Write a letter to a pen pal about your family rules

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit, Writing tiếng Anh 12 Unit 1 Home life bao gồm 2 bài văn mẫu tiếng Anh khác nhau giúp các em ôn tập cách viết lá thư bằng tiếng Anh về những quy tắc trong gia đình giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Task 2: Use the ideas you have discussed above to write a letter to a pen pal about your family rules. Begin as follows. Dùng những ý tưởng em thảo luận ở trên để viết lá thư cho một bạn tâm thư về quy tắc của gia đình em. Bắt đầu như sau (sgk trang 17)

Write a letter about your family rules - bài viết số 1

Dear Anna,

In the previous letter, you asked me about my family rules – a typical Vietnamese family.

Actually, there are some basic rules. The first rule to mention is that junior members have to say “hi” or “goodbye” to the senior when coming or leaving home. When someone enters, we need to greet them also. It shows the respect and behavior manner of greeter. Second, after 11p.m, girls should not be out without relatives that parents trust. Going out at night is always considered dangerous, especially for girls. There are criminals and gangsters somewhere when streets become quiet and deserted. Another rule is children need to share the house work in the late afternoon and in the evening. I, together with my sister, alternately prepare dinners, wash up, and clean the house everyday. Those rules standardize my life.

How about your family rules? Could you tell me about yours?

I am looking forward to seeing your letter.

Best regards,

My Le

Hướng dẫn dịch

Anna thân mến,

Trong thư trước, bạn có hỏi tôi về nội quy của gia đình tôi - một gia đình điển hình của Việt Nam.

Trên thực tế, có một số quy tắc cơ bản. Quy tắc đầu tiên cần đề cập là các thành viên cấp dưới phải nói “chào” hoặc “tạm biệt” với tiền bối khi đến hoặc rời khỏi nhà. Khi ai đó bước vào, chúng ta cũng cần chào hỏi họ. Nó thể hiện sự tôn trọng và cách cư xử của người chào hỏi. Thứ hai, sau 11 giờ đêm, con gái không nên ra ngoài mà không có người thân mà cha mẹ tin tưởng. Đi chơi đêm luôn bị coi là nguy hiểm, nhất là với các bạn nữ. Có tội phạm và xã hội đen ở đâu đó khi đường phố trở nên yên tĩnh và vắng vẻ. Một quy tắc khác là trẻ em cần chia sẻ công việc nhà vào buổi chiều muộn và buổi tối. Tôi cùng với chị gái luân phiên chuẩn bị bữa tối, tắm rửa, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày. Những quy tắc đó tiêu chuẩn hóa cuộc sống của tôi.

Còn quy tắc gia đình của bạn thì sao? Bạn có thể cho tôi biết về bạn?

Tôi rất mong được nhìn thấy lá thư của bạn.

Trân trọng,

Mỹ Lệ

Write a letter about your family rules to your penpal - bài viết số 2

Dear Minh Quan,

Today, I have something interesting things to tell you. It is my family rules. Every family has its own rules. Mine has a few. Firstly, during the school year, I am not allowed to watch TV until I have finished homework. Sometimes my parents let me go out with my friends on Saturday or Sunday, but I don't permit me to come home late after 10 p.m. Secondly, my responsibility is to do the washing and prepare meals 6. Thirdly, my parents don't let me chat with friends by the phone more than thirty minutes. Especially, in my family, everybody have to do share of the household chores.

How is your family rules? I am very happy with my family. My parents really live me and take good care of me.

I am looking forward to your letter.

Best wishes,

My Le

Hướng dẫn dịch

Minh Quân thân mến!

Hôm nay, tôi có một vài điều thú vị muốn nói với bạn. Đó là quy tắc gia đình của tôi. Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng. Của tôi có một vài. Đầu tiên, trong năm học, tôi không được phép xem TV cho đến khi tôi làm xong bài tập về nhà. Đôi khi bố mẹ cho tôi đi chơi với bạn bè vào thứ bảy hoặc chủ nhật, nhưng tôi không cho phép tôi về nhà muộn sau 10 giờ tối. Và trách nhiệm của tôi là giặt giũ và chuẩn bị bữa ăn 6. Thứ ba, bố mẹ tôi không cho tôi trò chuyện với bạn bè qua điện thoại quá ba mươi phút. Đặc biệt, trong gia đình tôi, mọi người đều phải chia sẻ việc nhà.

Nội quy gia đình bạn như thế nào? Tôi rất hạnh phúc với gia đình của mình. Bố mẹ tôi thực sự sống tôi và chăm sóc tôi rất tốt.

Tôi đang mong chờ lá thư của bạn.

Lời chúc tốt nhất,

Mỹ Lệ

Trên đây là tiếng Anh 12 Writing a paragraph about your family rules. Tham khảo thêm bài tập tài liệu Lý thuyết & bài tập tiếng Anh 12 Unit 1 khác như:

Soạn Unit 1 lớp 12 Home Life hệ 7 năm

Từ vựng Unit 1 lớp 12 Home life hệ 7 năm

Trắc nghiệm Unit 1 lớp 12 Home Life hệ 7 năm

Đánh giá bài viết
1 2.147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm