Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm về Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh có đáp án

VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min p
INTERROGATIVE WORDS
Exercise 1
1. _____did the writer feel? Angry.
a. Where b. Why c. How d. When
2. _____ did aunt Lucy come? By train.
a. When b. How c. Why d. Where
3. _____ him a few words of Italian? The waiter.
a. Who taught b. What did he teach
c. Who did teach d. Whom did he teach
4. What's the distance from Pinhurst to Silbury? How is Pinhurst _____ Silbury?
a. long ago/ until b. away/ till c. long/ away d. far/ from
5. _____ does he call? Once a month.
a. How seldom b. How long c. How soon d. How often
6. _____ were detectives waiting? At the airport.
a. Why b. When c. Where d. What
7. _____ were they expecting? A valuable parcel of diamonds.
a. Why b. When c. Where d. What
8. _____ will it strike? In twenty minutes' time.
a. When b. How long c. How long ago d. How much
9. _____ did he ask for? 2
a. How many b. How c. How much d. How few
10. How_____ staying? For five days.
a. long they will be b. they will be c. long will they be d. long they be
11. _____ did he feel! Very nervous.
a. What b. How c. How much d. Which
12. _____ is she? At least thirty-five years old.
a. How b. How big c. How much d. How
13. _____was the bicycle picked up? Several times.
a. How many times b. How many c. How much d. How
14. _____ was the bicycle picked up? In a small village.
a. Where b. Why c. What d. When
15. _____does she intend take short rests? Every two hours.
a. Since when b. How long d. How much d. How often
16. _____? A bedside telephone.
a. For what did he ask b. What did he ask
c. For what did he ask for d. What did he ask for
17. _____ do you find it? Beautiful.
a. What b. How c. How much d. Where
18. _____ had it been wrapped up in? A newspaper.
a. Where b. Who c. How d. What
19. _____ a ticket so Sydney? 230.
a. How many is b. How much is c. How much has d. How much costs
20. _____ did he travel? 1,600 miles.
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min p
a. How long b. How long ago c. How much further d. How far
Exercise 2
1. Where_____?
a. the crop is processed b. is the crop processed
c. is processed the crop d. processed is the crop
2. What did the woman die of? _____ did the woman die?
a. How b. Where c. What d. When
3. On arriving in England; _____ they arrived in England.
a. on b. why c. when d. where
4. How_____? No one knows.
a. long it will last b. long will it last c. it will last d. it lasts
5. _____ did he wave to? his companion.
a. Who b. Whose c. Which d. What
6. _____ is the pool? Seven feet.
a. How deeply b. How tall c. How high d. What depth
7. _____ a year is the Festival held? Only once a year.
a. How much b. How many c. How many times d. Which times
8. But_____ of us can honestly say so?
a. who b. which ones c. how many d. what on
9. _____ do you prefer, English or French?
a. What b. How c. Which d. Whichever
10. Did you visit her last night?
a. No, I didn’t b. No, I haven’t c. No, I hadn't d. No, I did
11. How_____ people took part in the conference last month.
a. many b. little c. few d. many of
12. _____ were you born?
a. What month b. On what month c. In what month d. Which month
13. _____ is your mother? My mother is a worker.
a. What b. Which c. Who d. Whose
14. _____ is your mother's name?
a. Which b. Whose c. What d. Who
15. _____ girl won the beauty competition?
a. What b. Which c. Whom d. Who
16. Would you like some coffee now?
a. Yes, I would b. Yes, please c. Yes, I like d. Yes, I'd like
17. Would you like to come to a dance?
a. Yes, I would b. Yes, please c. Yes I like d. Yes, I'd like to
18. _____ are you going to the zoo? Tomorrow.
a. Why b. What c. When d. Who
19. _____ down town later today? Yes.
a. Are you going
b. Why are you going
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min p
c. How are you going
d. What time are you going
20. _____ has Pierre been living her? Since last September.
a. How much b. How long c. How far d. How many
Exercise 1
1c
2b
3a
4d
5d
6c
7d
8b
9a
10c
11b
12d
13a
14a
15d
16d
17b
18d
19b
20d
Exercise 2
1b
2a
3c
4b
5a
6d
7c
8c
9c
10a
11a
12c
13a
14c
15b
16b
17d
18c
19a
20b
Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Bài tập về Đại từ nghi vấn trong tiếng Anh

Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns) là những đại từ dùng trong câu hỏi và luôn đứng đầu câu hỏi. Mặc dù kiến thức ngữ pháp này đơn giản nhưng bạn cần nắm thật vững để học tốt các kiến thức nâng cao. Hãy cũng VnDoc.com luyện tập Bài tập trắc nghiệm về Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh có đáp án nhé.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

    Xem thêm