Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Sử Hà Nội

Đang cập nhật: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Lịch sử ở Hà Nội năm 2019 - 2020

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020 được VnDoc sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển sinh sắp tới đây đạt kết quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÀ NỘI

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NĂM HỌC 2019 - 2020

Môn thi: Lịch sử

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Thành tựu đánh dấu nền khoa học - kỹ thuật Xô viết có bước phát triển vượt bậc trong thời kì 1945 - 1950 là

A. đưa người vào vũ trụ.

B. đưa người lên mặt trăng.

C. chế tạo thành công bom nguyên tử.

D. chế tạo được tàu ngầm nguyên tử.

Câu 2. Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (3-1985), Gooc- ba-chốp đã thực hiện.

A. tăng cường quan hệ với Mĩ.

B. đường lối cải tổ.

C. tiếp tục những chính sách cũ.

D. hợp tác với các nước phương Tây.

Câu 3. Điều kiện khách quan nào sau đây tạo thuận lợi cho các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai 2

A. Các nước Đồng minh tiến vào giải phóng Đông Nam Á.

B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 4. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là

A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

Câu 5. Quốc gia khởi đầu trong phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Ai-cập.

B. An-giê-ri.

C. Xu-đăng.

D. Ăng-gô-la.

Câu 6. Quốc gia nào dưới đây được coi như “Một ngọn cờ tiên phong đi hàng đầu” trong phong
trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

A. Cu-ba.

B.Ni-ca-ra-goa.

C. Bô-li-vi-a.

D. Chi-lê.

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 tình hình nổi bật của kinh tế nước Mĩ là

A. công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất.

B. phụ thuộc chặt chẽ vào các nước châu Âu.

C. trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

D. nhanh chóng khôi phục nên kinh tế và đạt được bước phát triển “thần kì”.

Câu 8. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

A. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

B. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.

D. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

Câu 9. Sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay gắn
với sự ra đời của tô chức nào dưới đây?

A. Cộng đồng than-thép châu Âu.

B. Liên minh châu Au.

C. Cộng đồng châu Âu.

D. Cộng đồng kinh tế châu Âu.

Câu 10. Cơ sở hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới hai cực Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. quyết định về việc phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu Âu của Hội nghị Ianta.

B. quyết định về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á của Hội nghị Ianta.

C. toàn bộ những thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh sau Hội nghị Ianta.

D. toàn bộ những thỏa thuận quy định về việc phân chia ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ tại Hội nghị Ianta.

Câu 11. Một trong những thành tựu kĩ thuật được đánh giá quan trọng nhất của thế kỷ XX là

A. tìm ra phương pháp sinh sản vô tính.

B. chế tạo thành công bom nguyên tử.

C. công bố “Bản đồ gen người”.

D. Phát minh ra máy tính điện tử.

Câu 12. Biểu hiện rõ nhất thể hiện sự phát triển kinh tế “thần kì” của Nhật Bản từ năm 1960 đến năm 1973 là A. kinh tế vượt Anh, Pháp, Đức, Italia.

B. tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm tăng nhanh.

C. trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

D. dẫn đầu thế giới về công nghiệp dân dụng.

Câu 13. Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh và phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. Mĩ La-tinh chống chủ nghĩa thực dân mới, châu Phi chống chủ nghĩa thực dân cũ.

B. Mĩ La-tinh chống chủ nghĩa thực dân cũ, châu Phi chống chủ nghĩa thực dân mới.

C. hình thức đấu tranh của Mĩ La-tinh đa dạng, phong phú hơn châu Phi.

D. mức độ giành được độc lập của Mĩ La-tinh triệt để hơn châu Phi.

Câu 14. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất thực dân Pháp tăng cường đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực

A. công nghiệp chế tạo máy.

B. khai mỏ và đồn điền cao su.

C. giao thông vận tải.

D. thương nghiệp.

Câu 15. Tổ chức cách mạng được Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu, Trung Quốc (6-1925) là

A. Tâm tâm xã.

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

C. Tân Việt Cách mạng đảng.

D. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

Câu 16. Tác phẩm nào dưới đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng ở Quảng Châu, Trung Quốc?

A. Nhật kí trong tù.

B. Đường Kách mệnh.

C. Hồ Chí Minh toàn tập.

D. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Câu 17. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân Việt Nam vì

A. có mục đích chính trị rõ ràng.

B. có quy mô lớn.

C. thời gian bãi công dài.

D. hình thức phong phú.

Câu 18. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác-Lê-nin và đi theo con đường cách mạng vô sản là

A. gửi tới hội nghị Véc-xai bản Yêu sách của nhân dân An Nam.

B. sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa..

C. đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin.

D. bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Câu 19. So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam có điểm mới nào dưới đây?

A. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.

B. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên.

C. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.

D. Chỉ đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020

Đáp án đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử

1.C

2.B

3.C

4.C

5.A

6.A

7.C

8.D

9.B

10.D

11.D

12.C

13.A

14.B

15.B

16. B

17. A

18.D

19.A

20.B

21.B

22.A

23.A

24.D

25.C

26. C

27.D

28.C

29.A

30.D

31.B

32. A

33.A

34.C

35.A

36.C

37.C

38. D

39.C

40.A

............................................

Ngoài Đề thi tham khảo tuyển sinh vào lớp 10 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2021 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
21 22.437
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Lịch sử Xem thêm