Bài tập trắc nghiệm về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

Luyện tập sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ

Trắc nghiệm Tiếng anh về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là một dạng bài khó, yêu cầu thí sinh phải nắm vững rất nhiều kiến thức Ngữ pháp Tiếng Anh tổng hợp. Sau đây, VnDoc.com xin mời các bạn vào luyện tập và so sánh kết quả có ngay ở phía dưới bài. Chúc các bạn có kì thi thành công!

Exercise 1

1. Tom with dog_____ here now.

a. is b. are c. was d. were

2. Tom as well as his dog_____ here now.

a. is b. are c. was d. were

3. My old friends and colleague, John, _____ married.

a. has just got b. have just got c. just has got d. just have got

4. The singer and actor_____ coming now.

a. was b. were c. is d. are

5. The singer and the actor_____ coming now.

a. was b. were c. is d. are

6. Mathematics_____ difficult.

a. is b. are c. is d. are

7. Two billion dollars_____ not enough for the victims of the tsunami

a. was b. were c. is d. are

8. Three years in a strange land _____ like a long time for lonely people.

a. is seeming b. are seeing c. seems d. seemed

9. The film "Titanic"_____ very interesting.

a. is b. are c. was d. were

10. Cattle______ allowed graze here now.

a. was b. were c. is d. are

11. None of this money______ right now.

a. is b. are c. was d. were

12. None of them______ right now.

a. is b. are c. was d. were

13. Every student ______ willing to join the picnic now.

a. is b. are c. was d. were

14. The number of students______ in creasing now.

a. are b. was c. were d. is

15. A number of students ______ playing table - tennis now.

a. are b. was c. were d. is

16. Physics______ my favourite subject.

a. are b. is c. was d. have been

17. They boy, with his two companions, ______ the cherry tree now.

a. has split b. have split c. is slitting d. are splitting

18. The write and poet______ going to preside over this meeting

a. are b. is c. have been going d. is to

19. Neither the mother nor the children______ aware of the danger.

a. were b. was c. is d. has been

20. She told me that she ______ happy for what he______

a. is feeling/ did b. was feeling/ had done c. feels/ did d. has felt/ has been going

Còn tiếp ...

Đáp án có trong file tải: Bài tập trắc nghiệm về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
19 19.948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm