Thuy Anh Tiếng Anh lớp 6

Chọn đáp án: some / lots of / a lot of. Would you like (some / any) fruit.

Chọn đáp án: some / lots of / a lot of. 

5
5 Câu trả lời
 • Haraku Mio
  Haraku Mio

  * Cách dùng Some:

  - Some có nghĩa là ‘một số nhất định’ hoặc ‘một số lượng nhất định’. Chúng ta không sử dụng some nếu đang nói về một cái gì đó nói chung hoặc nghĩ về nó như một phạm trù. Khi sử dụng some , chúng ta không nói số lượng chính xác, nhưng có thể tìm ra nếu cần

  * Cách dùng lots of và a lot of:

  Cấu trúc a lot of là cụm từ dùng để chỉ số lượng nhiều của sự vật, dùng cả danh từ đếm được và không đếm được. A lot of và lots of thường được sử dụng trong câu khẳng định.

  A lot of = Lots of: diễn tả điều gì/cái gì đó nhiều, khá nhiều về số lượng.

  * Công thức:

  • A lot of/ Lots of + N (đếm được dạng số nhiều) + V (chia dạng số nhiều)
  • A lot of/ Lots of + N (không đếm được) + V (chia dạng số ít)
  • A lot of/ Lots of + Đại từ + V (chia theo đại từ)

  Trả lời hay
  1 Trả lời 17:09 05/01
 • Hai lúa
  Hai lúa

  1. some

  2. lot

  3. of

  4. lots of / a lot of

  5. some

  0 Trả lời 17:02 05/01
 • Heo con ngốc nghếch
  Heo con ngốc nghếch

  6. a lot of

  7. some

  8. some

  9. a lot of

  10. lots of

  0 Trả lời 17:02 05/01
 • Cường Cao
  Cường Cao

  Hello síi

  0 Trả lời 19:31 05/01
 • Đức Thắng Nguyễn
  Đức Thắng Nguyễn

  Some được dùng trong câu khẳng định lời mời và lời đề nghị 

  Any được dùng trong câu phủ định và câu hỏi . Không cần phải dài dòng đâu 

  0 Trả lời 21:20 05/01

Tiếng Anh

Xem thêm