Bài tập unit 1 lớp 4 They're from Australia Online

Bài tập Family and Friends 4 Special edition unit 1 Online

Bài tập tiếng Anh unit 1 lớp 4 They're from Australia có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 khác nhau giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm unit 1 hiệu quả.

 • Read and match.
 • a. What’s your name?
 • b. How old are you?
 • c. Where are you from?
 • d. What’s your favorite season?
 • e. What nationality are you?
 • Choose the correct answer.
 • 1. Where ____ you from?
 • 2. Where ____ he from?
 • 3. Where ____ Julia and Ana?
 • 4. Where ____ Helena from?
 • 5. Where ____ they from?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 293
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm