Bộ 08 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27 sách Kết nối

Bộ 08 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27 bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống được tải nhiều nhất, giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

Số câu

1

2

1

 

 

 

2

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

 

 

 

2,0

2,0


Cộng, trừ trong phạm vi 10

Số câu

 

 

1

1

1

 

2

1

Số điểm

 

 

1,0

1,0

1,0

 

2,0

1,0


Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

1,0

2. Hình học:Nhận dạng các hình, khối hình đã học.

Số câu

 

 

1

 

 

1

1

1

Số điểm

 

 

1,0

 

 

1,0

1,0

1,0


Tổng

Số câu

1

2

3

1

1

2

5

5

Số điểm

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6

B. 0, 4, 7

C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10

B. 7, 10, 2, 3

C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) - M1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ………..                  10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

         

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9                       10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 (3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai kết quả (0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 3 = ….  2 + 2 = …. 4 + 0 = …..  3 + 1 = ….
7 – 5 = ….  6 – 4 = ….  8 – 6 = …..  10 – 8 = …..

Bài 3 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 4 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 2, 6, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 7, 2, 8 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ 1 đến 10 để hoàn thiện bức tranh dưới đây:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 2:

1 + 3 = 4 2 + 2 = 4 4 + 0 = 4 3 + 1 = 4
7 – 5 = 2 6 – 4 = 2 8 – 6 = 2 10 – 8 = 2

Bài 3:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Bài 4:

a) Sắp xếp: 1, 2, 6.

b) Sắp xếp: 8, 7, 2.

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

------------------

Ngoài Bộ 08 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021 theo Thông tư 27 sách Kết nối, mời các bạn tham khảo thêm Bài tập cuối tuần lớp 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn, được cập nhật liên tục.

.................................

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Kết nối

Đánh giá bài viết
2 4.319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm