. doctor’s stone tablet (n) /'dɒktərz stəʊn 'tæblət/: bia tiến sĩ

6. erect (v) /i´rekt/: xây dựng lên, dựng lên

7. found (v) /faʊnd/: thành lập

8. grow (v) /grəʊ/: trồng, mọc

9. Imperial Academy (n) /ɪm'pɪəriəl ə'kædəmi/: Quốc Tử Giám

10. Khue Van Pavilion (n) /'pəvɪljən/: Khuê Văn Các

11. locate (v) /ləʊˈkeɪt/: đóng, đặt, để ở một vị trí

12. pagoda (n) / pə'ɡəʊdə/: chùa

13. recognise (v) /'rekəgnaiz/: chấp nhận, thừa nhận

14. regard (v) /rɪˈɡɑːd/: đánh giá

15. relic (n) /'relɪk/: di tích

16. site (n) /saɪt/: địa điểm

17. statue (n) /'stætʃu:/: tượng

18. surround (v) /sә'raʊnd/: bao quanh, vây quanh

19. take care of (v) /teɪ keər əv/: trông nom, chăm sóc

20. Temple of Literature (n) /’templ əv 'lɪtərɪtʃə/: Văn Miếu

21. World Heritage (n) /wɜːld 'herɪtɪdʒ/: Di sản thế giới

Trên đây là toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong Unit 6 môn Tiếng Anh 7 sách mới. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo thêm tài liệu luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit. Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Đánh giá bài viết
6 1.574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm