Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh (có bài tập + đáp án)

36 46.885

Dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh

Câu đảo ngữ là dạng câu đem động từ (hoặc trợ động từ) ra trước chủ từ hoặc đảo ngữ. Đây là dạng bài xuất hiện rất nhiều trong kì thi THPT Quốc gia. Mời các bạn vào tham khảo Các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng Anh (có bài tập + đáp án) để nắm bắt nội dung kiến thức, sau đó ôn luyện qua bài tập và đáp án có sẵn để đối chiếu.

Cấu trúc đảo ngữ

Bài tập câu đảo ngữ trong Tiếng Anh

123 câu bài tập đảo ngữ ôn thi THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN

Tại sao lại gọi là ĐẢO NGỮ?

Bình thường câu khẳng định và phủ định sẽ có dạng:

S (+ Trợ động từ) + ADV + V

(Trạng từ có thể đứng cuối câu)

Vd: I will never forget them.

ĐẢO NGỮ là dạng mà TRỢ ĐỘNG TỪ và TRẠNG TỪ bị ĐẢO LÊN ĐẦU CÂU TRƯỚC CHỦ NGỮ.

Ví dụ: - NEVER WILL I forget them.

* Lưu ý: Câu Hỏi cũng là 1 dạng Đảo Ngữ. (Are you tired? Where did she go?)

DẠNG 1: ĐẢO NGỮ VỚI CÁC TRẠNG TỪ PHỦ ĐỊNH

Các Trạng từ phủ định hay dùng cho dạng này:

- never: không bao giờ

- hardly: hầu như không

- little: ít khi, hiếm khi

- rarely: hiếm khi

- seldom: hiếm khi

- scarcely: hiếm khi

- hardly ever: hầu như không bao giờ

* Công thức: TRẠNG TỪ PHỦ ĐỊNH + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V.

Vd: - Seldom do they eat meat (hiếm khi họ ăn thịt)

(*) CHÚ Ý: với HIỆN TẠI ĐƠN và QUÁ KHỨ ĐƠN khi đã mượn trợ động từ (DO, DOES, DID), Động từ chính của câu luôn là NGUYÊN THỂ.

Vd: - Little does she visit here. (ít khi cô ấy thăm nơi này)

DẠNG 2: ĐẢO NGỮ VỚI CÁC CẤU TRÚC VỚI NO

Bao gồm:

- at no time: không bao giờ

- on no condition: không đủ khả năng, dù thế nào

- on no account: không thể nào, không ..... trong bất kỳ hoàn cảnh nào

- under/ in no circumstances: không bao giờ

- for no searson: không có lý do gì

- in no way: không thể nào, không thể

- no longer: không..........nữa

- nowhere: không ở nơi nào

(công thức giống Dạng 1) Vd:

- For no reason will we surrender

(chúng ta sẽ không đầu hàng vì bất kỳ lí do gì)

- No longer does he work here (ông ta không làm việc ở đây nữa)

DẠNG 3: ĐẢO NGỮ VỚI SUCH VÀ SO

A. SO

* SO + ADJ + BE (chia) + S + THAT + S + V + O

* SO + ADV + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V + THAT + S + V + O (ít gặp)

Vd:

- So angry was the man that he beat all the woman. (người đàn ông quá tức giận đến nỗi hắn đánh mụ ta)

- So stupid are you that you will die. (Mày quá ngu đến nỗi mày sẽ chết)

- So quickly did she run that they couldn't catch them.

B. SUCH

SUCH + BE(chia) (+ A/AN) + N + THAT + S + V + O

Hoặc:

SUCH (+ A/AN) + N + BE + S + THAT + S + V + O

Vd: - Such is a beautiful girl that all boys love her (1 cô gái quá đẹp đến nỗi bọn con trai đều thích)

hoặc

- Such a beautiful girl is she that all boys love her.

DẠNG 4: ĐẢO NGỮ VỚI: "HARDLY ..........WHEN........."

* HARDLY + HAD + S + VP2 + WHEN + S + V- quá khứ đơn.

(vừa mới .............. thì) Vd

- Hardly had she left home when it rained

(cô ta vừa ra ngoài thì trời mưa)

- Hardly had the chopper taken off when it exploded (máy bay trực thăng vừa cất cánh thì nó bị nổ)

DẠNG 5: ĐẢO NGỮ VỚI CÁC CẤU TRÚC CÓ ONLY

* LOẠI 1:

- only once: chỉ 1 lần

- only later: chỉ sau đó

- only in this/ that way: chỉ bằng cách này/ cách đó

- only after + /v-ing/ n: chỉ sau khi

- only by v_ing/ n: chỉ bằng cách, bằng việc

- only with + n: chỉ với

- only then: chỉ sau đó

- only + giới từ + thời gian: chỉ vào lúc

.................................

=> CÁC CỤM NÀY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V

Vd:

- Only by practising frequenly can you play footbell well.

(chỉ bằng việc tập luyện thường xuyên chú mới có thể chơi bóng đá giỏi)

* LOẠI 2:

- only when: chỉ khi

- only after: chỉ sau khi

- only if: chỉ nếu mà
..........................

=> CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2

(CÁC CỤM NÀY + S1 + V1+ O1 + ĐẢO NGỮ)

Vd:

- Only when she left did he understand her love for him.

(chỉ khi cô ấy ra đi, anh ấy mới hiểu được tình yêu của cô ấy cho mình)

DẠNG 6: Đảo ngữ với: NOT ONLY...... BUT......ALSO.....

(không những..........mà còn)

* NOT ONLY + TRỢ ĐỘNG TỪ + S + V1 + BUT + S + ALSO + V2

(V1 sẽ nguyên thể nếu đó là Hiện tại đơn hoặc Qúa khứ đơn – V2 sẽ vẫn giữ nguyên dạng theo THÌ)

Vd:

- Not only did he steal the car but he also burnt the house. (Nó không chỉ ăn cắp xe hơi mà còn đốt nhà)

* CHÚ Ý: vị trí của vế BUT ALSO có thể khác một chút nhưng đây là dạng PHỔ BIẾN)

DẠNG 7: ĐẢO NGỮ VỚI NOT UNTIL (TILL)

((mãi) cho đến khi/ chỉ khi........thì mới......)

* NOT UNTIL + THỜI GIAN/ S1 + V1 + TRỢ ĐỘNG TỪ + S2 + V2.

(NOT UNTIL + THỜI GIAN/ S + V + ĐẢO NGỮ)

Vd: - Not until I went to bed did i remember the task

((Mãi) Cho đến khi/ chỉ khi tao đi ngủ thì tao mới nhớ đến nhiệm vụ)

- Not until 11 p.m will he come back. (mãi đến lúc 11 giờ đêm nó mới về)

DẠNG 8: ĐẢO NGỮ VỚI NO SOONER ......THAN......
(vừa mới.......thì.......)

Dạn này giống với dạng 4 "hardly.......when......": 1 vế QKHT và 1 vế QKĐ)

* NO SOONER + HAD + S + VP2 + THAN + S + V-quá khứ đơn.

Vd: - No sooner had he died than his sons fought for his property. (Lão vừa mới chết thì những thằng con trai lão tranh giành tài sản)

DẠNG 9: ĐẢO NGỮ VỚI CÁC TRẠNG TỪ CHỈ CHUYỂN ĐỘNG

- round and round: vòng quanh

- to and fro: đi đi lại lại

- up and down: lên lên xuống xuống

- away: rời xa

- off: rời xa

.............................. (còn nhiều nữa)

=> CÁC CỤM NÀY + ĐỘNG TỪ + S

Vd: - Round and round flies the bird (con chim bay vòng quanh)

- Away ran the thief (tên trộm chuồn mất)

* CHÚ Ý: nếu như CHỦ NGỮ là 7 ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (I, WE, YOU, THEY, HE, SHE, IT)

–cấu trúc sẽ là:

=> TRẠNG TỪ + S + V

Vd: - AWAY HE RAN

(nó chạy trốn)

DẠNG 10: ĐẢO NGỮ GIỚI TỪ CHỈ ĐỊA ĐIỂM

- here: ở đây

- there: ở đó

- Giới từ (in, on, at, from, to...) + đia điểm

=> CÁC CỤM NÀY + V + S.

Vd: - There came the guests. (những người khách đã đến đó)

- In the kitchen was a ghost (1 con ma ở trong bếp)

* CHÚ Ý: nếu như CHỦ NGỮ là 7 ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (I, WE, YOU, THEY, HE, SHE, IT)

– cấu trúc sẽ là:

GIỚI TỪ + ĐỊA ĐIỂM + S + V

Vd: - HERE WE ARE

(chúng tao ở đây)

DẠNG 11: ĐẢO NGỮ với CÂU ĐIỀU KIỆN

(1) Câu điều kiện LOẠI 1:

* SHOULD + S + V-nguyên thể, S + WILL + V-nguyên thể

Vd: - Should she come late, he will beat her. (Nếu cô ấy đến muộn, hắn sẽ đánh cô ấy)

(nếu phủ định thì cho NOT sau chủ ngữ)

(2) Câu điều kiện LOẠI 2

* WERE + S + TO + V-nguyên thể, S + WOULD + V-nguyên thể

Vd: - Were I to quit the job, I wouldn't have enough money. (Nếu tôi bỏ việc, tôi sẽ không có đủ tiền)

(nếu phủ định thì cho NOT sau chủ ngữ)

- Nếu sau nó là Danh từ hoạc Tính từ thì có thể bỏ cụm TO V. Vd: Were I you, I would go home....

(3) Câu điều kiện LOẠI 3

* HAD + S + VP2, S + WOULD HAVE + VP2

Vd: - HAD WE KNOWN your address, we would have visited you. (Nếu chúng tôi biết địa chỉ của ông, chúng tôi đã đến thăm ông rồi)

(nếu phủ định thì cho NOT sau chủ ngữ)

ĐẢO NGỮ VỚI MỘT SỐ DẠNG KHÁC

với Dạng 4: HARDLY HAD + S + V-p2 + WHEN + S + V-quá khứ đơn.

=> HARDLY có thể thay bằng dạng có BARELY hoặc SCARCELY BARELY/ SCARCELY HAD + S + V-p2 + WHEN + S + V-quá khứ đơn.

(vừa mới....thì.........)

Vd: - barely/ scarcely had we set off when it snowed. (Chúng tao vừa khởi hành thì trời đổ tuyết)

BÀI TẬP

Chuyển sang dạng Đảo Ngữ:

1. He is so gentle that he never scolds anyone.

=> So

2. He hardly bought a new bike wwhen he had an accident.

(1) => Hardly

(2) => No sooner

3. The thief ran away.

=> Away

4. I could drive a car only when I reached 30.

=> Only when

5. If he goes to school, he will have money.

=> Should

6. The man not only beat the child but also took all her money.

=> Not only

7. She will never accept his proposal.

=> At no time

8. Mr. Bean rarely showed his intelligence.

=> Rarely

9. I phone him as soon as I went home.

(1) => No sooner

(2) => Scarcely

10. If you had followed the advice, you would have succeeded.

=> Had

11. He dived into the sea.

=> Into

12. If he had money, he would travel.

=> Were

13. She is such a gentle girl that she speaks very softly.

=> Such

14. The girl lay on the bed.

=> On

15. It was not until she was 18 that she went abroad.

=> Not until

16. We can only improve our skills by training hard.

=> Only

17. They are here.

=> Here

18. He no longer drinks coffee.

=> No

19. He stood outside the door.

=> Outside

20. It was not until they were robbed of money that they became more careful.

=> Not until

ĐÁP ÁN

1. So gentle is he that he never scolds anyone.

2. (1) => Hardly had he bought a new bike when he had an accident.

(2) => No sooner had he bought a new bike than he had an accident.

3. Away ran the thief.

4. Only when I reached 30 could I drive a car.

5. Should he go to school, he will have money.

6. Not only did the man beat the child, but he also took all her money.

7. At no time will she accept his proposal.

8. Rarely did Mr. Bean show his intelligence.

9. (1) => No sooner had I gone home than I phoned him.

(2) => Scarcely had I gone home when I phoned him.

10. Had you followed the advice, you would have succeeded.

11. Into the sea he dived.

12. Were he to have money, he would travel.

13. Such is a gentle girl that she speaks very softly.

hoặc: Such a gentle girl is she that she speaks very softly.

14. On the bed lay the girl

15. Not until she was 18 did she go abroad.

16. Only by training hard can we improve our skills.

17. Here they are.

18. No longer does he drink coffee.

19. Outside the door he stood.

20. Not until they were robbed of money did they become more careful.

Đánh giá bài viết
36 46.885

Video đang được xem nhiều

Thi THPT Quốc Gia Xem thêm