Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Quỳnh Thọ - Thái Bình

Trang 1/6 - Mã đề thi 160
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT QUỲNH THỌ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM 2018 - 2019
MÔN Toán 11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 160
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Cho khai triển
2 10 11 2 110
0 1 2 110
(1 .. ) ....x x x a ax ax a x++ ++ = + + + +
.
y tính giá trị của biểu thức
0 1 2 3 10 11
11 22 11 21 11 20 11 19 11 12 11 11
....T Ca Ca Ca Ca Ca Ca= + ++
A. -55 B. -11 C. 55 D. 11
Câu 2: Tập xác định của hàm số
1
sin 1
y
x
=
+
A.
\{ 2 , }
R kkZ
ππ
+∈
B.
\{2 , }R kkZ
π
C.
D.
\{ 2 , }
2
R kkZ
π
π
+∈
Câu 3: Cho 11 điểm phân biệt
1 2 3 11
, , ,...,AAA A
trong đó 4 điểm
1234
,,,
AAAA
thẳng hàng, ngoài ra
không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 11 điểm trên?
A. 119 B. 161 C. 35 D. 77
Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho 2 đường tròn (C) (C’) phương trình lần lượt là:
22
(x 1) (y 2) 4 
22
(x 2) ( y 1) 4 
. Biết phép tịnh tiến theo
v
biến đường tròn (C) thành
đường tròn (C’). Khi đó tọa độ của
v
là:
A.
v ( 3;3)
B.
v (3; 3)
C.
v ( 1; 1)
D.
v (1;1)
Câu 5: Sắp xếp 6 nam sinh 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang 10 chỗ ngồi. Hỏi bao nhiêu
cách sắp xếp sao cho các nữ sinh luôn ngồi cạnh nhau và các nam sinh luôn ngồi cạnh nhau?
A.
120960
B.
120096
C.
34560
D.
207360
Câu 6: Cho nh chóp S. ABCD đáy ABCD hình bình hành tâm O. Gọi M, N, P lần lượt trung
điểm của AB, AD và SO. Gọi H là giao điểm của SC với mặt phẳng (MNP). Tính tỉ số
SH
SC
.
A.
1
4
B.
1
3
C.
2
7
D.
3
7
Câu 7: Tất cả các nghiệm của phương trình
cos5 .cos cos 4 0xx x−=
A.
3
k
x
π
=
với
kZ
B.
5
k
x
π
=
với
kZ
C.
xk
π
=
với
kZ
D.
7
k
x
π
=
với
kZ
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
sin
2
x
m=
có nghiệm.
A.
22m−≤
B.
1m
C.
11m−≤ ≤
D.
11
22
m−≤
Trang 2/6 - Mã đề thi 160
Câu 9: Số hạng của x
3
trong khai triển
9
1
2
x
x



là:
A.
33
9
1
8
Cx
B.
33
9
1
8
Cx
C.
3
9
1
8
C
D.
3
9
1
8
C
Câu 10: Tìm x biết
1 6 11 16 ..... 970x++ + + +=
A. 106 B. 96 C. đáp án khác D. 86
Câu 11: Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân (u
n
) với u
1
= -3 và công bội q = -2 bằng
A. 1025 B. -1023 C. -1025 D. 1023
Câu 12: Hai người độc lập nhau ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của mình 1 quả bóng. Biết rằng
xác suất ném bóng trúng vào rổ của mỗi người tương ứng
1
7
3
8
. Xác suất để cả hai người cùng ném
bóng trúng rổ là
A.
3
65
B.
29
56
C.
3
56
D.
83
56
Câu 13: Số các nghiệm của phương trình
( )
0
tan 2 15 1x −=
trên khoảng
(
)
00
90 ;90
bằng.
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3
Câu 14: Cho nh chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Một mặt phẳng (P) đồng thời song
song với AC và SB ln t ct các đon thng SA, AB, BC, SC, SD và BD ln lượt ti M, N, E, F, I, J.
Khi đó ta có:
A. NF // ( SAD) B. MN // (SCD) C. EF // (SAD) D. IJ // (SAB).
Câu 15: Nghiệm của phương trình
2
5 5sin 2 cos 0xx−− =
là:
A.
xk
π
=
với
kZ
B.
2
2
xk
π
π
= +
với
kZ
C.
2xk
π
=
với
kZ
D.
2
6
xk
π
π
= +
với
kZ
Câu 16: Cho các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số chia hết cho 5 được lập thành
từ các chữ số đã cho?
A. 64 B. 56 C. 72 D. A,B,C đều sai
Câu 17: Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau đây?
A.
012
2 ...
nn
nnn n
CCC C= + + ++
B.
( )
012
0 ... 1
n
n
nnn n
CCC C= + +−
C.
( )
012
1 2 4 ... 2
n
n
nnn n
CCC C= + +−
D.
012
3 2 4 ... 2
n nn
nnn n
CCC C
= + + ++
Câu 18: Số tập hợp con có 12 phần tử của một tập hợp có 19 phần tử là
A. 19 B.
12
19
C
C.
12
19
A
D.
12!
19!
Câu 19: Phương trình
cotx cot
α
=
có công thức nghiệm là
A.
xk
απ
=−+
với
kZ
B.
xk
απ
= +
với
kZ
C.
2
2
xk
xk
απ
απ
=−+
= +
với
kZ
D.
2xk
απ
= +
với
kZ
Trang 3/6 - Mã đề thi 160
Câu 20: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất để mặt sáu chấm
xuất hiện ít nhất một lần.
A.
1
36
B.
1
9
C.
1
3
D.
11
36
.
Câu 21: Cho đường tròn
22
(C) : x y 2x 8 0

, gọi (C’) ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự
tâm O tỉ số
1
k
2

với O là gốc tọa độ. Khi đó, đường tròn (C’) có bán kính là
A.
9
2
B.
3
2
C.
9
2
D.
3
2
.
Câu 22: Trên giá sách 4 quyển sách toán, 3 quyển ch lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển
sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau.
A.
37
42
B.
1
21
C.
2
7
D.
5
42
Câu 23: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho
v (1; 2)
, điểm
M(2; 3)
. Ảnh của điểm M qua phép tịnh
tiến theo vec tơ
v
là điểm nào trong các điểm sau?
A.
M '( 1;1)
B.
M '(1; 1)
C.
M '(1;1)
D.
M '(3; 5)
Câu 24: Nghiệm của phương trình:
2cos 3 0x −=
là:
A.
6
,
2
6
xk
kZ
xk
π
π
π
π
=−+
= +
B.
5
2
6
,
2
6
xk
kZ
xk
π
π
π
π
= +
= +
C.
2
6
,
2
6
xk
kZ
xk
π
π
π
π
=−+
= +
D.
2
3
,k Z
2
3
xk
xk
π
π
π
π
=−+
= +
Câu 25: Cho đa giác đều 16 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên
3
đỉnh trong 16 đỉnh của đa giác. Xác suất để 3
đỉnh được chọn tạo thành tam giác vuông là
A.
1
5
B.
1
15
. C.
1
55
D.
1
10
Câu 26: Phương trình lượng giác:
cos 3 sin 0xx−=
có nghiệm là:
A.
2
6
xk
π
π
=−+
với
kZ
B.
6
xk
π
π
= +
với
kZ
C. Vô nghiệm. D.
2
6
xk
π
π
= +
với
kZ
Câu 27: Tính tích các nghiệm của phương trình
1
1
PP
1
P6
xx
x
+
=
A. 5 B. 3 C. 6. D. 12

Đề kiểm tra kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Quỳnh Thọ - Thái Bình. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Quỳnh Thọ - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm