Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2021-2022

Trang 1/2Mã đề A
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM
(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN Lớp 9
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ A
PHN I. TRC NGHIM KHÁCH QUAN (5,0 đim)
(Chn chcái trưc ý trli đúng nht trong các câu sau và ghi vào giy làm bài)
Câu 1. Hệ phương trình
−=
−+ =
4x 4y 2
2x 2y 1
có s nghim là
A. vô nghim.
B. vô s nghim.
C. 1 nghim.
D. 2 nghim.
Câu 2. Hàm s
đồng biến khi
A. x < 0.
B. x
0.
C. x > 0.
D. x 0.
Câu 3. Cho hàm số
2
y kx=
(k ≠ 0). Xác định hệ số k, biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(
2;2).
A. 2. B.
2.
C.
1
2
D.
1
2
−⋅
Câu 4. Bit thc
(đenta) ca phương trình 3x
2
x
2 = 0 bng
A.
23 .
B. 23.
C.
25.
D. 25.
Câu 5. Phương trình ax
2
+ bx + c = 0 (a ≠ 0) có a
b + c = 0 thì phương trình có hai nghim là
A.
1;
b
a
B.
1;
b
a
−⋅
C. 1;
c
a
−⋅
D. 1;
c
a
−⋅
Câu 6. Phương trình
4
x
2
+ 2x
5 = 0 có tng ca hai nghim bng
A.
1
2
−⋅
B.
1
2
C.
5
4
−⋅
D.
5
4
Câu 7. Nếu u + v =
8 và uv = 12 thì hai số u và v là hai nghiệm của phương trình
A. X
2
8X + 12 = 0.
B. X
2
8X 12 = 0.
C. X
2
+ 8X
12 = 0.
D. X
2
+ 8X + 12 = 0.
Câu 8. Cho phương trình x
4
+ 7x
2
+ 10 = 0. Đặt t = x
2
(t
0)
thì ta được phương trình mới là
A. t
4
+ 7t
2
10 = 0.
B. t
2
+ 7t + 10 = 0.
C. t
2
+ 7t
10 = 0.
D. t
2
7t
10 = 0.
Câu 9. Trên đường tròn (O), lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm C nằm trên cung lớn AB, biết số
đo cung nhỏ AB bằng
0
72
thì
ACB
bằng
A. 36
0
.
B. 72
0
.
C. 144
0
.
D. 90
0
.
Câu 10. Một góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 30
0
thì số đo cung bị chắn
bằng
A. 30
0
.
B. 90
0
.
C. 60
0
.
D. 180
0
.
Câu 11. Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?
A. Hình bình hành.
B. Hình thoi.
C. Hình thang.
D. Hình vuông.
Câu 12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn
0
BAD 110
thì
BCD
bằng
A. 110
0
.
B. 70
0
.
C. 250
0
.
D. 90
0
.
Câu 13. Độ dài đường tròn (O; 5 cm) bằng
A. 20π cm.
B. 10π cm.
C. 25π cm.
D. 5π cm.
Câu 14. Độ dài cung 80
0
của một đường tròn bán kính 9 cm bằng
A. 4π cm.
B. 9π cm.
C. 1 cm.
D. 81π cm.
Câu 15. Một hình trụ có chiều cao h = 6 cm, bán kính đáy r = 3 cm, khi đó diện tích xung quanh
của hình trụ bằng
A. 36π cm.
B. 108π cm
2
.
C. 36π cm
2
.
D. 18π cm
2
.
Trang 2/2Mã đề A
PHẦN II. TỰ LUẬN:
Bài 1. (1,5 điểm)
a) Giải hệ phương trình:
2x y 7
3x y 3
−=
+=
b) Giải phương trình:
2
(x 2)(x 4x 3) 0 +=
.
Bài 2. (1,25 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P):
2
3
2
yx=
và đường thẳng (d):
y mx 4.
= +
a) Vẽ đồ thị (P).
b) Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt hoành đ
12
xx
,
thỏa mãn
22
1 2 12
x x x x 24.+− =
Bài 3. (2,25 điểm)
Cho đường tròn tâm O đường kính AB, vẽ dây CD vuông góc với AB tại H (H nằm giữa
O và B). Trên tia CD lấy điểm E nằm ngoài đường tròn, EB cắt đường tròn tại F (F khác B)
, AF
cắt CD tại K.
a) Chứng minh tứ giác BFKH nội tiếp.
b) Chứng minh AB.BH = EB.BF
c) Cho biết AB = 6 cm, AF = 5 cm. Tính diện tích hình quạt tròn BOF ứng với cung nhỏ
BF của đường tròn (O) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
------------- HẾT -------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh: ....................................................................... SBD: ............................
Trang 1/2Mã đề B
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH QUẢNG NAM
(Đề gồm có 02 trang)
KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN Lớp 9
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ B
PHN I. TRC NGHIM KHÁCH QUAN (5,0 đim)
(Chn chcái trưc ý trli đúng nht trong các câu sau và ghi vào giy làm bài)
Câu 1. Hệ phương trình
−=
−+ =
3x 2y 1
6x 4y 0
có s nghim là
A. 1 nghim.
B. 2 nghim.
C. vô nghim.
D. vô s nghim.
Câu 2. Hàm s
2
4
5
yx=
nghch biến khi
A. x 0.
B. x < 0.
C. x
0.
D. x > 0.
Câu 3. Cho hàm số
2
y kx=
(k ≠ 0). Xác định hệ số k, biết đồ thị hàm số đi qua điểm B(2;
2).
A.
2 B. 2
C.
1
2
D.
1
2
−⋅
Câu 4. Bit thc
(đenta) ca phương trình 2x
2
x
5 = 0 bng
A. 41.
B.
41.
C.
39.
D. 39.
Câu 5. Phương trình ax
2
+ bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có hai nghim là
A. 1;
c
a
−⋅
B. 1;
c
a
C. 1;
b
a
D.
1;
b
a
−⋅
Câu 6. Phương trình 4x
2
+ 2x
5 = 0 có tích ca hai nghim bng
A.
1
2
−⋅
B.
1
2
C.
5
4
−⋅
D.
5
4
Câu 7. Nếu u + v =
7 và uv = 10 thì hai số u và v là hai nghiệm của phương trình
A. X
2
+ 7X + 10 = 0.
B. X
2
7X 10 = 0.
C. X
2
+ 7X
10 = 0.
D. X
2
7X + 10 = 0.
Câu 8. Cho phương trình x
4
+ 8x
2
6 = 0. Đặt t = x
2
(t
0)
thì ta được phương trình mới là
A. t
4
8t
2
+ 6 = 0.
B. t
2
+ 8t + 6 = 0.
C. t
2
8t
6 = 0.
D. t
2
+ 8t
6 = 0.
Câu 9. Trên đường tròn (O), lấy ba điểm A, B, C sao cho điểm C nằm trên cung lớn AB, biết số
đo cung nhỏ AB bằng 68
0
thì
ACB
bằng
A. 68
0
.
B.
0
90 .
C. 136
0
.
D. 34
0
.
Câu 10. Một góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng 40
0
thì số đo cung bị chắn
bằng
A. 40
0
.
B. 80
0
.
C. 90
0
.
D. 180
0
.
Câu 11. Tứ giác nào sau đây nội tiếp được đường tròn?
A. Hình ch nhật.
B. Hình thang.
C. Hình thoi.
D. Hình bình hành.
Câu 12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O)
0
BCD 100
thì
BAD
bằng
A. 180
0
. B. 100
0
. C. 80
0
.
D. 280
0
.
Câu 13. Độ dài đường tròn (O; 7 cm) bằng
A. 28π cm.
B. 49π cm.
C. 14π cm.
D. 7π cm.
Câu 14. Độ dài cung 60
0
của một đường tròn bán kính 6 cm bằng
A. 4π cm.
B. 2π cm.
C. 12π cm.
D. 6π cm.
Câu 15. Một hình trụ có chiều cao h = 5 cm, bán kính đáy r = 2 cm, khi đó diện tích xung quanh
của hình trụ là
A. 2 cm.
B. 40π cm
2
.
C. 10π cm
2
.
D. 20π cm
2
.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2021-2022

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2021-2022 để bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2021-2022 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm kèm tự luận. Bài viết gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Quảng Nam năm học 2021-2022. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cần có trong đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 9 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 9, Tiếng Anh lớp 9...

Đánh giá bài viết
1 1.164
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  Đề dài quá ợ

  Thích Phản hồi 23/05/22
  • Cu Lì
   Cu Lì

   Mình xin thêm tài liệu ôn tập với ạ

   Thích Phản hồi 23/05/22
   • Chuột Chít
    Chuột Chít

    Cho mình xin đáp án với ad

    Thích Phản hồi 23/05/22

    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán

    Xem thêm