Bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2018 - 2019

VnDoc.com
B ĐỀ THI HỌC KÌ I – TOÁN 8
P a g e | 1
ĐỀ S 1
I. TRC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 đim)
Chọn phương án đúng nhất:
1) Thc hiện phép nhân:
2
( ).x y x
Kết qu là:
A.
3
xy x
B.
3
x xy
C.
2
xy x
D.
3
xy x
2) Thc hiện phép nhân:
2
( 1)( 1).xx
Kết qu là:
A.
32
1x x x
B.
32
1x x x
C.
32
1x x x
D.
32
1x x x
3) Trin khai hằng đẳng thc
Kết qu là:
A.
2
1x
B.
2
1x
C.
2
21xx
D.
2
21xx
4) Giá trị ca biu thc:
32
6 12 8 0x x x
A. 100 B. 246 C. 994 D. 1000
5) Phân thức
1
x
x
xác định khi:
A. Vi mi x B. Khi
0x
C. Khi
1x
D. Khi
1x 
6) Phân thức
2012x
x
có giá trị bng 0 khi x =
A.
2012
B. 2012 C. 0 D. Giá trị khác
7) Cho
ABC
có M, N thứ t là trung điểm ca AB, AC. Biết BC = 10cm thì MN bằng:
A. 20cm B. 2cm C. 5cm D. 6cm
8) Cho
ABC
có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm. Độ dài trung tuyến AM ca
ABC
bng:
A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5cm
9) Hình vuông có cạnh bằng 1cm thì có diện tich là 1 cm
2
:
A. Đúng B. Sai
10) T giác vừa là hình thang cân, vừa là hình bình hành thì tứ giác đó là hình:
A. Thang vuông B. Ch nht C. Thoi D. Vuông
11) Hai đường chéo của hình thoi không có tính chất nào sau đây:
A. Vuông góc nhau B. Ct nhau tại trung điểm mỗi đường
C. Bng nhau D. Là phân giác của các góc của hình thoi.
12) Đa giác nào có số cnh bng s đường chéo?
A. Bát giác B. Thất giác C. Lục giác D. Ngũ giác
II. T LUN: (7 đim)
Bài 1:
1) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a)
2
2xx
b)
22
33x y x y
2) Rút gọn biu thc:
2
2
( 1) 2( 1)( 1) 1A x x x x
3) Cho hai đa thức:
32
( ) 3 5 ;f x x x x a
( ) 1g x x
a) Thc hiện phép tính chia
()fx
cho
()gx
b) Tìm a để
()fx
chia hết cho
()gx
4) Tìm x biết:
2
40x 
Bài 2: Cho hai biu thc
2
1
;
1
x
A
x
2
3 3 3
1 1 1
xx
B
x x x
VnDoc.com
B ĐỀ THI HỌC KÌ I – TOÁN 8
P a g e | 2
1) Tìm điều kiện xác định ca A
2) Rút gọn A và B
3) Thc hiện phép chi A cho B
Bài 3: Cho
ABC
lấy điểm D trên cạnh BC. V qua D các đường thng song song vi AB, AC ct AC,
AB th t tại F và E.
1) T giác AEDF là hình gì? Vì sao?
2)
ABC
có điều kiện gì thì tứ giác AEDF là hình chữ nht.
3) Biết
3
,
2
BD DC
diện tích
ABC
bng 100cm
2
. Tính diện tích
ADC
ĐỀ S 2
I. TRC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đim)
Chọn phương án đúng nhất
Câu 1: Thc hiện phép nhân :
2 3 4x x y
. Kết qu :
A.
2
68x xy
B.
2
68xy
C.
2
68xy
D.
68xy y
Câu 2: Thc hiện phép nhân:
2 . 2x y x y
. Kết qu là:
A.
22
2 3 2x xy y
B.
22
2 3 2x xy y
C.
22
2 5 2x xy y
D.
22
2 5 2x xy y
Câu 3: Phân tích đa thức:
2
69xx
thành nhân tử. Kết qu là:
A.
33xx
B.
2
3x
C.
2
3x
D.
2
9x
Câu 4: Thc hiện phép chia
22
12 8 4 : 2x y xy xy xy
. Kết qu là:
A.
6 4 2xy
B.
6 4 2xy
C.
6 4 2xy
D.
6 4 2xy
Câu 5: Rút gọn phân thức:
2
1
1
x
x
. Kết qu là:
A.
1
1x
B.
1
1x
C.
1x
D.
1x
Câu 6: Phân thức nghịch đảo của phân thức:
1
2
x
x
là:
A.
1
2
x
x
B.
2
1
x
x
C.
2
1
x
x
D.
2
1
x
x
Câu 7: Phân thức:
2
1
x
x
không xác định khi x bng:
A.
1
B. 1 C. -1 D. 0
Câu 8: Tìm x, biết
2
1
0
4
x
x
, x bng:
A. 2 B. -2 C.
2
D. không có
Câu 9: Hình thoi ABCD có
0
130A
thì
B
bng:
A.
0
130
B.
0
50
C.
0
70
D. 130
0
Câu 10: Cho hình thang ABCD (AB // CD) với M, N là trung điểm hai cạnh bên.
Nếu AB + CD + MN = 15cm thì MN bng:
A. 10cm B. 7,5cm C. 5cm D. 3cm
VnDoc.com
B ĐỀ THI HỌC KÌ I – TOÁN 8
P a g e | 3
Câu 11: Hình chữ nhật có hai kích thước là 6cm và 10cm thì có diện tích là:
A.
2
16cm
B.
2
32cm
C.
2
30cm
D.
2
60cm
Câu 12:
ABC
vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm thì độ dài đường cao AH là:
A. 4,8cm B. 3,6cm C. 5cm D. 10cm
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:
a)
2
2xx
b)
3 2 2 3
x x y xy y
Bài 2: (1 điểm) Tìm a biết
2
3x x a
chia hết cho
1x
.
Bài 3: (1,75 đim) Cho hai phân thức đại s:
3
1
1
x
A
x
;
2
3
2
11
11
xx
Bx
xx









1x
a) Tìm điều kiện xác định ca A.
b) Rút gọn A.
c) Rút gọn B.
Bài 4: (2 điểm) Cho
ABC
nhọn, các đường cao BM CN cắt nhau H (vi
;M AC N AB
). V
tia
Bx BA
, tia
Cy CA
, Bx ct Cy ti D.
a) Chng minh tức giác
HBDC
là hình bình hành.
b)
ABC
có thêm điều kiện gì thì
HBDC
là hình chữ nht?
Bài 5: (0,75 điểm) Cho
ABC
diện tích
2
24S cm
. Gi M, N, I theo th t trung điểm ca BC,
CA, AM. Tính diện tích
MNI
?
ĐỀ S 3
I. TRC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (2 điểm)
Bài 1: Chọn phương án đúng nhất :
1) Kết qu của phép nhân
11
24x x y
68



là:
A.
2
4x 3xy
B.
22
4x 3y
C.
2
4x 3xy
D.
22
4x 3y
2) Kết qu của phép nhân
x 2y 2x y
là:
A.
22
2x 5xy 2y
B.
22
2x 3xy 2y
C.
22
2x 5xy 2y
D.
22
2x 3xy 2y
3) Kết qu của phép chia
3
12x 16xy 8x :(4x)
là:
A.
22
3x 4x y 2
B.
2
3x 4xy 2x
C.
2
3x 4xy 2
D.
2
3x 4xy 2
4) Nếu
n
là số t nhiên thì
2
nn
chia hết cho:
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Bài 2: Chn ch cái đứng trước đáp án đúng:
1) Cho hình thang cân ABCD đáy nhỏ AB có
o
D 80
, khi đó
B
?
A.
o
100
B.
o
80
C.
o
10
D.
o
160
2) Cho
ABC
. Gi D, E lần lượt là trung điểm hai cnh AB, AC. Nếu BC = 6cm thì DE = ?
A. 12cm
B. 8cm
C. 6cm
D. 3cm
3) Cho
ABC
o
A 90 , AB 12cm, AC 16cm
, khi đó độ dài trung tuyến AM là:
A. 6cm
b. 8cm
D. 10cm
D. 12cm
4) Đa giác nào có số cnh bng s đường chéo?
A. Ngũ giác
B. Lục giác
C. Thất giác
D. Bát giác

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm 2018 - 2019

Bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2018 - 2019 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 8 khác nhau. Mời các em tham khảo

60 Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán

20 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2018 - 2019

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán trường THCS Vân Hội năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Đan Phượng năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Trì năm học 2017 - 2018

Mời các em tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 8, Giải bài tập Toán lớp 8, Tài liệu học tập lớp 8, Đề thi giữa kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8

Đánh giá bài viết
14 4.449
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 1 lớp 8

Xem thêm