Bài tập trắc nghiệm sóng cơ

14 22.512

Bài tập trắc nghiệm sóng cơ lớp 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm sóng cơ tổng hợp một số câu hỏi trắc nghiệm phần sóng cơ, có đáp án kèm theo. Tài liệu này giúp các bạn tự ôn tập lại lí thuyết và các dạng bài tập về sóng cơ, nhằm học tốt môn vật lý, ôn thi cuối kì, ôn thi tốt nghiệp 2018, luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lý thuyết và bài tập sóng cơ - sóng âm

Bài tập về sóng cơ học

Bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng

BÀI TẬP CHƯƠNG II

Câu 1: Sóng cơ là

A. một quá trình truyền năng lượng.

B. những dao động trong các môi trường.

C. một quá trình truyền vật chất.

D. sự truyền dao động cơ trong một môi trường.

Câu 2: Điều nào sau đây SAI khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong môi trường vật chất.

B. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha dao động.

C. Sóng cơ lan truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí và trong chân không.

D. Sóng cơ lan truyền được trong môi trường vật chất nhờ sự liên kết giữa các phần tử môi trường.

Câu 3: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc

A. năng lượng sóng

B. tần số dao động.

C. môi trường truyền sóng.

D. bước sóng λ.

Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào SAI?

A. Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào môi trường truyền.

B. Năng lượng sóng truyền đến một điểm tỉ lệ với biên độ của sóng tại điểm đó.

C. Trong quá trình truyền sóng, các phần tử của môi trường không bị lôi cuốn theo sóng.

D. Trong quá trình truyền sóng, bước sóng phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.

Câu 5: Chọn phát biểu SAI khi nói về sóng cơ.

A. Trong quá trình truyền sóng cơ, các phần tử vật chất chỉ dao động tại chỗ, không truyền đi theo sóng.

B. Sóng cơ chỉ truyền trong môi trường vật chất, không truyền được trong chân không.

C. Các điểm trên phương truyền sóng cách nhau số lẻ phần tư bước sóng sẽ dao động ngược pha nhau.

D. Sóng cơ lan truyền trong không khí là sóng dọc.

Câu 6: Khi sóng cơ truyền từ môi trường này sang môi trường khác, đại lượng nào sau đây không thay đổi?

A. Bước sóng λ.

B. Vận tốc truyền sóng.

C. Biên độ dao động.

D. tần số dao động.

Câu 7: Sóng cơ truyền được trong môi trường vật chất vì

A. giữa các phần tử của môi trường có lực liên kết đàn hồi.

B. nguồn sóng luôn dao động với cùng tần số f.

C. các phần tử của môi trường ở gần nhau.

D. lực cản của môi trường lên sóng rất nhỏ.

Câu 8: Xét sóng có bước sóng λ, truyền từ A đến điểm M cách A một đoạn AM = d. Điểm M dao động ngược pha với A khi:

A. d = ( k + 1)λ với d = 0,1,2…

B. d = ( k + 0,5)λ với d = 0,1,2…

C. d = ( 2k + 1)λ với d = 0,1,2…

D. d = ( k + 1)1/2λ với d = 0,1,2…

Câu 9: Sóng cơ đang truyền theo trên trục Ax. Xét hai điểm M và N trên sóng đang dao động ngược pha với nhau. Như vậy:

A. Khi M đang có li độ bằng 0 thì N cũng có li độ bằng 0.

B. Khi M đang có li độ cực đại thì N cũng có li độ cực đại.

C. Dao động tại M luôn cùng pha với dao động tại A.

D. Dao động tại N luôn cùng pha với dao động tại A.

Câu 10: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sóng cơ học là sự truyền năng lượng.

B. Sóng cơ học ngang là sóng có phương dao động theo phương ngang.

C. Sóng dọc là sóng có phương truyền sóng trùng với phương dao động.

D. Sóng cơ học là sự lan truyền vật chất.

Câu 11: Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa hai gợn sóng lồi kề nhau là

A. λ/4           B. λ/2          C. λ           D. 2λ

Câu 12: Sóng truyền từ A đến M có bước sóng λ = 0,6m, chu kì dao động của sóng là T. Biết AM = 45cm, thời gian sóng đi từ A đến M là:

A. 1,5T         B. 0,75T        C. 0,5T         D. 1,25T

Câu 13: Một sóng cơ học có tần số 500Hz truyền đi với tốc độ 250m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng đường truyền sóng là khi khoảng cách giữa chúng bằng

A. 6,25cm      B. 0,16cm       C. 400cm       D. 12,5cm

Câu 14: Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là thì tần số của sóng bằng

A. 1000Hz      B. 2500Hz       C. 5000Hz      D. 1250Hz

Câu 15: Sóng truyền trên một sợi dây với biên độ không đổi, tốc độ truyền 2m/s và chu kì 0,1s. Chọn phát biểu SAI.

A. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha cách nhau 20cm.

B. Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 30cm thì dao động ngược pha nhau.

C. Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 60cm thì dao động cùng pha nhau.

D. Hai điểm trên phương truyền sóng cách nhau 35cm thì dao động vuông pha nhau.

Đánh giá bài viết
14 22.512
Trắc nghiệm Vật lí 12 Xem thêm