Đề thi giữa kì 2

Đề thi giữa kì 2 lớp 1 - lớp 12

Đề thi giữa kì 2
Lớp 1
Đề thi giữa kì 2
Lớp 2
Đề thi giữa kì 2
Lớp 3
Đề thi giữa kì 2
Lớp 4
Đề thi giữa kì 2
Lớp 5
Đề thi giữa kì 2
Lớp 6
Đề thi giữa kì 2
Lớp 7
Đề thi giữa kì 2
Lớp 8
Đề thi giữa kì 2
Lớp 9
Đề thi giữa kì 2
Lớp 10
Đề thi giữa kì 2
Lớp 11
Đề thi giữa kì 2
Lớp 12

Đề thi giữa kì 2 lớp 1 được tải nhiều

 1. Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1
 3. Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1 môn Toán + Tiếng Việt
 4. Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1 - Số 1
 5. Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1 - Số 2
 6. Bộ đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 2 lớp 1 - Số 3
 7. Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 1
 8. 18 đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

Đề thi giữa kì 2 lớp 2 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 - 2020 (2 đề)
 4. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn
 5. Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020
 6. 30 đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2
 7. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm 2018 - 2019
 8. Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm 2018 - 2019

Đề thi giữa kì 2 lớp 3 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 tải nhiều
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020
 4. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2019 - 2020
 5. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 2 năm 2019 - 2020
 6. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 3 năm 2019 - 2020
 7. Đề cương ôn thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 3 năm 2019 - 2020
 8. Đề thi giữa kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm theo Thông tư 22
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
 4. Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 theo Thông tư 22
 5. Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng việt lớp 4
 6. Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
 7. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 8. Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Tiếng việt lớp 4 - Đề 1
 9. Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 năm theo Thông tư 22
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5
 3. Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5
 4. Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng việt lớp 5
 5. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1
 6. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2
 7. Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Tiếng việt lớp 5 - Đề 1
 8. Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Tiếng việt lớp 5 - Đề 2

Đề thi giữa kì 2 lớp 6 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm đầy đủ các môn

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7
 3. 6 Đề thi giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 CÓ ĐÁP ÁN
 4. Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh Chương trình mới
 5. Bộ đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh có đáp án
 6. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 7
 7. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 7
 8. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 được tải nhiều

 1. Tổng hợp Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 năm 2019 - 2020 các môn
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Ngữ Văn
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán
 4. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Hóa học - Số 1
 5. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh
 6. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Địa lý - Số 1
 7. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử - Số 1
 8. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Vật lý - Số 1

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 được tải nhiều

 1. Tổng hợp Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 năm 2019 - 2020 các môn
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9
 3. Bộ đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2019 - 2020 có đáp án
 4. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9
 5. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Vật lý - Số 1
 6. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9
 7. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 9 môn Hóa học - Số 1

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 được tải nhiều

Đề thi giữa kì 2 lớp 11 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 11 có đáp án
 2. Bộ đề ôn tập giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 11
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 11

Đề thi giữa kì 2 lớp 12 được tải nhiều

 1. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Địa lý
 2. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học
 3. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học
 4. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Vật lý
 5. Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Ngữ văn
 6. Bài tập ôn thi giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12