400 câu trắc nghiệm cho ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

400 câu trắc nghiệm cho ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh

Kì thi THPT Quốc gia đang đến rất gần, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn 400 câu trắc nghiệm cho ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với các dạng bài tổng hợp và bao quát theo định chuẩn của Bộ giáo dục giúp các bạn ôn thi sát với chương trình nhằm đạt điểm cao trong kì thi. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc năm 2017 có đáp án (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội năm 2017 có đáp án (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2017 Sở GD&ĐT Đak Lak có đáp án (lần 2)

PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

Các câu trắc nghiệm dạng chọn từ/ cụm từ điền vào chỗ trống bao gồm cả phần kỹ năng viết, trắc nghiệm từ vựng, trắc nghiệm ngữ pháp và trắc nghiệm chức năng giao tiếp.

– Bước 1: Đọc cả câu để nắm rõ:

+ Nghĩa cần truyền đạt;

+ Thời và cấu trúc câu/ loại câu;

– Bước 2: Phân tích chỗ trống cần điền, thí sinh đọc không chỉ câu có chứa chỗ trống cần điền, mà cả câu trước và sau nó để nắm rõ ý và xác định từ cần điền đóng vai trò ngữ pháp là gì, nghĩa là gì, có thể là từ loại nào.

– Bước 3: Đọc kỹ cả 4 đáp án đã cho và chọn đáp án đúng: phân tích phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng.

– Bước 4: Kiểm tra lại từ đầu đến cuối, tìm sai sót và sửa nếu có.

Các em lưu ý đây là một số mẹo làm bài thi trắc nghiệm môn tiếng anh khuyến nghị, nhưng không phải là cách tốt nhất cho mỗi thí sinh.

Để có được kỹ năng làm bài tốt và phân bổ thời gian hợp lý, các em có thể vào trang web của Bộ Giáo dục để tải các đề thi từ các năm trước và luyện tập định kỳ.

Khi làm bài, nhớ làm theo thời gian mà bài thi quy định và trong môi trường yên tĩnh, không bị gián đoạn để có thể làm bài liên tục như trong môi trường thi thật. Trong quá trình luyện tập, các em hãy cố gắng tìm ra các kỹ thuật tốt nhất cho bản thân mình.

PHÂN TÍCH VÍ DỤ:

Only if you promise to study hard__________ to tutor you.

A. will I agree B. agree I

C. I agree D. I will agree

Trong 4 đáp án thì xác suất cao đáp án A và B là đáp án đúng. Tất nhiên ta sẽ loại B vì cấu trúc đảo ngữ không đúng, phải có trợ động từ mới đúng. Vì vậy đáp án đúng là A.

PHẦN 2: NGỮ PHÁP TỔNG HỢP

1. "How many pages............... so far?"

a. have you studied b. did you study c. do you study d. had you studied

2. We are too late. The plane ............... off ten minutes ago.

a. has taken b. took c. had taken d. was taken

3."What a lovely boat!". - "I ...............half a year building this boat."

a. spend b. spent c. spending d. have spent

4. How ............since we ............school?

a. are you/ left b. have you been/ have left c. were you/ left d. have you been/ left

5. I think John ..............tomorrow.

a. would come b. come c. will come d. comes

6. After he ................his driving test he bought a car.

a. had passed b. pass c. passed d. passing

7. When I got to the office, I............... that I had forgot to lock the door.

a. realized b. had realized c. realize d. have realized

8. When she was 21 she -------------- across the United States.

a. drove b. drive c. driven d. was driving

9. He often ------------ so nervous before his exams.

a. feels b. felt c. was feeling d. had felt

10. How long have you ------------- he was a liar.

a. been knowing b. knew c. know d. known

11. I'm sorry. I don't understand what -----------------.

a. you say b. you're saying c. you will say d. you would say

12.------------- to the radio when you get up everyday?

a. Do you listen b. Are you listening c. Was you listening d. Did you listen

13. My sweetheart --------------- smoking next week.

a. will give up b. is going to give up c. gives up d. gave up

14. There is no red wine? I -------------- white, then.

a. am going to have b. have c. will have d. am having

15.When the phone rang she ------------ a letter.

a. write b. will write c. has written d. was writing

16. As the sun ------------ I decided to go out.

a. shines b. has shone c. shine d. was shining

17. I------------- your uncle tomorrow, so I'll give him your note.

a. have seen b. shall have seen c. see d. am going to see

18. -------------- study hard when you were at school?

a. Must you b. Had you c. Did you have to d. Were you

19. She is tired because she ------------- all day.

a. is studied b. has been studying c. had been studying d. studied

20. Has your teacher ever ------------ angry with you?

a. get b. getting c. got d. gets

21. He ----------.

a. will be here soon b. will here be soon c. will be soon here d. be soon will ere

22. They------------ to the theatre twice so far this month.

a. are going b. go c. went d. have been

23. My daughter ------------- university last June.

a. left b. has left c. leaves d. was leaving

24. He hates his boss so he ------------- his job

a. leaves b. has left c. is leaving d. left

25. While the waiter was picking up the broken plates, he ---------- his finger.

a. cut b. was cutting c. had cut d. cuts

26. Pam was always afraid------------ cooking.

a. of b. to c. for d. at

27. When Joe was at school, he was very good----- ---- running.

a. to b. for c. in d. at

28. We've been thinking ------- moving house.

a. in b. of c. to d. on

29. On his third try, he succeeded------------ passing his driving test.

a. in b. on c. at d. to

30. I'm fed up -------- working, I need a holiday.

a. to b. in c. with d. for

31. I'm frightened----------- spiders, they terrify me.

a. in b. to c. of d. for

32. They went ----------- holiday yesterday.

a. in b. on c. at d. during

33. She's always talking --------- the phone.

a. in b. on c. at d. over

34. John went red after sitting----------- the sun all day.

a. in b. at c. on d. by

35. He didn't want cash, so I paid the bill----------- credit card.

a. by b. with c. in d. on

36. Jim doesn't enjoy-------------- sport.

a. to do b. doing c. do d. to doing

37. We are trying ----------- money to buy a house.

a. to save b. saving c. save d. saves

38. Would you like something-----------?

a. drink b. drinking c. to drink d. drinks

39. Our teacher doesn't let us -------------- gum in class.

a. chew b. chewing c. to chew d. chews

40. It's hard ------------ my father as a child.

a. imagine b. imagining c. imagines d. to imagine

41. My dad made me ------------- my homework everyday.

a. to do b. doing c. do d. to doing

42. I wouldn't like -------- a marathon.

a. run b. to run c. running d. ran

43. It's impossible ----------- Chinese in a year.

a. learning b. learn c. to learn d. learnt

44. I'm not used to ---------- as early as this.

a. get up b. getting up c. to get up d. gets up

45. We managed ---------- home before the rain started.

a. to get b. get c. getting d. got

46. £ 300 for shoes! That's -------------!

a. such expensive b. so rich c. so expensive d. so a high price

47. When my children were little we -------- hours playing in the garden.

a. used to spending b. used to spend c. are used to spending d. are used to spend

48. I really need -------- new jacket.

a. a b. any c. some d. a few

49. You --------- eat and drink in class.

a. must b. mustn't c. have to d. don't have to

50. I know several engineers from ---------.

a. England b. the England c. an England d. English

51. Nobody likes ---------- bad news.

a. to be tell b. to be told c. be told d. tell

52. That lady is -------- one in this club.

a. prettier b. most pretty c. more pretty d. the prettiest

53. I'm thirsty. May I have something -------- to drink?

a. cold b. coldness c. coldest d. coldly

54. Most people --------- advice but so few take it.

a. keep b. make c. do d. give

55. I turned round and ---------- Paula.

a. see b. saw c. was seeing d. seen

56. Why are you working so hard these days? Because I------------- a car, so I'm saving as much as I can.

a. am going to buy b. will buy c. buy d. was going to

57. I -------------- Mary. Is she here?

a. look for b. was looking for c. looked d. am looking for

58. This guide book -------------- full of useful information.

a. will be b. are c. is d. was

59. I'm hot because I ------------- for hours.

a. have run b. have been running c. ran d. am running

60........... he and his wife ............. in their house for a long time?

a.Have/ live b. Has/ lived c. Have/ lived d. Did/ live

Đánh giá bài viết
1 1.615
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm