Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021

Trang 1/4 - Mã đề thi 101
S GIÁO DC & ĐÀO TO PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA T
T: TOÁN
Đ
CHÍNH TH
C
KIM TRA CUI HC KÌ 2 NĂM HC 2020-2021
Môn: Toán 10
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đề
(Đ
0
4 trang)
H, tên hc sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lp: . . . . . . . . . . . . . . . . . .; S báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. PHN TRC NGHIM
Câu 1: Cung có s đo
1
radian ca đưng tròn bán kính bng
5cm
độ dài bng
A.
5 cm.
π
B.
10 cm.
π
C.
10 cm.
D.
5cm.
Câu 2: Trong mt phng
,Oxy
cho đường thng
: 0ax by c + + =
( )
2 2
0a b+
đường thng
( )
2 2
0: 0d a x b y c a b
+
+ + =
. Góc
ϕ
gia hai đường thng
d
được tính bi công thc
nào dưới đây ?
A.
( ) ( )
2 2 2 2
.
. .
.
cos
a a
a a b b
b b
ϕ
+
=
+ +
B.
2 2 2 2
.
. .
.
cos
a a
a a b b
b b
ϕ
=
+ +
C.
2 2 2 2
.
. .
.
cos
a a
a a b b
b b
ϕ
+
=
+ +
D.
( ) ( )
2 2 2 2
.
. .
.
cos
a a
a a b b
b b
ϕ
=
+ +
Câu 3: Trong mt phng
,Oxy
đường tròn
( )
2 2
: 4 6 4 0C x y x y+ + + =
có bán kính
R
bng
A.
17.R =
B.
17.R =
C.
3.R =
D.
9.R =
Câu 4: Trong mt phng
,Oxy
cho hai đim
( )
1; 1A
( )
5;7 .B
Đường tròn đường kính
AB
phương trình là
A.
( ) ( )
2 2
53 2 .4x y + =
B.
( ) ( )
2 2
33 1 .4x y + =
C.
( ) ( )
2 2
32 1 .3x y + =
D.
( ) ( )
2 2
52 2 .3x y + =
Câu 5: Xét
,a b
là các góc tùy ý sao cho các biu thc sau đều có nghĩa, mnh đềo dưới đây đúng ?
A.
( )
tan tan
tan .
1 tan tan
a b
a b
a b
+ =
+
B.
( )
tan tan
tan .
1 tan tan
a b
a b
a b
+ =
C.
( )
tan tan
tan .
1 tan tan
a b
a b
a b
+
+ =
D.
( )
tan tan
tan .
1 tan tan
a b
a b
a b
+
+ =
+
Câu 6: Xét
α
tùy ý, mnh đề nào đưới đây là đúng ?
A.
2
sin cos .
π
α α
=
+
B.
( )
sin sin .
π α α
=
C.
2
cos sin .
π
α α
=
+
D.
( )
cos cos .
α π α
=
Câu 7: Trong mt phng
,Oxy
phương trình nào dưới đây là phương trình ca mt đường tròn ?
A.
( ) ( )
2 2
3.1 1x y ++ =
B.
( ) ( )
2 2
9.1 1x y ++ = −
C.
( ) ( )
2 2
1 .1 1x y + =
D.
( ) ( )
2 2
1 1 16.x y = − +
Câu 8: Cho bng s liu thng kê chiu cao ca mt nhóm hc sinh như sau
S trung v ca bng s liu nói trên là
A.
160.
B.
162.
C.
167.
D.
161.
đề thi 101
Trang 2/4 - Mã đề thi 101
Câu 9: Xét tam giác
ABC
tùy ý, có đội ba cnh là
, ,BC a AC b AB c= = =
. Mnh đề nào dưới dây
đúng ?
A.
2 2 2
2 cos .a b abc ACB+= +
B.
2 2 2
2 cos .a b abc BAC= +
C.
2 2 2
2 cos .a b abc BAC+= +
D.
2 2 2
2 cos .a b abc ACB= +
Câu 10: Giá tr
tan
3
4
π
bng
A. không tn ti. B.
1.
C.
0.
D.
1.
Câu 11: Trong mt phng ta độ
Oxy
, cho elip
( )
2 2
2 2
: 1
x y
E
a b
+ = . Độ dài trc ln ca
( )
E
bng
A.
2 .b
B.
2 .a
C.
.b
D.
.a
Câu 12: Xét
,a b
là các góc tùy ý, mnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
( )
sin cos cos sin sin .
a ba b ab
=
B.
( )
sin sin cos cos sin .
a ba b ab
=
C.
(
)
sin cos cos sin sin .
a b
a b ab
= +
D.
(
)
sin sin cos cos sin .
a b
a b ab
= +
Câu 13: Trong mt phng ta độ
Oxy
, cho elip
( )
2 2
: 1
25 24
x y
E + = . Tiêu c ca
( )
E
bng
A.
4 6.
B.
1.
C.
2.
D.
10.
Câu 14: Nhit độ trung bình
( )
C
°
hàng tháng trong năm 2020 ca tnh
A
được ghi li trong bng sau
Nhit độ trung bình ca tnh
A
trong năm
2020
ca tnh
A
gn nht vi giá tro dưới đây ?
A.
27 C.
°
B.
27,9 C.
°
C.
28 C.
°
D.
27,8 C.
°
Câu 15: Trong mt phng
,Oxy
cho đường tròn
(
)
2 2
: 2 2 4 5 1 0.
C x y x y
+ + =
Ta độ tâm
I
ca
(
)
C
A.
5
2; .
2
I
B.
5
2; .
2
I
C.
5
1; .
4
I
D.
5
1; .
4
I
Câu 16: Xét tam giác
ABC
tùy ý, có đội ba cnh
, ,BC a AC b AB c= = =
. Gi
,R r
ln lượt là bán
kính đường tròn ngoi tiếp và ni tiếp tam giác
ABC
. Din tích
S
ca tam giác
ABC
tính theo
công thc nào dưới đây ?
A.
4
.S
R
abc
=
B.
.
4
abc
S
r
=
C.
4
.S
r
abc
=
D.
.
4
abc
S
R
=
Câu 17: Điu kin xác định ca bt phương trình
2021
3
1
x
x
x
<
A.
1
3
.
x
x
B.
1
3
.
x
x
<
C.
3.x <
D.
1.x
Câu 18: Xét góc
α
tùy ý, mnh đề nào dưới đây sai ?
A.
2
cos 2 2cos 1.
α α
=
B.
cos 2 2sin cos .
α α α
=
C.
2 2
cos2 cos sin .
α α α
=
D.
2
cos2 1 2sin .
α α
=
Câu 19: Khi qui đổi
1
radian sang đơn v độ, ta đưc kết qu
A.
.
π
°
B.
180
.
π
°
C.
.
180
π
°
D.
1.
°
Câu 20:
Giá tr
c
a
sin720
°
b
ng
A.
1.
B.
0.
C.
1.
D.
1
.
2
Câu 21: Đ
i
m ki
m tra h
c kì 1 môn toán c
a
45
h
c sinh l
p 10A c
a m
t tr
ườ
ng THPT
đượ
c th
ng kê
trong b
ng sau
Trang 3/4 - Mã đề thi 101
Giá tr
4
7x =
có t
n s
b
ng
A.
13.
B.
12.
C.
5.
D.
10.
Câu 22:
Khi quy
đổ
i
2
3
π
rad ra
độ
, ta
đượ
c k
ế
t qu
A.
150 .
°
B.
30 .
°
C.
60 .
°
D.
120 .
°
Câu 23:
S
đ
ôi giày Sneaker bán
đượ
c trong 6 tháng
đầ
u n
ă
m
m
t c
a hàng bán giày
đượ
c th
ng kê
nh
ư
sau
Giá tr
m
t c
a b
ng phân b
t
n s
trên b
ng
A.
41.
B.
36.
C.
30.
D.
113.
Câu 24:
Xét
,a b
là các góc tùy ý, m
nh
đề
nào d
ướ
i
đ
ây
đ
úng ?
A.
cos cos 2si .
2
n cos
2
a
a b a
b
b
+
= −
B.
cos cos 2cos s .
2
i
2
na b
a b a b
=
+
C.
cos cos 2cos c .
2
o
2
sa b
a b a b
=
+
D.
cos cos 2si .
2
n sin
2
a
a b a
b
b
+
= −
Câu 25:
S
nghi
m nguyên d
ươ
ng c
a b
t ph
ươ
ng trình
2
9 22 0xx <
A.
12.
B.
11.
C.
14.
D.
10.
Câu 26:
Cho tam giác
ABC
5cm, 8cmAB AC= =
7cm
BC
=
. Tính
độ
dài
đườ
ng trung tuy
ế
n
AM
c
a tam giác
ABC
.
A.
129
4
cm.
B.
129
2
cm.
C.
227
4
cm.
D.
227
2
cm.
Câu 27:
Cho hai
đ
i
m c
đị
nh
1 2
,F F
th
a mãn
1 2
8F F =
. T
p h
p t
t c
các
đ
i
m
M
th
a mãn
1 2
10MFMF + =
m
t elip có
độ
dài tr
c nh
b
ng
A.
9.
B.
6.
C.
2 41.
D.
3.
Câu 28:
Bi
ế
t
( ) ( )
cos cos
3 1
, .
2 2
a b a b
+ = =
Giá tr
c
a sin sina b b
ng
A.
1 3
.
2
B.
1 3
.
4
C.
1 3
.
2
+
D.
1 3
.
4
+
Câu 29:
T
p nghi
m
S
c
a b
t ph
ươ
ng trình
( )
2
2
1 3 6x xx > ++
A.
(
)
.
;1
S
= −∞
B.
(
)
; 1
.
S
=
−∞
C.
(
)
1; .
S
= +
D.
(
)
1; .
S
= +
Câu 30:
Trong m
t ph
ng
,Oxy
cho hai
đ
i
m
( )
4; 1
A
( )
2;5 .
B
Đườ
ng th
ng
AB
có ph
ươ
ng trình
tham s
A.
( )
3
.
2 3
x t
t
y t
=
+
=
B.
( )
1
.
11 3
x t
t
y t
= +
=
C.
( )
4
.
1 3
x t
t
y t
= +
= +
D.
( )
2 3
.
5
x t
t
y t
= +
= +
Câu 31:
Trên
đườ
ng tròn l
ượ
ng giác, cho cung l
ượ
ng giác
AM
v
i
đ
i
m
( )
1;0
A
. N
ế
u
( )
0;1
M
thì s
đ
o
c
a cung l
ượ
ng giác
AM
A.
( )
2 .
k k
π π
+
B.
( )
.
2
k k
π
π
+
C.
( )
2 .
2
k k
π
π
+
D.
( )
2 .
2
k k
π
π
+

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 35 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm 2020-2021. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 10. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết thêm các môn Ngữ văn 10, Tiếng Anh 10, đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10...

Đánh giá bài viết
1 462
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán Xem thêm