Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer

1. We would rather _____________ at home than go out on rainy days

A. stay

B. stayed

C. to stay

D. staying

2. I was very impressed ___________ the efficiency of the staff

A. on

B. by

C. to

D. in

3. They moved away five years ago, but we still_____________.

A. keep pace with

B. keep in touch

C. get out of

D. take up on

4. Should all motorcyclists be ____________ to wear helmets?

A. interested

B. dangerous

C. impressed

D. compulsory

5. Lan and Maryam are pen pals. They ___________ with each other twice a month

A. comprise

B. touch

C. correspond

D. separate

Rewrite these following sentences

6. Mary always went swimming after school last year

Mary used _________________________________

7. I would like you to help me move this table

Do you mind _______________________________

8. Our dog bit the postman

The postman _______________________________

9. My sister has played the piano for five years

My sister started ____________________________

10. It was breakfast-time when Susan rang

I was _____________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1

Choose the correct answer

1. A

2. B

3. B

4. D

5. C

Rewrite these following sentences

6. Mary used to go swimming

7. Do you mind helping me move this table?

8. The postman was bitten by our dog

9. My sister started to play/ playing the piano five years ago

10. I was having/ eating (my) breakfast when Susan rang

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 1: A visit from a pen pal. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 10: Space travel, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 11: Changing roles in society.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 756
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm